Hotărârea nr. 924/2017

Hotărârea 924/2017 - Actualizarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 512247/426/09.11.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune actualizarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă actualizarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 924 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 924/2017

REGULAMENT

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Capitolul I - Dispoziții generale

SCOP ȘI DEFINIȚII:

 • 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Reglementările legale în vigoare pe baza cărora a fost elaborat acest regulament sunt:

 • - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 11/2014;

 • - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 984/2014;

 • 2. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) cultele recunoscute - persoane juridice de utilitate publică care se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

 • b) unitate de cult - se înființează și se organizează de către culte, în mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente și coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr. 489/2006.

 • c) lăcaș de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase respectiv: biserică, templu, casă de rugăciune, moschee, geamie, ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe asimilate acestora;


 • d) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.

DOMENIUL DE APLICARE:

 • 3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al muncipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prioritățile stabilite prin Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

 • 4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

 • a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;

 • b) Construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

 • c) Conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

 • d) Desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • e) Amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

 • f) Construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • g) Construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

 • h)  Construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

4.1 Consiliul local are obligația de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în conformitate cu prevederile punctului 4.

PREVEDERI BUGETARE:

 • 5. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

Capitolul II - Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca

 • 6. Procedura de acordare a de sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se desfășoară în următoarele etape:

 • a) publicarea anunțului de participare;

 • b) înregistrarea documentației de solicitare a sprijinului financiar; ulterior desfășurării procedurii anuale de selecție, se poate acorda sprijin financiar doar în cazul apariției unor proiecte de interes local de importanță majoră sau a unor situații de urgență și în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

 • d) evaluarea și selecția cererilor;

 • e) comunicarea rezultatelor;

 • 7. Documentația va fi întocmită în limba română.

 • 8. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.

 • 9. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a. cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al muncipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România);

 • b. devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier;

 • c. copie de pe autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau legislației aplicabile în țara pe teritoriul căreia se află lăcașul de cult aparținând cultului recunoscut din România;

 • d. în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent; documentația va fi înaintată Direcției de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială, cu respectarea legislației în vigoare;

 • e. copie a certificatului de înregistrare fiscală;

 • f. adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

 • g. documente care să ateste dreptul de a desfășura activități medicale sau sociale, după caz;

 • h. declarația pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii, conform formularului tip-rznexa 2;

 • i. acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

 • j. certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar;

 • k. în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • l. în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

 • m. pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

 • n. fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar;

 • 10. Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. Pentru lucrările propuse în devizul ce însoțește documentația necompletată în termenul de 30 de zile, unitatea de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.

Capitolul III - Condiții de eligibilitate

11 .Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecție:

 • a)  proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului sprijinului financiar prin:

precizarea proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior și gradul de realizare a acestora; indicarea surselor de finanțare ale proiectului.

 • 12.Nu sunt selectate programele și proiectele aflate în una din următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c) solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local;

Capitolul IV - Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar

 • 13. Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia de evaluare și selecție, formată din membrii Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societate civilă din cadrul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, iar din partea Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte vor fi desemnate două persoane, prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, cu drept de vot în cadrul procedurii de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar. Vor mai fi desemnați, tară drept de vot, prin dispoziție a primarului, un secretar, un reprezentant din cadrul Direcției Economice, un reprezentant din partea Direcției Tehnice și un jurist din partea Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.

Comisia este legal întrunită în prezența a minim cinci membri cu drept de vot.

Capitolul V - Acordarea sprijinului financiar

 • 14. Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui protocol de finanțare (Anexa nr. 4 a prezentului Regulament) între autoritatea publică locală și unitatea de cult beneficiară.

 • 15. Protocolul de finanțare se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii prin care a fost alocat sprijinul financiar de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 16. Comunicarea rezultatului selecției se face în mod public, pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, www.primariaclujnapoca.ro și prin corespondență scrisă, trimisă prin poștă cu confirmare de primire.

Capitolul VI - Controlul modului de utilizare a sprijinului financiar acordat unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România:

 • 17. Protocoalele de finanțare vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Serviciului Audit din cadrul Primăriei și a Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 • 18. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage după sine sistarea finanțării și recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

 • 19. în vederea utilizării sprijinului financiar acordat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, documentele se vor adresa Direcției Tehnice, avându-se în vedere următoarele:

 • a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mențiunea «conform cu originalul» și vor fi certificate prin semnătura beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;

 • b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

 • c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

 • f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți-pentru pictură și procurări de materiale de la particulari-trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de un împuternicit al primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

 • i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

 • j) facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la cap. I art. 4 din regulament, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

 • l) facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

 • m) actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

 • 20. Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.

Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la art. 19, lit. i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

 • 21. Sumele alocate ca sprijin financiar, conform prevederilor cap. I art. 4 din regulament, vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult. Sumele vor fi virate cu respectarea graficului de eșalonare pe care solicitantul trebuie să îl depună în vederea semnării protocolului de finanțare, conform Anexei 5.

 • 22. Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor tranșe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

Capitolul VII - Dispoziții finale

 • 23. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7.

23.1 La depunerea documentelor justificative aferente acordării sprijinului financiar, unitatea de cult va depune, la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, și un raport financiar al lucrărilor executate, care va evidenția și cofinanțarea lucrărilor de către cultul religios (dacă există) - din surse proprii sau din alte surse.

 • 24. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • 25. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, acordate începând cu anul 2018.

 • 26. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul regulament:

 • a) Anexa 1 — formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România',

 • b) Anexa 2 — declarație pe proprie răspundere a reprezentantidui unității de cult;

 • c) Anexa 3 - raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • d) Anexa 4 - protocol de finanțare;

 • e) Anexa 5 — grafic de eșalonare a sumelor alocate de către bugetid local.

ROMÂNIA

ANEXA 1


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

de Ia Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 • 1. Unitatea de cult solicitantă

 • 2. Cultul/Eparhia

 • 3. Adresa completă a unității de cult solicitante:

localitatea.........................str.................................................... nr..........., județul

codul poștal.............., tel..............................., fax.................., e-mail

Adeverința de funcționare nr.......................................... din data de ......................., eliberată

de.......................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult)...........................

 • 4. Număr de enoriași

 • 5. Structura de conducere a unității de cult:

Numele.............................. Prenumele..........................., profesia............................, funcția

locul de muncă

Codul fiscal nr........................din data de.........................emis de......................................

 • 6.     Numărul       contului       bancar       ................................. deschis

banca.....................................................sucursala/filiala/agenția

 • 7.    Numele persoanelor cu drept de semnătură..............................................................

 • 8.      Experiența anterioară:

DA (precizați proiectul desfășurat în anul calendaristic anterior) ....................................................... NU.


 • 9. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijinul financiar.................

Titlul de proiect...............................................................................................................................

 • 10. Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității:..................................................

 • 11. Beneficiari:.................................................................................................................................

 • 12. Grupul-țintă:................................număr de persoane................................................................

 • 13. Durata în timp:...................................................

 • 14. Descrierea proiectului.........................................................................................................

 • 15.  Date privind coordonatorul programului/proiectului: Numele...........................................

prenumele.................................., profesia............................., funcția......................................, locul de

muncă................................................................................................

 • 16. Precizați dacă dispuneți și de alte surse de finanțare pentru proiectul prezentat.:

DA (dacă da, menționați numele organizației și valoarea sprijinului financiar )....................................

NU.

18. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este de:____________

lei.

Semnătură solicitantului

Data


Reprezentantul legal


ROMÂNIA

ANEXA 2


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul,......................................................., domiciliat în localitatea.............................,

str............................nr....., bl.........., ap........, județul......................., cod poștal..................., posesor al

actului de identitate......seria..........nr..............., cod numeric personal............................................, în

calitate de reprezentant legal al unității de cult...................................................................................,

cunoscând prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere, următoarele:

 • a) datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

 • b) unitatea de cult nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

 • c) unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fonduri speciale;

 • d) mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unității de cult...........................................să-l

utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-1 justific integral, în condițiile legii;

 • e) documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

 • f) certificatul de înregistrare fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătura,                                       Vizat,

Data,ROMÂNIA

ANEXA 3


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

RAPORT DE JUSTIFICARE

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca

 • I. DATE GENERALE


1. Datele de identificare ale unității de cult:

Unitatea centrală de cult

Hramul

Denumirea unității de cult

Localitatea

Adresa unității de cult

Județul

Cod Fiscal

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

 • 1. Suma primită în anul în curs

  1

  Suma primită

  2

  Valoarea devizului din dosarul de cerere

  3

  Scopul pentru care a fost solicitată suma1

 • 2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate


Construcție, reparații curente sau capitale, lucrări de pictură, asistență socială etc.

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiți de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca (inclusiv achiziționarea de materiale de construcții):

 • 3. Finanțări primite de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitatea de cult, în perioada.............(ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului

financiar)

Nr. crt.

Anul

Suma (lei)

1.

2.

3.

4.

• ••

 • 4. Finanțări primite pentru unitatea de cult de Ia alte autorități publice, altele decât Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca (inclusiv fonduri europene), în perioada.............(ultimii

trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului financiar)

Nr. crt.

Anul

Instituția

Suma (lei)

1.

2.

3.

4.

•••

Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite Ia alte instituții ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

SEMNĂTURĂ


AVIZAT UNITATEA CENTRALĂ DE CULT*


Anexă nr. 4

PROTOCOL de FINANȚARE

nr.......din data de...........

Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. - Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, cont RO43 TREZ 24A5 1010 3203 030X, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, denumit în continuare instituția finanțatoare,

- Cultul religios...................................................................................,

unitatea de cult............................................................................................reprezentată

prin.................................................................................... cu sediul în localitatea

..............................,str.............................,nr........, județul............................, cod fiscal................................................, cont.............................................................................,

deschis la..........................................................................................având Statutul de

organizare și funcționare recunoscut prin H.G. nr..../......., publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.... din .........., numit în continuare Cultul recunoscut/unitatea

centrală de cult pentru unitatea de cult________________________________

în temeiul:

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002;

H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobat prin HCL nr._____/,

au încheiat, de comun acord, prezentul protocol.

Cap. II - OBIECTUL

Art. 2. - Obiectul protocolului îl constituie stabilirea cadrului general și condițiile în care unitatea finanțatoare alocă sprijin financiar unității de cult pe baza dispozițiilor


Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată și comptețațas!ișf^ metodologice pentru aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotitfâțea' G'uv< 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare si HCL nr. ..... f.


rmelor

nr.


Y 4^

\ 4 CSX

? 1 U 1 JX

- Sprijinul financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este în valoare de..............,fiind alocat pentru.........................................................,

conform HCL nr......./.........

Cap. III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unitățile sale locale și centrale de cult, poate beneficia de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, în condițiile legii.

Art. 4. - în cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul municipiului Cluj-Napoca către unitățile de cult componente, cultul recunoscut are următoarele drepturi și responsabilități:

 • a) de a verifica și aviza, prin centrele eparhiale sau, după caz, structuri locale similare, documentația prin care unitatea de cult din subordine solicită unității finanțatoare sprijin financiar în baza Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată și completată și a normelor de aplicare ale acesteia;

 • b) de a urmări corectitudinea și respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite ca sprijin financiar, în conformitate cu O.G. nr. 82/2001, și destinația fondurilor alocate prin certificarea documentelor transmise unității finanțatoare;

 • c) are obligația să ia măsurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, după caz, pentru ca unitățile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la unitatea finanțatoare și nu l-au justificat în termenul legal să restituie la bugetul local suma nejustificată.

Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera și va sprijini reprezentanții unității finanțatoare în activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat sprijin financiar.

Art. 6. - în situația în care unitatea finanțatoare nu poate vira fondurile financiare direct unității de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului eparhial, după caz, acesta din urmă are obligația de a transmite întreaga sumă alocată de către unitatea finanțatoare unității beneficiare în cel mult cinci zile lucrătoare.

Art. 7. - Părțile pot stabili, de comun acord, un calendar al întâlnirilor cu reprezentanții cultului recunoscut sau centrelor eparhiale, după caz, în vederea justificării integrale a sumelor primite.

Art. 8. - Unitatea finanțatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar pentru unitățile de cult care nu justifică fondurile alocate, iar timp de un an unităților de cult care le-au justificat cu întârziere.

Art. 9. - Unitatea finanțatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul său, la recepția lucrărilor de construire sau reparare a bisericilor realizate și cu sprijinul său.

Art. 10. - Unitatea finanțatoare are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut situația privind folosirea și justificarea fondurilor alocate unităților din subordinea sa.

Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Art. 12 Unitatea finanțatoare are obligația să sesizeze organelor de control, în cazul existenței unor indicii temeinice privind folosirea ilegală a fondurilor alocate unităților de cult.

Art. 13 La depunerea documentelor justificative aferente acordării sprijinului financiar, unitatea de cult va depune, la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7, și un raport financiar al lucrărilor executate, care va evidenția și cofinanțarea lucrărilor de către cultul religios (dacă există) - din surse proprii sau din alte surse.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA,    CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult

Primar,                   .........................................

Emil Boc

Direcția Economică,

Direcția Tehnică,

Serviciul Tehnic, reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice,

Direcția Juridică,

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte Director general,


Șef serviciu,

ROMÂNIA

ANEXA 5


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

GRAFIC DE EȘALONARE a sumelor alocate de către bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru anul.................

 • 1. Număr de înregistrare la unitatea de cult..............................................................................

 • 2. Unitatea centrală de cult:.......................................................................................................

 • 3. Unitatea de cult:....................................................................................................................

Date de contact (adresă, telefon, persoană de contact)..........................................................

 • 5. Cod fiscal:.............................................................................................................................

 • 6. Destinație sumă conform HCL nr................./...............:......................................................

  Nr. crt.

  Tranșa

  Suma

  Tipul lucrărilor

  Observații

Vizat,

Unitatea centrală de cult

Reprezentant unitate de cultCluj-Napoca,

Data......................