Hotărârea nr. 925/2017

Hotărârea 925/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 510892/453/13.11.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 483 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186, înscris în CF nr. 326186 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului identificat la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 5. Școli și Grădinițe, Subcapitolul Grup Școlar „Aurel Vlaicu’’.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 925 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)