Hotărârea nr. 927/2017

Hotărârea 927/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 450/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 272295 și 320777).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 450/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 272295 și 320777)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 450/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 518367/453/13.11.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 450/2016;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii nr. 450/2016, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 (1) Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața din acte de 76 mp., măsurată 75 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 272295, înscris în CF nr. 272295 Cluj-Napoca și a imobilului-teren cu suprafața de 133 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320777, înscris în CF nr. 320777 Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin RU.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

(2) Se aprobă trecerea imobilelor identificate la alin. (1), din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 450/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 927 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)