Hotărârea nr. 9/2017

Hotărârea 9/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1B.

CONSILII L LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1B - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 22466 din 17.01.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1B, în favoarea noilor proprietari ai construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale I lotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiur.ilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Sc aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 6,16/100 (cota actuală dc 77/1.250), parte din terenul de sub construcție, în suprafața dc 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 254990 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 147727), sub nr. topo. 23404/3, 23405/3, în favoarea domnului Câmpean Călin, având C.N.P.                și a doamnei Câmpean

Carmen-Rodi ca, având C.N.P.                , începând cu data de 26.01.2004, urmare

dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 5. în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 114 din 26.01.2004.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 58.46 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi. în suprafață dc 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 C'luj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808). sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Câmpean Călin, având C.N.P.               și a doamnei Câmpean Carmen-Rodica, având

C.N.P.                  începând cu data de 26.01.2004, urmare dobândirii în proprietate, a

apartamentului nr. 5, în baza contractului dc vân/are-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 114 din 26.01.2004.

Art3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 9 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)