Hotărârea nr. 905/2017

Hotărârea 905/2017 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, în incinta Școlii „Iuliu Hațieganu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, în incinta Școlii „Iuliu Hațieganu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, în incinta Școlii „Iuliu Hațieganu” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 475965/45/25.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, în incinta Școlii „Iuliu Hațieganu”;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016, precum și ale Adresei nr. 8509/F/l6.06.2015 a Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pe o perioadă de cinci ani, a spațiului în suprafață de 1 mp. și a unei suprafețe de teren-curte de 2305 mp., incluse în baza materială a învățământului, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, în incinta Școlii „Iuliu Hațieganu”, din spații ce aparțin bazei materiale de învățământ, în spații în care se desfășoară acte și fapte de comerț aducătoare de profit, în vederea închirierii acestora pentru amplasarea unui aparat de distribuire produse de panificație, respectiv pentru desfășurarea de activități sportive.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 905 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)