Hotărârea nr. 921/2017

Hotărârea 921/2017 - Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” scriitorului Ion Pop.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” scriitorului Ion Pop

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” scriitorului Ion Pop - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 510163/424/08.11.2017, al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” scriitorului Ion Pop;

Luând în considerare curriculum vitae al scriitorului Ion Pop, recomandările prezentate și strălucita sa activitate literară, diplomatică și universitară, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Văzând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” stabilite prin Hotărârea nr. 435/2006;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (8), 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” scriitorului Ion Pop.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul evenimente publice.

Nr. 921 din 28 noiembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi, prin vot secret.)