Hotărârea nr. 915/2017

Hotărârea 915/2017 - Completarea Hotărârii nr. 782/2017 (însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 72).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr. 782/2017 (însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 72)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 782/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 492853/453/30.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 782/2017;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 782/2017 (însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 72), cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

„Art. 21. Se mandatează doamna Olăh Emese, viceprimar, pentru semnarea actului de dezmembrare și partaj în formă autentică”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 782/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 915 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)