Hotărârea nr. 902/2017

Hotărârea 902/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 142/2005 (vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 142/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 142/2005 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Tomoș Constantin și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 465953/45/12.10.2017 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 142/2005;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. (1) Se modifică și se completează art. 1 pct. 14 al Hotărârii nr. 142/2005, în sensul că suprafața desfășurată măsurată este de 97,13 m.p., din acte 97 m.p., în loc de 87,32 m.p. Spațiul este indentificat în C.F. nr. 271363, nr. cadastral 271363-C1 compus din: magazin alimentar, magazie, WC, pasaj acoperit.

(2) Pentru diferența de suprafață de 9,81 m.p. dintre cea înscrisă în C.F. 271363, nr. cadastral 271363-C1 și Contractul de vânzare-cumpărare nr. 44/15.04.2005, prețul este de 13.818,48 lei, fără T.V.A., la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada 30.04.2005-28.09.2017, în valoarea de 13.764,60 lei.

(3) Dobânda va fi actualizată până la data plății.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.


Nr. 902 din 3 noiembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)