Hotărârea nr. 906/2017

Hotărârea 906/2017 - Retragerea dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I. S.A.” asupra imobilului cu nr. cadastral 255104, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții „CNI S.A” asupra imobilului cu nr. cadastral 255104, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții „CNI S.A” asupra imobilului cu nr. cadastral 255104, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 491679/27.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune retragerea dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții „CNI S.A” asupra imobilului cu nr. cadastral 255104, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n.;

Reținând prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții „CNI S.A” asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n., teren în suprafață de 12200 mp., identificat prin nr. cadastral 255104, înscris în CF nr.255104 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă radierea din CF nr. 255104 Cluj-Napoca a notării de sub nr. serial CI „se transmite în folosință gratuită către S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII CNI SA pe toată durata construirii obiectivului BAZINE DE ÎNOT”.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 906 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)