Hotărârea nr. 908/2017

Hotărârea 908/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Mogoșoaia nr. 9 – str. Ion Meșter nr. 10”.

Consiliul local al

Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Parking, str. Mogoșoaia nr. 9 - str. Ion Meșter nr. 10”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parking suprateran, str. Mogoșoaia nr. 9- str. Ion Meșter nr. 10” -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 489289/445/26.10.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parking suprateran, str. Mogoșoaia nr. 9- str. Ion Meșter nr. 10”,‘

Reținând prevederile art. 15 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ale H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și ale structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 ale administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parking suprateran, str. Mogoșoaia nr. 9- str. Ion Meșter nr. 10”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 908 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 908 / 3 noiembrie 2017

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Parking suprateran, str. Mogoșoaia nr. 9 - str. Ion Meșter nr. 10 ”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Mogoșoaia nr. 9 - str. Ion Meșter nr. 10

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • > Valoarea totală a investiției, conform

devizului general :                           19.480.220 lei (fără TVA)

 • > Din care, C+M:                            16.121.080 lei (fără TVA)

 • > Regim de înălțime: 2S+P.

 • >  Suprafața construită a clădirii: 2.845 mp.

 • > Suprafața construită desfășurată totala: 9.390 mp.

 • > Capacitate parcare: 292 locuri.

 • > Demolarea garajelor existente (33 metalice si 63 din beton prefabricat).

 • > Modificarea si restructurarea Postului de tansformare (în funcție de soluția dată de Electrica in Avizul tehnic de racordare).

 • >  Deviere rețele, branșamente si racorduri la utilități.

 • >  Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local și din alte surse constituite potrivit legii.

 • >  Durata de realizare a investiției: 18 luni.


Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

’ 3eneficiar:    MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA PRIN SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

* Executant:

Proiectant:    S.C. MARBO CONSTRUCT CONSULT S.R.L.

Obiectivul:    ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE PARKING

DEVIERE REȚELE, BRANȘAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI

DEVSZ GENERAL

privind cheltuiește necesare realizării

ANEXA -1
2.1

OB.2 REȚELE EXTERIOARE

339.21

73.76

64.45

403.66

87.78

TOTAL CAPITOL 2

339.21

73.76

64.45

403.66

87.78eii^DCT^ti^wi^iectare si Qs^stsnts t'6?hnir'F       '             ‘v                                                               •'

3.1

Studii de teren

10.50

2.28

2.00

12.50

2.72

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

18.50

4.02

3.52

22.02

4.79

3

Proiectare si inginerie

" 437.30

95.09

83.09

52039

113.16

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

46.00

10.00

8.74

54.74

11.90

3.5

Consultanta

145.76

31.70

27.69

173.45

37.72

3.6

Asistenta tehnica

218.65

47.55

41.54

260.19

56.58

TOTAL CAPITOL 3

876.71

190.64

166.57

1,043.28

226.86


In mii lei/mii euro la cursul 4.5988 iei/ewro din datade24/10/2017

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

O     IiiiS: 5     |   HB

ki

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

"2

Amenajarea terenului

1,367.90

297.45

259.90

1,627.81

353.96

1.2.1

0B.1 AMENAJAREA TERENULUI

1,367.90

297.45

259.90

1,627.81

353.96

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

1,367.90

297.45

259.90

1,627.81

353.96

iBeftu

ell pentru investiția de baza                                                                      'Ț

4.1

Construcții si instalații

14,012.34

3,046.96

2,662.34

16,674.68

3,625.88

4.1.1

08.3 PARKING

13,806.44

3,002.18

2,623.22

16,429.67

3,572.60

4.1.2

0B.2 REȚELE EXTERIOARE

205.90

44.77

39.12

245.02

53.28

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnolpgice si funcționale cu montpj*<r”

314.59

68.41

59.77

374.36

81.40

4.3.1

OB.2 REȚELE EXTERIOARE

52.10

11.11

9.71

60.81

13.22

4.3.2

OB.3 PARKING *

263.49

57.30

50.06

313.55

68.18

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

249.79

54.32

47.46

297.26

64.64

< >n mii iei/mii euro la cursul 4,5988 lei/euro din data de 24/10/2017

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii euro

Mai lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.5.1

OB.3 PARKING

249.79

54.32

47.46

297.26

64.64

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

14,576.72

3,169.68

2,769.58

17,346.30

3,771.92

|Capitol          \

5.1

Organizare de șantier

401.62

87.33

76.31

477.93

103.92

5.1.1

Lucrări de construcții

401.62

87.33

76.31

477.93

103.92

5.2.1.1

OB.3 PARKING

401.62

87.33

76.31

477.93

103.92

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

176.70

38.42

0.00

176.70

38.42

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,716.05

373.15

326.05

2,042.10

444.05

TOTAL CAPITOL 5

2,294.37

498.91

402.36

2,696.73

586.40

’  4-       U 4-U   1   •  ’ .îjis.'. -  ,  -

Cheltuieli pentruprobe tehnologice si.teste sr predare

iatbeneficiac

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

13.80

3.00

2.62

16.42

3.57

6.2

Probe tehnologice si teste

11.50

2.50

2.18

13.68

2.98

TOTAL CAPITOL 6

25.30

5.50

4.81

30.11

6.55

TOTAL Construcții+Montaj                       16,121.08  3,505.50

3,063.01

19,184.08

4,171.54


DirectorBeneficiar