Hotărârea nr. 900/2017

Hotărârea 900/2017 - Stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 868/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 868/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 868/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 482631/451/23.10.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 868/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale H.G. 1275/2000, actualizată, ale Hotărârii nr. 150/2013, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 434/2015, precum și ale Hotărârii nr. 868/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 868/2017, formată din: Președinte: Dan Ștefan Tarcea, viceprimar, consilier local.

Membri: 1. Horvâth Anna, consilier local;

  • 2. Rareș Petru Ferdean, consilier local;

  • 3. Corina Ecaterina Croitoru, consilier local;

  • 4. Constantin Ioan Tomoș, consilier local;

  • 5. Alina Roman, consilier juridic - Serviciul Juridic, legislație, contracte;

  • 6. Dacia Crișan - Șef al Serviciului Autorizări Comerț.

Secretarul Comisiei: Alexandrina Perșa - Serviciul Administrare spații, terenuri.

Art. 2. Modul de soluționare a contestațiilor și lista finală de priorități pentru anul 2018 vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.

Nr. 900 din 3 noiembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)