Hotărârea nr. 923/2017

Hotărârea 923/2017 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 521981 din 15.11.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 923 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA 1 la Hotararea nr.923/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anui 2017

RECTIFICAT


mii lei

INDICATORI

Nn

rd.

Realizat/

Preliminat an precedent (N-1)2016

Propuneri an curent (N)   2017

%

Estimări an N + 2018

Estimări an N + 2

2019

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

5/4

7

8

9

10

l

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

67.735

87.297

1,29

124.002

128.002

1,42

1,03

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

67.732

87.291

1,29

124.000

128.000

1,42

1,03

a)

subvenții cf. prev. leg.

3

b)

transferuri cf. prev. leg,

4

2

Venituri financiare

5

3

6

2,00

2

2

0,33

1,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 =

rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

65.739

86.275

1,31

121.631

124.881

1,41

1,03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

65.532

86.025

1,31

121.371

124.621

1,41

1,03

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

44.076

50.071

1,14

62.000

63.000

1,24

1,02

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

506

750

1,48

600

850

0,80

1,42

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19.041

31.544

1,66

53.771

55.571

1,70

1,03

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

15,499

25.442

1,64

44.200

45.500

1,74

<03

C1

ch. cu salariile

13

14.002

21.886

1,56

38.000

39.000

1,74

1,03

C2

bonusuri

14

1.497

3.556

2,38

6.200

6.500

1,74

1,05

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conduce'rejsî/ohtal, comisii si comitete \

17

526

700

1,33

771

771

1,10

1,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

3.016

5.402

1,79

8.800

9.300

1,63

1,06

D

alte cheltuieli de exploatare

19

1.909

3.660

1,92

5.000

5.200

1,37

1,04

2

Cheltuieli financiare

20

207

250

1,21

260

260

1,04

1,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)

22

1.996

1.022

0,51

2.371

3.121

2,32

1,32

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

379

500

0,00

1,32

V

PROFITUL CONTABIL

RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.996

1.022

0,51

1.992

2.621

1,95

1,32

1

Rezerve legale

25

99

51

0,52

118

158

2,31

1,34

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

' 971

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

1.897

0,00

1.874

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

2.463

0

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0,00

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din

care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

16.094

32.489

2,02

25.400

25.250

0,78

0,99

1

Alocații de la buget,din care

44

13.912

28.289

2,03

20.400

20.250

0,72

0,99

aloc.buget. aferente plătii angaj. din anii precedent:

45

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

16.094

32.489

2,02

25.400

25.250

0,78

0,99

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

470

746

1,59

1.250

1.250

1,68

1,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

490

715

1,46

1.250

1.250

1,75

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd. 49)712 x 1000)

50

2.636

2.965

1,12

2.947

3.033

0,99

1,03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)               (rd.

13/rd.49)/12 x1000)

51

2.381

2.551

1,07

2.533

2.600

0,99

1,03

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii ei/persoană)

(rd.2/rd. 49)

52

138,23

122,09

0,88

99,20

102,40

0,81

1,03

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000

54

970,53

988,29

1,02

980,88

975,62

0,99

0,99

8

Plăți restante

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe rșstaWe

56

373

363

0,97

0

0

0,00

0,00

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 2015

0

1

2

3

3a

l

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)

33 3&1

1

Venituri totale din exploatare (rd 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

I| ^'(iiifilnîifll 0 (!

a)

din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

!S

|ii|M

a1)

din vanzarea produselor

4

9

a2)

din servicii prestate

5

27.204

a3)

din redevente si chirii

6

312

a4)

alte venituri

7

468

b)

din vanzarea mărfurilor

8

221

o)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

WIMIIIIIIIIBII

Win

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

4.625

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

302

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

o*

iiiiii

f1

din amenzi si penalitati

ii

34

f2

din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

B

- active corporale

17

- active necorporale

18

ANEXA 2 la Hotararea nr.923/^017RECTIFICAT

f *

mii

Prevederi an precedent (N-1) 2016

Propuneri an curent (N) 2017

Aprobat

Aprobat

cont. HG/O rdin comu n

conform Hotărârii

CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim 11

Trim III

An

7=6d/5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

■ a-

wwîî

III'»®»'

tMâi

1.29

Sli

«iuilblp..)

|■■

' A

MK

ieh Iii» i|iii||iii

«Bl

1^3.328

r-z-j

|R«

ISaMWS

liMIl

«li

î hi! litîi

; i

lisH

3^

i,i .! m'i! *1 âSiuiii

ta

IIIwSSi iii

L' î

3’1

® . - ■

IIW ii' 'PJiWirl

:',;t

iB

■HSi

g||l!

10

93

20

50

120

600

6,45

46.085

59.850

3.300

32.300

64.800

77.086

1,29

300

283

60

210

310

385

1,36

2.600

1.983

100

900

1.900

860

0,43

200

205

20

120

220

605

2,95

iii

IIP ■

| '

îiii WS»

li

■s

11

liiiiiiiiiteiiiiiiihb

l| UIHHHl

BB

ia

ii

0

0

0,00

0

3.837

0

0

0

4.300

1,12

H

...

ijțîlllfji

Is5

.     i-

fi Mggg

SSSIBnSi®

WHMb miMW

'wîîi

■Mite

342

«MMI

' ’ ’3 -- 7 J

- ' fl

L '7 ‘ ' ..'ii'’

1

'•ii

Win

2,33

0

185

150

170

210

260

1,41

n

Mllffl IH

îli1

o o

: ■

1 BS'lW 111II1 SfltlSj 111 i iii lîrr

‘o.;

■i

-i .ȘJS.i.»»?'/;

■BslSl

i-'i

0,00

10

5

5

0

0,00


f3) din subvenții pentru investiții

19

f4;

din valorificarea certificatelor C02

20

f5)

alte venituri                                       c

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din , cane:

-

Si

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

o)

din diferente de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din

care:

io-:

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

p

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care;

B

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

b1

cheltuieli cu piesele de schimb

35

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

«s

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

b1

- către operatori cu capital integrai/majoritar de stat

43

b2

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd.

50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

] î

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

bl|cheltuieli privind consultanta juridica

49

o)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

95

95

95

24

48

72

95

1,00

93

50

1.201

5

25

55

3.100

2,58

mâl

m

||H]h||||||l||ljJW®y 51^'1?

•••:■

i •

S'glîllBnCrSra

li»

II

’WB

î

î Ml

f

Hsl'

2,00

1

1

1

1

2

0

1

1

3

1,50

0

2

WW I

a

147.43G

165.73S

IftO

JW33

1,31

fr1'568 '

. ror-6'

;          . ’ I. '.       . 11.1 vj.

î-i'

MW

i

I^J!-

H 66.73!

1

*sțî

■g

SiFlIi'MS

1,31

■■

s>J- .       .'

wiimI il»?i 11 " .

s

llll f

j

w(Kiii

iKKwl

■ -

1,14

iiii           y Jll

!llll

isiili

Ip2#;

iî®|!

||fe92-

3 !lll|i|l!lliriilllilll!ll!li>t ’ Hfi II 11 Hffl 7 ■ i'ijiSW

Ii

1020

■ÎHBBIi

1,05

4.392'

6.400

5.916

280

1 280

4.480

5.500

0,93

3.995

5.100

7.296

800

2.600

5.600

8.200

1,12

482

1.000

765

250

550

750

1.000

1,31

1.591

2.500

2.212

300

1.100

1.900

2.550

1,15

317

500

847

220

620

720

650

0,77

823

1.000

1.041

350

950

1.150

1.250

1,20

143

150

159

12

42

132

420

2,64

iii

âilBîn

m'-SSUSII;

îilBJ

IIIUl!!!i»

r,

■7--

IlftSl

Pl| fe

MP'

2,63

267

900

636

50

250

470

500

0,79

•■. v* 1

iiS ■

r$W Mte

ilWiw

iHSWiw

g§«

lyi» gsM lll IlillIlMlHgl

S'l

«ia

SliSii

3,97

24

30

25

7

14

22

30

1,20

957

1.000

1.034

90

390

690

4.170

4,03

128

300

228

15

115

150

350

1,54

tMfrm

H gHg|

itOI

||36€M-

u

Mp

Iî lllil

", BBP!

MIsifflBlIlI

1,08

22

30

8

1

6

16

60

7,50

■!                    [VnȘrtit

JlllIlHRwfiffiriiBlOmlm

pilii

HlIWiESjfJ

SWS

^50.^

a ne” iciMj i îl rmw fifffru Uul i"

Mibb

' .■ ■':

«gs

HI

2,20

c1

cheltuieli de protocol, din care:

51

32

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

5

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:

■ / '

ii a

rM

d1

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2

cb. de sponsorizare a unitarilor de cult

59

d3

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)    cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

9

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

22

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

Wi

ESKI

0

interna

65

1

externa

66

15

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

91

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

112

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

69

5.065

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

22

>2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

35

■3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

45

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:

73

7

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

17]

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

40

45

6

36

66

100

2,22

15

5

1

3

9

10

2,00

I 1111

llil

■I

MII

'1 i 0$ MB

|!iil J i

0,00

10

322

30

130

250

430

1,34

30

60

30

60

130

200

3,33

N

fâHii

OVIM!

SliilBiSB

00 „mii)

3,91

2

3

1

5

8

10

3,33

15

20

29

54

66

80

4,00

100

152

40

90

140

220

1,45

120

105

10

40

100

130

1,24

5.200

26.197

600

8.600

17.100

27.851

1,06

30

37

5

15

25

25

0,68

40

29

10

20

35

45

1,55

60

30

7

27

47

60

2,00

10

0

10

5

5

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

IBHMh

I L

i

■■ ■

MM

S ■    rj

. -. .

750 ' ik • ■

1,48

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licența

82

15

20

10

2

7

12

22

2,20

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

10

40

40

10

40

80

90

2,25

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2

10

7

1

3

6

8

1,14

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

533

600

449

70

220

340

630

1,40

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

B6

||l2 482 '

io

feS-451 •

Slllllll

■wi

WHÎ fel. 5

1,66

co

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

. ,?7!

Hffla

1^439':

sSSIif

■■hm

gjl|4®55 |

■■■■

Bp5;Ș3(f'.

ȘZS.jMS |

1,64

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;

88

Iii^wSkiSe

1,56

a) salarii de baza

89

5.581

11.308

9.611

2.400

8.400

14.900

14.252

1,48

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

3.221

5.384

4.391

1.200

4.200

7.450

7.634

1,74

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

||1|

iSSHHI

IH&li’t'flh.illjiiliii

H Mi® ii H i® t

înlllliMShHÎlîiiiybâ

IrSsilIli®

lsîlȘ'13

s.'iiiiiiiiiiiiillliilli

2,38

a) cheltuieli sociale prevăzute ta art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

93

486

725

649

140

705

1.130

1.188

1,83

tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

97

141

130

180

180

216

1,66

b) tichete de masa;

96

647

1.022

848

350

1.350

2.350

2.368

2,79

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care;

Hi

||||||||

‘0

llilill

feSâi

1 '(O?. ’■

Wihmw&IwB

1

Ml

IBS

«așa

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli de natura salariata aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

IiMh

a) pentru directori/directorat

105

372

componenta fixa

106

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

67

componenta fixa

109

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

li

■■l

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1.408

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

64

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de șanatate

116

537

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului

117

22

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

77

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd.

126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

12.122

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:

■I

către bugetul general consolidat

122

471

către alti creditori

123

347

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

5

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

104

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

1.236

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:

w

|l ’* '«1 ■■

f1)

ch. privind ajustările si provizioanele

129

f1.1)

proviz. priv. participarea la profit a salariatilor

130

fe. ■

âS®

bISRBHH

HmBI

MHK

ISWHB

Igg

SS1

■A»

B

114 fM 111111R li U&k!a;3 ■I MMI

MW

1,33

466

465

174

349

524

641

1,38

72

61

18

36

54

59

0,97

ssi

Wll

iwPiFRiîWSI

■■

'>1 biCMiilw

li '.

IMIWi

iSilBhSilMBț

1,79

.2.343

2.010

600

2.050

3.621

3.511

1,75

111

91

29

97

171

161

1,77

897

767

229

785

1.387

1.340

1,75

37

32

10

34

58

56

1,75

86

116

80

160

260

334

2,88

iot

-

MMM

lilwwi

t

^HT

rfj         >l|lHlllj>»i1

18581

1,92

i

HaMii

S,1' 1®ISM

Stilai

pi

7,73

0

9

2

4

7

80

8,89

10

2

1

3

4

5

2,50

10

9

3

7

65

7,22

10

355

10

60

110

510

1,44

3.000

1.814

600

1.600

3.100

3.000

1,65

1?

■ . .

1 M . '■

IMH

I >3 .;■/

o^wm-WwIIl

Kftș<ț!. ■ '

■Ml

mS

0,00

f1.2)

proviz. in leg. cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

41

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

din participarea salariaților la profit

133

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

41

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

|Ș|

■■ ■

o ■

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:

n

lliWAIIII»®

r- ■

a1

aferente creditelor pentru investiții

138

a2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

432

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:

nw

tjîwmUIwI

MIWlll

’ ’djkr,

"i. 'i„iii,1j i

b1

aferente creditelor pentru investiții

141

b2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)

HM

Wfiw

■ «.

venituri impozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura saiariala (rd. 87)

150

9 535

M

2

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

Oi

*£02

iii

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

460

4

Nr. mediu de salariați

153

444

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat det. pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000

iiSlII

BEI

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura saiariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000

ăl Iffl

mmm

gag

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)

IH

■il

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu

(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153

157

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

cantitatea de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare = QPF x p

161

pondere in ven. totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

liilllii

7

Plăti restante

163

0

8

Creanțe restante, din care:

164

661

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

de la operatori cu capital privat

166

661

de la bugetul de stat

167

3

de la bugetul local

168

de la alte entitati

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii(soldul ramas de rambursat)

170IEI

IIIIî

BBiS

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

600

373

370

370

370

363

0,97

0,00

600

367

370

370

370

360

0,98

3

3

1,00

u—


Regia Autonoma a Domeniului Public

ANEXA 3 la Hotararea nr. 923/2017


Calea Someseni nr,2, Cluj-Napoca

C.U.I, 201233

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

RECTIFICAT

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției-

ANUL

an precedent (N-1 )2016

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)2017

an N +1

2018

an N + 2

2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

16.923

16.094

32.489

25.400

25.250

1

Surse proprii, din care:

3.000

2.182

4.200

5.000

5.000

a) - amortizare

3.000

1.814

3.000

4.000

4.000

b) - profit

368

1.200

1.000

1.000

2

Alocații de la buget

13.923

13.912

28.289

20.400

20.250

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

- (denumire sursa)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

16.105

16.094

32.489

25.400

25.250

1

Investiții in curs, din care:

2017

3.763

3.763

139

0

5.000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3.763

3.763

0

0

3.000

Modernizare clădire administrativa Calea Someseni

1.000

Moderniz. Piața de vechituri

3.763

3.763

0

Lucrări amen patinoar Becas

2.000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0

0

139

0

2.000

Extindere centru ecarisaj

2017

139

Lucrări amen agrem lac Gheorg

2.000

Lucrări Modern Aqua Parc

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau ai unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului     sau     al     unitatii

administrativ teritoriale:

X

--

DrA?

* \

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

5,179

5.168

7.659

5.400

250

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2017

1.437

1.436

6.598

5.250

150

Moderniz. clădire adm statie mixturi

1.437

1.436

SF,PT Lucr amen. patinoar Becas

2017

0

Lucrări amen patinoar Becas

3.100

Moderniz. clădire adm Calea Someseni

2.150

SF, PT Lucrări am parc Becas

150

Lucrări montare statie de mixturi

2017

6.598

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2017

3.742

3.732

1.061

150

100

Relocare linie inalta tensiune BAS

2017

112

Acoperire bazin ștrand Grigorescu

3.305

3.297

Amenajare Patinoar Grigorescu

37

35

Amenajare Patinoar lac Chios

2017

63

Extindere centru de ecarisaj

400

400

Lucrări decolmatare lac Gheorgheni

2017

0

886

Lucrări decolmatare lac Chios

2017

0

SF, PT Lucrări am agrem lac Gheor

150

SF,PT Lucrări decolmatare lac 2 Gh

100

SF,PT Lucrări construire Aqua Parc

2017

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

647

503

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

413

269

0

0

0

Lucrări de inst incalzire hala

0

_ucrari de relocare linie inalta tensiune

144

0

Lucrări suplimentare Oser

30

30

Lucrări suplimentare Cantonului

239

239

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:

234

234

0

0

0

Studiu decolmatare Iac Gheorgheni

51

51

Lucrări de reparații bazine

183

183

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului     sau     al     unitatii

administrativ teritoriale:

-■>

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale

2017

6.516

6.660

24.691

20.000

20.000

5

rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

c A’

a) interne

b)externe

~1X, * \

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.l. 201233


ANEXA 4 la Hotararea nr. 923/2017


Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

RECTIFICAT


mii lei

Nr. crt

Masuri

Termen de realizare

an precedent (N -1) 2016

an curent (N)2017

an N + 1 2018

an N + 2 2019

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat

brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 /

Pct.

1

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI SI A SERVICIILOR PRESTATE

in cursul anului

X

X

1.349

750

I

2

Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE

PLATA A DATORIILOR

in cursul anului

X

X

3

Alte masuri

X

X

4

TOTAL Pct. 1

X

X

0

0

1349

0

750

0

Pct.

//

Cauze care diminuează efectul masurilor

prevăzute la Pct. 1

1.

Cauza 1...

X

X

-974

2

Cauza 2.

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. li

X

X

-974

0

0

0

0

Pct. HI

TOTAL GENERAL Pct. 8 + Pct. II

1.996

0

-974

0

1.349

0

750

0