Hotărârea nr. 918/2017

Hotărârea 918/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A. din data de 27.11.2017, ora 11.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 27.11.2017, ora 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 27.11.2017, ora 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 499946/01.11.2017 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 27.11.2017, ora 11;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Călin Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 27.11.2017, ora 11, în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală; Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și domnul Călin Găbudean, consilier local, reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca.


A ^reședințe daședință, A. Dan Ștefan j s


Tarcea


ContrasemneNr. 918 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)