Hotărârea nr. 934/2017

Hotărârea 934/2017 - Transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 525342/16.11.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj;

Reținând prevederile art. 9 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată și ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 216/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n., în suprafață de aproximativ 3000 mp., identificat ca parte din imobilul cu nr. topo. 4360/1/1/1/1/1/1/1/1, înscris în CF 252561 Cluj-Napoca, CF vechi 1431, din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre, precum și declararea terenului din bun de interes public local, în bun de interes public județean.

  • (2) Transmiterea terenului identificat la art. 1, din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj, se face în scopul realizării obiectivului de investiții de extindere a sediului Consiliului Județean Cluj și a Bibliotecii „Octavian Goga”;

  • (3) în cazul în care nu se respectă destinația terenului transmis potrivit alin (1), acesta revine de drept în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 934 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)