Hotărârea nr. 922/2017

Hotărârea 922/2017 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 520551 din 14.11.2017 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017, conform Anexelor 1,2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ Ec. Dan Ștefan Tarcea


ntrasemne.ază:


Secretarul municipiului, •?W>.    0/7 A M

/tlv l 'Z Jr- Aurora Roșea

Nr.922 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr 922 /2017

CONTUL DE EXECUȚIE -BUGET LOCAL - VENITURI

la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

956.708.871

775.542.965

752.874.139

TOTAL VENITURI

956.708.871

775.542.965

752.874.139

VENITURI PROPRII

655.493.642

577.790.736

555.621.749

I. VENITURI CURENTE

910.285.484

774.009.578

701.398.343

A. VENITURI FISCALE

847.206.130

720.513.224

653.966.249

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

456.915.820

409.611.914

333.170.209

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

456.915.820

409.611.914

333.170.209

Impozit pe venit

03.02

17.216.000

11.800.000

6.875.067

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

17.216.000

11.800.000

6.875.067

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

439.699.820

397.811.914

326.295.142

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

435.564.820

394.307.914

322.780.518

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

4.135.000

3.504.000

3.514.624

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

92.192.310

78.355.310

90.914.823

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

92.192.310

78.355.310

90.914.823

Impozit pe clădiri

07.02.01

75.296.000

63.296.000

74.574.401

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

24.362.000

22.362.000

24.495.668

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

50.934.000

40.934.000

50.078.733

Impozit pe terenuri

07.02.02

11.744.310

11.059.310

11.528.517

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

6.476.000

6.476.000

6.333.723

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

4.835.000

4.150.000

4.759.889

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

433.310

433.310

434.905

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

5.152.000

4.000.000

4.811.526

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

379

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

296.255.000

231.146.000

228.269.442

Sume defalcate din TVA

11.02

255.419.000

196.846.000

196.464.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

244.035.000

188.245.000

187.863.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

883.000

726.000

726.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

10.501.000

7.875.000

7.875.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

94.000

71.000

756

Taxe hoteliere

12.02.07

94.000

71.000

756

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.853.000

1.450.000

1.158.773

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.262.000

1.000.000

554.019

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

591.000

450.000

604.754

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

38.889.000

32.779.000

30.645.913

Taxa asupra mijloacelor de transport /     v

16.02.02

24.359.000

22.079.000

23.397.457

Taxa asupra mijloacelor de transpoX-'Pr'      -----X ' *\

16.02.02.01

13.879.000

13.879.000

13.131.411

? &

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

10.480.000

8.200.000

10.266.046

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

14.530.000

10.700.000

7.248.103

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

353

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.843.000

1.400.000

1.611.775

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.843.000

1.400.000

1.611.775

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.843.000

1.400.000

1.611.775

C. VENITURI NEFISCALE

63.079.354

53.496.354

47.432.094

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.371.498

16.477.498

14.307.426

Venituri din proprietate

30.02

17.371.498

16.477.498

14.307.426

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

1.962.498

1.962.498

1.962.498

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

15.389.000

14.500.000

12.344.928

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15.389.000

14.500.000

12.344.928

Venituri din dividende

30.02.08

20.000

15.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

20.000

15.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

45.707.856

37.018.856

33.124.668

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.345.000

10.311.000

8.559.164

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

11.396.000

9.563.000

7.933.042

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

675.000

525.000

456.348

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

185.000

150.000

130.503

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

19.000

15.000

-11.435

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

70.000

58.000

50.706

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.467.000

1.850.000

139.637

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.467.000

1.850.000

139.637

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

17.037.000

13.956.000

15.106.729

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

16.403.000

13.500.000

14.551.577

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

16.403.000

13.500.000

14.551.577

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

634.000

456.000

555.152

Diverse venituri

36.02

13.366.302

10.409.302

8.826.584

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

60.302

60.302

60.302

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

60.302

60.302

60.302

Taxe speciale

36.02.06

10.794.000

8.294.000

7.831.851

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

7

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.369.000

1.250.000

817.130

Alte venituri

36.02.50

1.143.000

805.000

117.294

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

492.554

492.554

492.554

Donații si sponsorizări

37.02.01

492.554

492.554

492.554

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-59.575.136

-76.116.136

-37.250.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

59.575.136

76.116.136

37.250.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.119.712

1.119.712

1.179.960

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

1.119.712

1.119.712

1.179.960

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

180.035

180.035

180.035

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

16.135

16.135

56.805

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

466.528

466.528

466.528

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

457.014

457.014

476.592

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

50.000.000

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

50.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

50.000.000

IV. SUBVENȚII

9.658.523

155.523

37.915

SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.658.523

155.523

37.915

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

9.658.523

155.523

37.915

A. De capital

4.913.000

110.000

1.132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

4.913.000

110.000

1.132

B. Curente

4.745.523

45.523

36.783

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.523

15.523

15.523

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

30.000

30.000

21.260

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

4.700.000

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

30.092.152

5.152

5.152

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

5.152

5.152

5.152

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

5.152

5.152

5.152

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

30.087.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

30.087.000

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

5.553.000

253.000

252.769

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

5.300.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

5.300.000

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

253.000

253.000

252.769

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

253.000

253.000

252.769

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

849.386.871

696.688.965

663.367.996

TOTAL VENITURI

849.386.871

696.688.965

663.367.996

VENITURI PROPRII

653.004.930

575.421.024

503.624.659

I. VENITURI CURENTE

849.341.348

696.643.442

663.331.213

A. VENITURI FISCALE

847.206.130

720.513.224

653.966.249

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

456.915.820

409.611.914

333.170.209

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

456.915.820

409.611.914

333.170.209

Impozit pe venit

03.02

17.216.000

11.800.000

6.875.067

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

17.216.000

11.800.000

6.875.067

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

439.699.820

397.811.914

326.295.142

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

435.564.820

394.307.914

322.780.518

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

4.135.000

3.504.000

3.514.624

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

92.192.310

78.355.310

90.914.823

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

92.192.310

78.355.310

90.914.823

Impozit pe clădiri

07.02.01

75.296.000

63.296.000

74.574.401

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

24.362.000

22.362.000

24.495.668

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

50.934.000

40.934.000

50.078.733

Impozit pe terenuri

07.02.02

11.744.310

11.059.310

11.528.517

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

6.476.000

6.476.000

6.333.723

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

4.835.000

4.150.000

4.759.889

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

433.310

433.310

434.905

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

5.152.000

4.000.000

4.811.526

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

379

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

296.255.000

231.146.000

228.269.442

Sume defalcate din TVA

11.02

255.419.000

196.846.000

196.464.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

244.035.000

188.245.000

187.863.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

883.000

726.000

726.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

10.501.000

7.875.000

7.875.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

94.000

71.000

756

Taxe hoteliere

12.02.07

94.000

71.000

756

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.853.000

1.450.000

1.158.773

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.262.000

1.000.000

554.019

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

591.000

450.000

604.754

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

38.889.000

32.779.000

30.645.913

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

24.359.000

22.079.000

23.397.457

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.879.000

13.879.000

13.131.411

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

10.480.000

8.200.000

10.266.046

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

14.530.000

10.700.000

7.248.103

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasuraie de activitati

16.02.50

0

0

353

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.843.000

1.400.000

1.611.775

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.843.000

1.400.000

1.611.775

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.843.000

1.400.000

1.611.775

C. VENITURI NEFISCALE

2.135.218

-23.869.782

9.364.964

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.371.498

16.477.498

14.307.426

Venituri din proprietate

30.02

17.371.498

16.477.498

14.307.426

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

1.962.498

1.962.498

1.962.498

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

15.389.000

14.500.000

12.344.928

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15.389.000

14.500.000

12.344.928

Venituri din dividende

30.02.08

20.000

15.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

20.000

15.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-15.236.280

-40.347.280

-4.942.462

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.345.000

10.311.000

8.559.164

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

11.396.000

9.563.000

7.933.042

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

675.000

525.000

456.348

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

185.000

150.000

130.503

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

19.000

15.000

-11.435

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

70.000

58.000

50.706

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.467.000

1.850.000

139.637

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.467.000

1.850.000

139.637

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

17.037.000

13.956.000

15.106.729

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

16.403.000

13.500.000

14.551.577

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

16.403.000

13.500.000

14.551.577

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

634.000

456.000

555.152

Diverse venituri

36.02

11.997.302

9.159.302

8.009.454

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

60.302

60.302

60.302

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

60.302

60.302

60.302

Taxe speciale

36.02.06

10.794.000

8.294.000

7.831.851

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

7

Alte venituri

36.02.50

1.143.000

805.000

117.294

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-59.082.582

-75.623.582

-36.757.446

Donații si sponsorizări

37.02.01

492.554

492.554

492.554

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-59.575.136

-76.116.136

-37.250.000

IV. SUBVENȚII

45.523

45.523

36.783

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45.523

45.523

36.783

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

45.523

45.523

36.783

B. Curente

45.523

45.523

36.783

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.523

15.523

15.523

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

30.000

30.000

21.260

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

107.322.000

78.854.000

89.506.143

TOTAL VENITURI

107.322.000

78.854.000

89.506.143

VENITURI PROPRII

2.488.712

2.369.712

51.997.090

1. VENITURI CURENTE

60.944.136

77.366.136

38.067.130

C. VENITURI NEFISCALE

60.944.136

77.366.136

38.067.130

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

60.944.136

77.366.136

38.067.130

Diverse venituri

36.02

1.369.000

1.250.000

817.130

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.369.000

1.250.000

817.130

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

59.575.136

76.116.136

37.250.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

59.575.136

76.116.136

37.250.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.119.712

1.119.712

1.179.960

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

1.119.712

1.119.712

1.179.960

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

180.035

180.035

180.035

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

16.135

16.135

56.805

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

466.528

466.528

466.528

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

457.014

457.014

476.592

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

50.000.000

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

50.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

50.000.000

IV. SUBVENȚII

9.613.000

110.000

1.132

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.613.000

110.000

1.132

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

9.613.000

110.000

1.132

A. De capital

4.913.000

110.000

1.132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

4.913.000

110.000

1.132

B. Curente

4.700.000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

4.700.000

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

30.092.152

5.152

5.152

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

5.152

5.152

5.152

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

5.152

5.152

5.152

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

30.087.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

30.087.000

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

5.553.000

253.000

252.769

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

5.300.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

5.300.000

0

0

Alte programe comunitare finanțate în. perioada-2014-2020 (APC)

48.02.15

253.000

253.000

252.769

Sume primite în contul plăților efectuate în âfiuFtjurenf \

48.02.15.01

253.000

253.000

252.769

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr 922/2017

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGET LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL CHELTUIELI

1.240.289.871

1.038.451.965

571.497.328

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

141.733.796

115.894.865

72.791.038

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

118.693.796

93.815.615

61.651.461

Autoritati executive si legislative

51.02.01

118.693.796

93.815.615

61.651.461

Autoritati executive

51.02.01.03

118.693.796

93.815.615

61.651.461

Alte servicii publice generale

54.02

8.290.000

7.454.250

3.044.803

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

3.000.000

3.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

4.540.000

3.704.250

2.841.784

Alte servicii publice generale

54.02.50

750.000

750.000

203.019

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

14.750.000

14.625.000

8.094.774

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

14.750.000

14.625.000

8.094.774

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

26.435.000

20.336.500

13.478.157

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

26.435.000

20.336.500

13.478.157

Ordine publica

61.02.03

25.502.000

19.629.500

13.380.549

Politie locala

61.02.03.04

25.502.000

19.629.500

13.380.549

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

933.000

707.000

97.608

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

494.458.400

436.188.925

308.800.569

Invatamant

65.02

297.647.400

264.495.680

196.787.308

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

49.689.400

42.885.700

33.032.235

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

48.389.400

41.910.700

33.032.235

Invatamant primar

65.02.03.02

1.300.000

975.000

0

Invatamant secundar

65.02.04

218.400.200

194.268.180

147.260.624

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

50.506.269

43.640.869

34.551.033

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

167.893.931

150.627.311

112.709.591

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.674.800

2.352.800

1.239.199

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.674.800

2.352.800

1.239.199

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

26.883.000

24.989.000

15.255.250

Sanatate

66.02

27.968.000

23.071.000

18.658.587

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

17.000.000

14.165.000

11.326.022

Spitale generale

66.02.06.01

17.000.000

14.165.000

11.326.022

Servicii de sanatate publica

66.02.08

10.968.000

8.906.000

7.332.565

Cultura, recreere si religie

67.02

65.566.000

56.973.895

35.679.535

Servicii culturale

67.02.03

1.117.000

916.895

411.391

Case de cultura

67.02.03.06

1.117.000

916.895

411.391

Servicii recreative si sportive

67.02.05

51.261.000

43.074.000

23.022.271

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

51.261.000

43.074.000

23.022.271

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.188.000

12.983.000

12.245.873

Asigurări si asistenta sociala

68.02

103.277.000

91.648.350

57.675.139

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

43.908.000

37.102.000

29.159.014

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

43.908.000

37.102.000

29.159.014

Crese             /      *„ X

68.02.11

30.627.000

29.448.000

13.116.163

Prevenirea excluderii socialg                      \

68.02.15

10.418.000

9.469.000

6.107.948

i                 r * \

Ajutor social

68.02.15.01

434.000

300.000

225.948

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

9.984.000

9.169.000

5.882.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

18.324.000

15.629.350

9.292.014

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

18.324.000

15.629.350

9.292.014

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

252.395.000

188.871.000

68.008.085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

163.037.000

120.486.000

40.997.838

Locuințe

70.02.03

25.050.000

19.200.000

227.693

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

25.050.000

19.200.000

227.693

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

16.374.000

13.076.000

5.684.648

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

121.613.000

88.210.000

35.085.497

Protecția mediului

74.02

89.358.000

68.385.000

27.010.247

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

89.358.000

68.385.000

27.010.247

Salubritate

74.02.05.01

89.358.000

68.385.000

27.010.247

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

325.267.675

277.160.675

108.419.479

Combustibili si energie

81.02

44.277.000

38.180.000

27.130.835

Energie termica

81.02.06

44.277.000

38.180.000

27.130.835

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

200.000

150.000

46.605

Agricultura

83.02.03

200.000

150.000

46.605

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

200.000

150.000

46.605

Transporturi

84.02

280.790.675

238.830.675

81.242.039

Transport rutier

84.02.03

280.790.675

238.830.675

81.242.039

Transport in comun

84.02.03.02

111.752.000

104.784.000

43.394.440

Străzi

84.02.03.03

169.038.675

134.046.675

37.847.599

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

283.581.000

262.909.000

181.376.811

Rezerve

97.02

0

0

0

Excedent

98.02

0

0

181.376.811

Deficit

99.02

283.581.000

262.909.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

849.386.871

696.688.965

491.893.262

TOTAL CHELTUIELI

849.386.871

696.688.965

491.893.262

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

130.458.796

105.469.865

70.988.143

Autorități publice si acțiuni externe

51.02

107.418.796

83.390.615

59.848.566

Autorități executive si legislative

51.02.01

107.418.796

83.390.615

59.848.566

Autorități executive

51.02.01.03

107.418.796

83.390.615

59.848.566

Alte servicii publice generale

54.02

8.290.000

7.454.250

3.044.803

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

3.000.000

3.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

4.540.000

3.704.250

2.841.784

Alte servicii publice generale

54.02.50

750.000

750.000

203.019

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

14.750.000

14.625.000

8.094.774

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

14.750.000

14.625.000

8.094.774

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

23.625.000

17.652.500

13.085.233

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

23.625.000

17.652.500

13.085.233

Ordine publica

61.02.03

23.202.000

17.329.500

12.987.625

Politie locala

61.02.03.04

23.202.000

17.329.500

12.987.625

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

423.000

323.000

97.608

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

428.058.400

375.075.925

281.678.505

Invatamant

65.02

276.215.400

244.884.680

189.309.123

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

47.058.400

40.920.700

33.032.235

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

47.058.400

40.920.700

33.032.235

Invatamant secundar

65.02.04

215.968.200

192.471.180

147.245.980

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

50.506.269

43.640.869

34.551.033

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

165.461.931

148.830.311

112.694.947

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.674.800

2.352.800

1.239.199

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.674.800

2.352.800

1.239.199

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

10.514.000

9.140.000

7.791.709

Sanatate

66.02

22.368.000

18.806.000

17.330.196

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

11.500.000

10.000.000

9.997.631

Spitale generale

66.02.06.01

11.500.000

10.000.000

9.997.631

Servicii de sanatate publica

66.02.08

10.868.000

8.806.000

7.332.565

Cultura, recreere si religie

67.02

38.762.000

31.339.895

18.188.870

Servicii culturale

67.02.03

1.117.000

916.895

411.391

Case de cultura

67.02.03.06

1.117.000

916.895

411.391

Servicii recreative si sportive

67.02.05

31.332.000

24.223.000

12.098.479

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

31.332.000

24.223.000

12.098.479

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.313.000

6.200.000

5.679.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

90.713.000

80.045.350

56.850.316

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

43.908.000

37.102.000

29.159.014

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

43.908.000

37.102.000

29.159.014

Crese

68.02.11

20.706.000

19.838.000

12.658.145

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

9.718.000

8.769.000

5.888.948

Ajutor social

68.02.15.01

434.000

300.000

225.948

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

9.284.000

8.469.000

5.663.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

16.381.000

14.336.350

9.144.209

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

16.381.000

14.336.350

9.144.209

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

77.010.000

63.910.000

44.617.638

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

31.010.000

28.210.000

20.387.530

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

9.600.000

7.800.000

5.570.201

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

21.410.000

20.410.000

14.817.329

Protecția mediului

74.02

46.000.000

35.700.000

24.230.108

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

46.000.000

35.700.000

24.230.108

Salubritate

74.02.05.01

46.000.000

35.700.000

24.230.108

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

190.234.675

134.580.675

81.523.743

Combustibili si energie

81.02

38.873.000

31.000.000

25.322.991

Energie termica

81.02.06

38.873.000

31.000.000

25.322.991

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

200.000

150.000

46.605

Agricultura

83.02.03

200.000

150.000

46.605

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

200.000

150.000

46.605

Transporturi

84.02

151.161.675

103.430.675

56.154.147

Transport rutier

84.02.03

151.161.675

103.430.675

56.154.147

Transport in comun

84.02.03.02

"39.800.000

33.000.000

24.457.233

Străzi

84.02.03.03

111.361.675

70.430.675

31.696.914

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

283.581.000

262.909.000

181.376.811

Rezerve

97.02

0

0

0

Excedent

98.02

0

0

181.376.811

Deficit

99.02

283.581.000

262.909.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

390.903.000

341.763.000

79.604.066

TOTAL CHELTUIELI

390.903.000

341.763.000

79.604.066

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

11.275.000

10.425.000

1.802.895

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

11.275.000

10.425.000

1.802.895

Autoritati executive si legislative

51.02.01

11.275.000

10.425.000

1.802.895

Autoritati executive

51.02.01.03

11.275.000

10.425.000

1.802.895

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

2.810.000

2.684.000

392.924

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

2.810.000

2.684.000

392.924

Ordine publica

61.02.03

2.300.000

2.300.000

392.924

Politie locala

61.02.03.04

2.300.000

2.300.000

392.924

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

510.000

384.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

66.400.000

61.113.000

27.122.064

Invatamant

65.02

21.432.000

19.611.000

7.478.185

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

2.631.000

1.965.000

0

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

1.331.000

990.000

0

Invatamant primar

65.02.03.02

1.300.000

975.000

0

Invatamant secundar

65.02.04

2.432.000

1.797.000

14.644

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

2.432.000

1.797.000

14.644

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

16.369.000

15.849.000

7.463.541

Sanatate

66.02

5.600.000

4.265.000

1.328.391

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

5.500.000

4.165.000

1.328.391

Spitale generale

66.02.06.01

5.500.000

4.165.000

1.328.391

Servicii de sanatate publica

66.02.08

100.000

100.000

0

Cultura, recreere si religie

67.02

26.804.000

25.634.000

17.490.665

Servicii recreative si sportive

67.02.05

19.929.000

18.851.000

10.923.792

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

19.929.000

18.851.000

10.923.792

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.875.000

6.783.000

6.566.873

Asigurări si asistenta sociala

68.02

12.564.000

11.603.000

824.823

Crese

68.02.11

9.921.000

9.610.000

458.018

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

700.000

700.000

219.000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

700.000

700.000

219.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.943.000

1.293.000

147.805

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.943.000

1.293.000

147.805

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

175.385.000

124.961.000

23.390.447

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

132.027.000

92.276.000

20.610.308

Locuințe

70.02.03

25.050.000

19.200.000

227.693

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

25.050.000

19.200.000

227.693

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6.774.000

5.276.000

114.447

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

100.203.000

67.800.000

20.268.168

Protecția mediului

74.02

43.358.000

32.685.000

2.780.139

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

43.358.000

32.685.000

2.780.139

Salubritate

74.02.05.01

43.358.000

32.685.000

2.780.139

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

135.033.000

142.580.000

26.895.736

Combustibili si energie

81.02

5.404.000

7.180.000

1.807.844

Energie termica

81.02.06

5.404.000

7.180.000

1.807.844

Transporturi

84.02

129.629.000

135.400.000

25.087.892

Transport rutier

84.02.03

129.629.000

135.400.000

25.087.892

Transport in comun

84.02.03.02

71.952.000

71.784.000

18.937.207

Străzi

84.02.03.03

57.677.000

63.616.000

6.150.685

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

283.581.000

173.528.000

181.376.811

Rezerve

97.02

0

0

0

Excedent

98.02

0

0

181.376.811

Deficit            A O V \

99.02

283.581.000

262.909.000

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 3 la Hotărârea nr 922/2017


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2017


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

133.749.417

110.091.712

86.414.224

TOTAL VENITURI

133.749.417

110.091.712

86.414.224

I. VENITURI CURENTE

86.563.880

68.819.280

54.250.069

C. VENITURI NEFISCALE

86.563.880

68.819.280

54.250.069

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.876.386

16.563.586

10.365.053

Venituri din proprietate

30.10

17.876.386

16.563.586

10.365.053

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

78.113

63.113

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

17.780.863

16.485.063

10.365.053

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

17.780.863

16.485.063

10.365.053

Alte venituri din proprietate

30.10.50

17.410

15.410

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

68.687.494

52.255.694

43.885.016

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

68.273.657

51.902.857

43.799.424

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

435.575

385.775

217.241

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.041.345

1.883.345

255.643

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

12.496.694

10.390.694

6.731.896

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

3.738.513

2.707.513

3.765.439

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

636.000

533.000

384.942

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

39.214.000

28.524.000

25.989.129

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

6.400.000

5.100.000

4.489.575

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.125.000

569.563

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.811.530

1.253.530

1.395.996

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

42.000

32.000

22.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

42.000

32.000

22.500

Diverse venituri

36.10

52.854

49.854

53.092

Alte venituri

36.10.50

52.854

49.854

53.092

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

318.983

270.983

10.000

Donații si sponsorizări

37.10.01

318.983

270.983

10.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-5.041.000

-5.041.000

-2.681.437

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5.041.000

5.041.000

2.681.437

II. VENITURI DIN CAPITAL

537

537

650.683

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

537

537

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

537

537

0

Incasari din rambursarea imXOnmturiJJîr acordate

40.10

0

0

312.307

Sume utilizate din excede'ntuLanului precedent,pehtru efectuarea de cheltuieli ■'

40.10.15

0

0

312.307Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

271.607

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

40.700

41.10

0

0

338.376

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

338.376

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.185.000

41.271.895

31.513.472

Subvenții de la alte administrații

43.10

47.185.000

41.271.895

31.513.472

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12.023.000

10.894.895

7.062.391

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

11.500.000

10.000.000

9.997.631

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.500.000

4.165.000

1.328.391

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

2.162.000

2.162.000

526.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

16.000.000

14.050.000

12.599.059

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

121.045.880

98.723.175

81.837.696

TOTAL VENITURI

121.045.880

98.723.175

81.837.696

I. VENITURI CURENTE

81.522.880

63.778.280

51.568.632

C. VENITURI NEFISCALE

81.522.880

63.778.280

51.568.632

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.876.386

16.563.586

10.365.053

Venituri din proprietate

30.10

17.876.386

16.563.586

10.365.053

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

78.113

63.113

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

17.780.863

16.485.063

10.365.053

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

17.780.863

16.485.063

10.365.053

Alte venituri din proprietate

30.10.50

17.410

15.410

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

63.646.494

47.214.694

41.203.579

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

68.273.657

51.902.857

43.799.424

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

435.575

385.775

217.241

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.041.345

1.883.345

255.643

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

12.496.694

10.390.694

6.731.896

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

3.738.513

2.707.513

3.765.439

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

636.000

533.000

384.942

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări ’ sociale de sanatate

33.10.21

39.214.000

28.524.000

25.989.129

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

6.400.000

5.100.000

4.489.575

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.125.000

569.563

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.811.530

1.253.530

1.395.996

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

42.000

32.000

22.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

42.000

32.000

22.500

Diverse venituri

36.10

52.854

49.854

53.092

Alte venituri

36.10.50

52.854

49.854

53.092

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-4.722.017

-4.770.017

-2.671.437

Donații si sponsorizări

37.10.01

318.983

270.983

10.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-5.041.000

-5.041.000

-2.681.437

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

609.983

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

271.607

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

271.607

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

271.607

41.10

0

0

338.376

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

338.376

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.523.000

34.944.895

29.659.081

Subvenții de la alte administrații

43.10

39.523.000

34.944.895

29.659.081

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12.023.000

10.894.895

7.062.391

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

11.500.000

10.000.000

9.997.631

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

16.000.000

14.050.000

12.599.059

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12.703.537

11.368.537

4.576.528

TOTAL VENITURI

12.703.537

11.368.537

4.576.528

I. VENITURI CURENTE

5.041.000

5.041.000

2.681.437

C. VENITURI NEFISCALE

5.041.000

5.041.000

2.681.437

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.041.000

5.041.000

2.681.437

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

5.041.000

5.041.000

2.681.437

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5.041.000

5.041.000

2.681.437

II. VENITURI DIN CAPITAL

537

537

40.700

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

537

537

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

537

537

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

40.700

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

40.700

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

40.700

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.662.000

6.327.000

1.854.391

Subvenții de la alte administrații

43.10

7.662.000

6.327.000

1.854.391

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.500.000

4.165.000

1.328.391

Subvenții pentru instituții publice dejtin^te'șsectiunii de devoltare

43.10.19

2.162.000

2.162.000

526.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 4 la Hotărârea nr 922/2017


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGET LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2017


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

159.344.000

135.686.295

73.351.508

TOTAL CHELTUIELI

159.344.000

135.686.295

73.351.508

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

6.641.000

3.594.476

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

6.641.000

3.594.476

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

6.641.000

3.594.476

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

117.581.000

96.507.095

63.793.089

Invatamant

65.10

17.704.000

15.173.200

7.380.598

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

9.391.200

7.818.200

4.685.564

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

9.391.200

7.818.200

4.685.564

Invatamant secundar

65.10.04

3.613.800

3.336.000

805.462

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

508.000

458.000

9.786

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

3.105.800

2.878.000

795.676

Invatamant postliceal

65.10.05

986.000

855.000

537.486

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.713.000

3.164.000

1.369.944

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.713.000

3.164.000

1.369.944

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

-17.858

Sanatate

66.10

86.627.000

69.242.000

50.429.709

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

86.627.000

69.242.000

50.429.709

Spitale generale

66.10.06.01

86.627.000

69.242.000

50.429.709

Cultura, recreere si religie

67.10

3.266.000

2.922.895

1.410.469

Servicii culturale

67.10.03

1.117.000

916.895

354.258

Case de cultura

67.10.03.06

1.117.000

916.895

354.258

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

2.149.000

2.006.000

1.056.211

Asigurări si asistenta sociala

68.10

9.984.000

9.169.000

4.572.313

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

9.984.000

9.169.000

4.572.313

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

9.984.000

9.169.000

4.572.313

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

33.644.000

32.538.200

5.963.943

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

33.644.000

32.538.200

5.963.943

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

33.644.000

32.538.200

5.963.943

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

25.594.583

25.594.583

13.062.716

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

13.062.716

Deficit

99.10

25.594.583

25.594.583

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

128.551.000

106.228.295

69.277.629

TOTAL CHELTUIELI

128.551.000

106.228.295

69.277.629

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

6.641.000

3.594.476

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

6.641.000

3.594.476

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

6.641.000

3.594.476

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

108.808.000

89.069.095

62.400.648

Invatamant

65.10

17.538.000

15.007.200

7.340.739

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

9.391.200

7.818.200

4.685.564

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

9.391.200

7.818.200

4.685.564

Invatamant secundar..

65.10.04

3.458.800

3.181.000

776.050

Invatamant secundar inferior;

65.10.04.01

487.000

437.000

9.786Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.971.800

2.744.000

766.264

Invatamant postliceal

65.10.05

986.000

855.000

537.486

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.702.000

3.153.000

1.359.497

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.702.000

3.153.000

1.359.497

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

-17.858

Sanatate

66.10

79.127.000

63.077.000

49.301.404

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

79.127.000

63.077.000

49.301.404

Spitale generale

66.10.06.01

79.127.000

63.077.000

49.301.404

Cultura, recreere si religie

67.10

2.859.000

2.515.895

1.217.712

Servicii culturale

67.10.03

1.117.000

916.895

354.258

Case de cultura

67.10.03.06

1.117.000

916.895

354.258

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.742.000

1.599.000

863.454

Asigurări si asistenta sociala

68.10

9.284.000

8.469.000

4.540.793

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

9.284.000

8.469.000

4.540.793

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

9.284.000

8.469.000

4.540.793

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

11.624.000

10.518.200

3.282.505

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

11.624.000

10.518.200

3.282.505

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

11.624.000

10.518.200

3.282.505

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

25.594.583

25.594.583

13.062.716

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

13.062.716

Deficit

99.10

25.594.583

25.594.583

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30.793.000

29.458.000

4.073.879

TOTAL CHELTUIELI

30.793.000

29.458.000

4.073.879

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

8.773.000

7.438.000

1.392.441

Invatamant

65.10

166.000

166.000

39.859

Invatamant secundar

65.10.04

155.000

155.000

29.412

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

21.000

21.000

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

134.000

134.000

29.412

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

11.000

11.000

10.447

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

11.000

11.000

10.447

Sanatate

66.10

7.500.000

6.165.000

1.128.305

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

7.500.000

6.165.000

1.128.305

Spitale generale

66.10.06.01

7.500.000

6.165.000

1.128.305

Cultura, recreere si religie

67.10

407.000

407.000

192.757

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

407.000

407.000

192.757

Asigurări si asistenta sociala

68.10

700.000

700.000

31.520

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

700.000

700.000

31.520

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

700.000

700.000

31.520

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

22.020.000

22.020.000

2.681.438

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

22.020.000

22.020.000

2.681.438

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

22.020.000

22.020.000

2.681.438

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

25.594.583

25.594.583

13.062.716

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

13.062.716

Deficit

99.10

25.594.583

25.594.583

0