Hotărârea nr. 913/2017

Hotărârea 913/2017 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 486465/25.10.2017 al Serviciului Investiții și al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea' nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ................_........................ ....................

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Nr. 913 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 8 CLUJ-NAPOCA

Prvind cheltuielile necesare investiției:

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj-Napoca

str. Cernavoda nr. 2 bl. D10, str. Scortarilor nr. 7 bl. D8, str. Donath nr. 180 bl. A8, str. Republicii nr. 64-66, str. G.

Dragalina nr. 10, str. G. Dragalina nr. 8


în mii lei / mii euro la cursul 4,5744


COTAT.V.A.

19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

u.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8.279,47

1.573,10

9.852,57

3.3.

Expertizare tehnica

2.759,81

524,35

3.284,16

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6.899,56

1.310,92

8.210,48

3.5.

Proiectare

23.509,78

4.466,86

27.976,64

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0£0

______________________JXQQ.

3.5.2.

"375:3“

Studiu de prefezabilitate

-Studiu-de..fezabi!itate-/ documentatie-de-avizare-a-lucrărilonde_____________

0,00

♦ 0,00

0,00

intervenții și deviz general

6.327782“

17202729

77530, T1 ’

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

6.899,55

1.310,91

8.210,46

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

10.282,41

1.953,66

12.236,07

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

74.182,78

14.094,73

88.277,51

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

50.182,78

9.534,73

59.717,51

3.7.2.

Auditul financiar

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.3.

Asistență tehnică

79.245,46

15.056,64

94.302,10

3.8.1. .

Asistență tehnică din partea proiectantului

1.379,92

262,18

1.642,10

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. i

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectorațulde StâHn.

1.379,92

262,18

1.642,10

i

3.8.2. I

Construcții                            /O

Dirigentie de șantier                       /*\

TOTAL CAPITOL V * /' i «BOI \

------—------------—--------- ,

77.865,54

14.794,46

92.660,00

194.876,88

37.026,60

231.903,46
4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

Montaj utilaje tehnologice

3.893.278,00

0,00

739.722,82 '                     o,oc

!           4.633.000,82

I                       0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00 0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

o,oc

I                        0,00

Dotări

0,00

o,oc

I                        0,00

Active necorporale

0,00

0,00

I                        0,00

TOTAL CAPITOL 4                           3.893.278,00        739.722,82         4.633.000,82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

193.620,00

36.787,80

230.407,80

Lucrări de construcții

193.620,00

36.787,80

230.407,80

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

46.035,90

0,00

46.035,90

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

20.434,50

0,00

20.434,50

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

4 086 90

o no

4 nan nn

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

‘T..UUUluv

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20.434,50

0,00

20.434,50

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /

1.080,00

0,00

1.080,00

desființare

Cheltuieli diverse și neprevăzute

350.395,02

66.575,06

416.970,08

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

............i..........................................................TOTALbAPITOLS.............................

590.050,92

103.362,86

693.413,78

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

/ 0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL             /

4.678.205,78

880.112,28

5.558.318,06

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1./"

4.086.898,00

776.510,62

4.863.408,62

ing. Popa Andrei Cristian        /

AUGUST 2017

conform H.G. 907/2016§ SMARTBA11

CONSTRUCT",
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Str. Cernavoda nr. 2 bl. D 10


în mii lei / mii euro la cursul 4,5744


COTA T.V.A.

19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7 • 3.1.1.

 • 3.1.2.

 • 3.1.3.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.

3.5.1.

-3.5.2-.-


3.5.3.


3.5.4


3.5.5.


 • 3.5.6.

 • 3.6.

3.7.

3.7.1..

3.7.2.

 • 3.8.

 • 3.8.1.

 • 3.8.1.1.


3.8.1.2.


3.8.2.


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică


Studii de teren

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Expertizare tehnica Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare                                 t

Tema de proiectare

Studiude-prefezabiiitate—-——------

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Auditul financiar

Asistență tehnică

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cătr Construcții Dirigentie de șantier

TOTAL CA


1.911,22


637,07


1.592,69


4-


1.592,68


0,00


363,13


121,04


302,61


1.001,63

.0,03—

--0700—


266,30


302,61


0,00


432,72

0,00

2.819.62

 • 1.859.62

760,00

3.067,25

60,52

0,00


2.274,35


758,11


1.895,30318,54


379,06


4.

4.1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

791.246,00

150.336,74

941.582,74

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

791.246,00

150.336,74

941.582.74

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.238,68

0,00

9.238,68

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.117,58

0,00

4.117,58

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

823,52

0,00

823,52

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.117,58

0,00

4.117,58

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

71.212,14

13.530,31

84.742,45

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

112720,82

19.661,61

132 382 43

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

/              o,oo

0,00

0,00

TOTAL GENERAL               /

943.310,41

177.473,63

1.120.784,04

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.14/

823.516,00

156.468,04

979.984,04

ing. Popa Andrei Cristian

AUGUST 2017

conform H.G. 907/2016

1

£ SMARTBAU S

CONSTRUCT 1

S.R.L. !

---F^7/
indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. CERNAVODĂ, NR 2, BL. D10

Localitatea Cluj-Napoca, Jud, Cluj

indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la

începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/an)


837.860,03


459.160,00


Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

943.310,41

1.120.784,04

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

823.516,00

979.984,04

indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

140,33

73,97

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

28

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Str. Scortarilor nr. 7, bl. D 8

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTAT. V.A.

19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cuT.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților


TOTAL CAPITOL 1


CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică Studii de teren


..


Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Expertizare tehnica Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare

Tema de proiectare

StodMe^refe^iTtăte-^^--

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Auditul financiar

Asistență tehnică

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de^oe Construcții

Dirigentie de șantier0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.....

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.917,85

364,39

2.282,24

639,28

121,46

760,74

1.598,20

303,66

1.901,86

5.625,63

1.068,87

6.694,50

_____0,00

—0,00—

—040

* 0 00

o (W

n nn

u,UU -

u-,uu

1.534,28

291,51

1.825,79

1.598,21

303,66

1.901,87

0,00

0,00

0,00

2.493,14

473,70

2.966,84

0,00

0,00

0,00

13.974,04

2.655,07

16.529,11

9.974,04

1.895,07

11.869,11

4.000,00

760,00

4.760,00

16.517,72

3.138,37

19.656,09

319,64

60,73

380,37

0,00

0,00

0,00

319,64

60,73

380,37

16.198,08

3.077,64

19.275,72

40.272,72

7.651,82

47.924,54

4


A

CAPITOLUL 4

4.

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

809.904,00

153.881,76

i          963.785,76

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

i                    0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

' 0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

809.904,00

153.881,76

961785,76

E

CAPITOLUL 5

0.

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.443,91

0,00

9.443,91

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.210,87

0,00

4.210,87

5 23

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

842,17

o no

17

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Q‘tZ.) I /

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.210,87

0,00

4.210,87

••

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /

5.2.5

180,00

0,00

180,00

desființare

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

72.891,36

13.849,36

86.740,72

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

114.605,27

19.980,66

134.585,93

fi

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

Q,

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6               /

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL            /

964.781,99

181.514,24

1.146.296,23

......

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1./)

842.174,00

160.013,06

1.002.187,06

ing. Popa Andrei C riști a

-AUGUST 2017

conform H.G. 907/2016

Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. SCORTARILOR, NR. 7, BL. D8

Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

964.781,99

1.146.296,23

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

842.174,00

1.002.187,06

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la

începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

149,20

63,77

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

28

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani


Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare ia

începutul implementări proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)


888.525,26


400.947,12

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Str. Donath nr. 180, bl. A 8


în mii lei / mii euro la cursul 4,5744


COTAT.V.A.Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

19%

Valoare (cu T.V.A.) lei

1

2

3

5

7

CAPITOLUL 1

.1 » .

--

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,30

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

 • 3.1.2.

 • 3.1.3.


3.2.


3.3.


3.5.

3.5.1


Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Expertizare tehnica

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare

Tema de proiectare


1.835,77


348,80


2.184,57


3.5.3.


3.5.4


3.5.5.


 • 3.5.6.

 • 3.6.

3.7.

 • 3.7.1.

 • 3.7.2.

 • 3.8.

3.8.1.

3.8.1.1-.611,92


116,26


1.529,81


290,66


1.820,47


Ștudiu-de-prefezabiiitate—


Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Auditul financiar

Asistență tehnică

Asistență tehnică din partea proiectantului

pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de căire^

Construcții                         / O 1

Dirigentie de șantier                 /                       *

TOTAL1.346,24


1.529,81


0,00


0,00


2.843,20

7.156,99


17.807,40

44.825,36


4

CAPITOLUL 4

4.

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

748.210,00

142.159,90

890.369,90

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4                           748.210,00

.<    v     • •    •         •         ~ ■■   •                  V'          '         i;'''        ,

142.159,90         890.365,90

SJ.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

8.765,28

0,00

8.765,28

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.902,40

0,00

3.902,40

5 2 3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

780,48

0,00

780,48

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

' ■

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.902,40

0,00

3.902,40

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

67.338,90

12.794,39

80.133,29

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

108.374,18

18.925,69

127.299,87

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6-2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

..

TOTAL GENERAL

894.252,55

168.242,58

1.062.495,13

..

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)/

780.480,00

148.291,20

928.771,20

ing. Popa Andrei Cristian          /

AUGUST 2017

conform H.G. 907/2016

^SMARTBAuf CONSTRUCT -/

----Sftt---

Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. DONATH, NR. 180, BL. A8

Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

894.252,55

1.062.495,13

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

780.480,00

928.771,20

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

160,73

79,98

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

44

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani . 1

?. -

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

956.724,08

495.865,07

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

221,11

71,65

Consumul anual specifje"ăe briergife JX (kWh/m2/an)     /\

289,98

140,52/
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


Creșterea eficienței energetice a blocurilor de din Municipiul Cluj-Napoca Str. Republicii nr. 64-66


locuințe


COTAT.V.A.

19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitățilorCAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


0,00


0,00CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

962,63

182,90

1.145,53

acorduri și autorizații

Expertizare tehnica

320,88

60,97

381,85

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

802,18

152,41

954,59

Proiectare

2.992,15

568,51

3.560,66

Tema de proiectare

0,00

..... 0.00 -

- - 0,00

-0,00


3.8.1.2.


3.8.2.


Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții Auditul financiar

Asistență tehnică

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele j control al lucrărilor de execuție, avizat Construcții Dirigentie de șantier

TOTAL CAPI

i C>158,51


992,79


802,19


954,61


0,00


0,00


0,00


30,48"7? W

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

470.491,00

89.393,29

559.884,29

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

470.491,00

89.393,29         559.884,29

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.710,38

0,00

5.710,38

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.513,81

0,00

2.513,81

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

502,76

0,00

502 76

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.513,81

0,00

2.513,81

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /

180,00

0,00

180,00

desființare

Cheltuieli diverse și neprevăzute

42.344,19

8.045,40

50.389,59

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL5                            80.324,57

14.176,70

94.501,27

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

/ 0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL             /

576.043,58

108.363,31

684.406,89

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.jt/

502.761,00

95.524,59

598.285,59

ing. Popa Andrei Cristian //

JkUGUST 2017

conform H.G. 907/2016

g SMARTBAU z

CONSTRUCT

S7R.L. "    ,

--

Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. REPUBLICII, NR. 64-66

Localitatea Ciuj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

576.043,58

684.406,89

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

502.761,00

598.285,59

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

75,95

38,19

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

16

Durata de realizare a investiției: 24 luni f

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la

începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/an)


452.686,39


237.212,69


208,89            65,68

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Str. G. Dragalina, Nr. 10

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744


COTAT.V.A.         19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

4.

7... ■

 • 4.1

■ ... -• ' <• '

 • 4.2

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

99.661,65

0,00

624.196,65

0,00

Construcții și instalații Montaj utilaje tehnologice

524.535,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

\

TOTAL CAPITOL 4

524.535,00

99.661 65

624.196,65

CAPITOLUL 5

.

Aite cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.304,87

0,00

6.304,87

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.784,03

0,00

2.784,03

52 3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

556,81

0,00

556,81

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.784,03

0,00

2.784,03

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /

180,00

0,00

180,00

desființare

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

47.208,15

8.969,55

56.177,70

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

/ X7......

TOTAL CAPITOL 5

85.783,02

15.100,85

100.883,87

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

■ ■

TOTAL GENERAL

636.134,75

119.667,68

755.802,43

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) /

556.805,00

105.792,95

662.597,95

ing. Popa Andrei Cristian          X

AUGUST 2017

conform H.G. 907/2016

i

VXSMARTBAUsy

_______—------------—"WNbTRUCT /j

4

1

Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. G.DRAGALINA, NR. 10 J                                                         9

Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

636.134,75

755.802,43

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

556.805,00

662.597,95

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

72,25

36,06

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

20

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la

începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

448.220,37

224.532,53

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

213,74

61,25

Consumul anual specific d'kerierg^'VzS. (kWh;m2/an)A*\

285,28

132,79 z
SmăRTBAU -I

X CONSTRUCT '1/

SRL- z7

n j


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Str. G. Dragaiina, Nr. 8


3.8.2.


10.977,84

26.547,44


TOTAL CAPITOL 3/ ÎO


în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTAT.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitoH&rde cheltuieli

(fărăT.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

11

1.1..

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

L ‘              " TOFÂL CAPITOL 1     .

0,00

0,00

v 0,00

*■ r ■>

1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigura? tz utilităților necesar:-obiectivului

0,00

0,00

0,00

O

’  <     ’ TOTAL CAPITOL 2.       A J W’

------

< 0,00

0,00

.                                    . - -TT. - y.

u,uu

r*;.’                                ■

CAPITOLUL 3 v          ’

'.Uf-

Cheltuieli pentru ^dedare șî asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1. '

Studii ae teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport șj cheltuieli pentru abținerea de avize, acorduri și autorizații

826,00

156,94

982,94

3.3.

Expertizare tehnica

275,33

52,31

327,64

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

688,34

130,79

819,13

3.5. .

Proiectare

2.278,34

432,88

2.711,22

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

-Studiu-de-prefezabijitate-----:-----

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de

__________Q..QQ_

. o nn

n aa

605,73

115,09

—UjUU -

3.5.3.

■ '■.

intervenții și deviz general

720,82

3.5.4

Documentații tehnice- necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

688,33

130,78

819,11

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.'

Proiect tehnic și detalii de execuție

984,28

187,01

1.171,29

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

11.363,92

2.159,14

13.523,06

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

7.363,92

1.399,14

8.763,06

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

11.115,51

2.111,95

13.227,46

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

137,67

26,16

163,83

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

137,67

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cătr Construcții Dirigentie de șantier

4.

4.1

6.

6.1.

6.2.

 • 4.4

 • 4.5

r îj

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

548.892,00

104.289,48

653.181,48

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporaie

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

548,892,00

104.289,48

653.181,48

CAPITOLUL 5

Aite cheltuieli

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.572,78

0,00

6.572,78

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.905,81

0,00

2.905,81

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

581,16

0,00

581,16

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.905,81

0,00

2.905,81

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire 1 desființare         . .

. *180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

'   49.400,28

9.386,05

58.786,33

Cheltuieli peritrd informare și publicitate

• 0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

88.243,06

'    15.517,35

103.760,41

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

_Q,.OO

0.00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL /

663.682,50

124.850,84

788.533.34

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) /

581.162,00

110.420,78

691.582,78

ing. Popa Andrei Cristian

--------------X------------------

AUGUST 2017

conform H.G. 907/2016

B<ONSTRUCT ”

/a    a r i -

_______________

4

.n»'

Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. G.DRAGALINA, NR. 8

» *

Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

663.682,50

788.533,34

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

581.162,00

691.582,78

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

72,25

36,06

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

20

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani
Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

448.220,37

224.532,53

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

213,74

61,25

Consumul anual specific de energie-. (kWh/m2/an)         /♦

( «MM \  \

285,28

132,79

SMARTEAUl CONSTRUCT

\\ s.r.l ,7 V, .^//