Hotărârea nr. 935/2017

Hotărârea 935/2017 - Transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, și reglementarea juridică a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiții „Parking subteran”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla și reglementarea juridică a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Timotei Cipariu nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiție „parking subteran”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla și reglementarea juridică a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Timotei Cipariu nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiție „parking subteran” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 530375/20.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla și reglementarea juridică a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Timotei Cipariu nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiție „parking subteran”;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 239/12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate în folosința unităților de cult, ale art. 874-875 Cod civil, ale Hotărârii nr. 68/1999, precum și Declarația autentificată sub nr. 3005/17.11.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. L (1) Se aprobă retragerea dreptului de folosință acordat prin Hotărârea nr. 68/1999, Episcopiei Române Unită cu Roma - Catedrala Greco-Catolică P-ța Cipariu, asupra imobilului în suprafață de de 3026 mp., cu nr cadastral 327867, înscris în CF nr. 327867 Cluj-Napoca, cu destinația de drum public.

(2) Se aprobă radierea dreptului de folosință înscris sub CI în CF nr. 327867, în favoarea Episcopiei Greco-Catolice Cluj.

Art. 2. (1) Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului în suprafață de 7674 mp., cu nr. cadastral 327866, înscris în CF nr. 327866 Cluj-Napoca, din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, în temeiul art. 1 alin 1 și următoarele din Legea nr. 239/12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate în folosința unităților de cult.

(2) Transmiterea imobilului este condiționată de acordarea, de către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, pentru suprafața de 414 mp. din imobilul în suprafață de 7674 mp., cu nr. cadastral 327866, înscris în CF nr 327866, a unui drept de superficie subteran, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 99 ani, cu posibilitate de prelungire, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în vederea edificării parkingului subteran ”Piața Cipariu”, conform Planului ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă menținerea dreptului de folosință gratuită a Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, asupra terenului suprateran în suprafață de 3300 mp., cu nr. cadastral 327865, înscris în CF nr. 327865 Cluj-Napoca, în următoarele condiții:

  • a. Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, utilizează suprateranul imobilului în scopul amenajării și folosinței acestuia cu destinația de esplanadă publică;

  • b. Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, își dă acordul pentru construirea în subteran a obiectivulului de investiții „Parking”, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

  • c. Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, își dă acordul pentru construirea în suprateran a acceselor în parkingul subteran.

(2) Se aprobă notarea Declarației autentificată sub nr. 3005/17.11.2017, în CF nr. 327865 Cluj-Napoca.

Art. 4. în cazul în care vor apărea daune la construcția "Complexul Catedralei Greco-Catolice din Piața Cipariu”, în timpul sau după execuția parkingului subteran, Municipiul Cluj-Napoca va proceda la remedierea acestora, în condițiile în care o expertiză tehnică de specialitate va concluziona că acestea sunt datorate realizării sau exploatării parkingului.

Art. 5. în elaborarea și aprobarea proiectului tehnic de execuție a parkingului subteran, Municipiul Cluj-Napoca va avea ca sarcină identificarea și aprobarea unei soluții tehnice care să asigure protejarea clădirii catedralei și să folosească tehnologii de execuție care să nu afecteze lăcașul de cult.

Art. 6. Construirea parkingului, din perspectiva acceselor supraterane și a corelării construcțiilor supraterane ale catedralei (scări de acces), cu edificatul în subteran (parking), va avea în vedere o soluție integrată, astfei încât să asigure funcțiunile celor două obiective.

Art. 7. Municipiul Cluj-Napoca, prin Regulamentul de exploatare a parkingului subteran, va asigura un număr de minimum 10 locuri de parcare, cu titlu gratuit, care vor deservi Catedrala greco-catolică.

Art. 8. Se mandatează doamna Olăh Emese, viceprimar, pentru semnarea, în formă autentică, a tuturor actelor necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 935 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 935/2017

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000                 Anexă la autentic —=2——”
Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

7674

Piața Tirnoței Cipariu Nr.2'

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Cluj - Napoca .

A.DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.parc.

Categ.de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

7674

Imobilul nu este imprejmuit

Suprafața totala măsurată a imobilului = 7674 mp

Suprafața din act = 7674 mp

F.xecutant:Cojocnean Gheorghe

Inspector

Confirm

executarea rnas.larSrgftțcorectitudinea intocmirii doc.cad.

Confirm introducerea imob.in baza de date integrata si atribuirea

si coresp

’opienggf>qstpja;p.p rea%atea din teren.

numărului cadastral.

Ai l

si stampila \lO< !

Semnatara si parafa

I —

Seria RO-CJ-F

1

l >rt

Nr. 0004

/ 7^.

i Q

\

COJOCNEA

Y n A

. VK GHE0RW1W

Stampila BCPT

Data:

Tabel cu coordonatele celopatru puncta

Nr. punct

X

Y

4

586335.434

393093.155

5

586348.482

393089.141

6

586360:524

393120.166

7

586349.704

393123.449

Suprafața = 414 mp