Hotărârea nr. 899/2017

Hotărârea 899/2017 - Aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat — proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 487678 din data de 25.10.2017 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 5.576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă un număr de 13.547 de burse, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, după cum urmează:

  • a) burse de merit

  • b) burse de performanță

  • c) burse de studiu

- 10.429; 179; 461;

d) burse de ajutor social -   2.478.

Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 899 din 3 noiembrie 2017 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Președinte de ședință,

Ștefan Tarcea


ontrase


ecretar


muhicipiului,


Jr.Auro/XIRoșca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 899 /2017


Tabel nominal

cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru care au fost aprobate burse Semestrul I anul școlar 2017-2018


Nr. crt.

Untăți de învățământ preuniversitar de stat

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

1

Școala Gimnazială "loan Bob"

295

3

5

18

321

2

Școala Gimnazială "Emil Isac"

70

0

19

50

139

3

Liceul Waldorf

83

2

0

28

113

4

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

12

0

4

56

72

5

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

113

0

27

35

175

6

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

112

1

5

38

156

7

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

155

0

6

38

199

8

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

248

0

17

52

317

9

Liceul cu Program Sportiv

179

24

31

19

253

10

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

272

20

4

49

345

11

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

195

0

10

51

256

12

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

210

1

0

58

269

13

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

230

0

5

70

305

14

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

23

0

3

21

47

15

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

127

0

12

65

204

16

Școala Gimnazială "Horea"

170

1

2

45

218

17

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

89

0

44

88

221

18

Liceul Teoretic "Lucian Blaga”

411

0

0

30

441

19

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

224

4

3

55

286

20

Liceul de Coregrafie și artă dramatică "O.Stroia"

130

8

8

11

157

21

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

215

5

7

34

261

22

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

396

4

12

32

444

23

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

69

0

25

85

179

24

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

256

16

14

31

317

25

Liceul Teoretic "Avram lancu"

581

8

23

65

677

26

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

670

0

4

42

716

27

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

70

1

1

26

98

28

Colegiul Național "George Barițiu"

250

5

8

68

331

29

Colegiul Național "George Coșbuc"

622

5

7

32

666

30

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

436

3

0

26

465

31

Liceul Teoretic/Apaczai Cs.lănos"

206

9

5

81

301

32

Liceul Teologic reformat

*\

141

5

31

94

271

33

Liceul Teoretic "Bathory Istv

anY

409

13

11

131

564
Untăți de învățământ preuniversitar de stat

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

34

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

527

2

3

62

594

35

Seminarul Teologic Ortodox

173

0

6

66

245

36

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

452

2

2

48

504

37

Colegiul Național "Emil Racoviță"

415

8

1

25

449

38

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

273

23

15

40

351

39

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

105

0

3

21

129

40

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

161

5

29

20

215

41

Colegiul Economic " Iulian Pop"

247

1

0

13

261

42

Colegiul Tehnic "Napoca"

58

0

16

55

129

43

Liceul Tehnologic nr.1

5

0

1

67

73

44

Colegiul Th. de construcții "Anghel Saligny"

22

0

5

50

77

45

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

5

0

1

14

20

46

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

23

0

3

48

74

47

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

23

0

2

6

31

48

Colegiul Tehnic Energetic

22

0

10

72

104

49

Colegiul Th. de ind.alimentară "Raluca Ripan"

33

0

2

98

133

50

Colegiul Th. de Transporturi "Transilvania"

10

0

5

50

65

51

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

39

0

3

55

97

52

Colegiul Th. de comunicații "Augustin Maior"

167

0

1

44

212

TOTAL

10.429

179

461

2.478

13.547