Hotărârea nr. 896/2017

Hotărârea 896/2017 - Atribuirea unei locuințe de necesitate (în favoarea doamnei Dubău Elisabeta și familiei sale).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuințe de necesitate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe de necesitate - proiect din

inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Gabriela Iuliana Moldovan, Tothfalusi Andras și Râcz Levente;

Analizând Referatul nr. 466009/451/12.10.2017, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea unei locuințe de necesitate, doamnei Dubău Elisabeta și familiei sale;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată, ale Actului nr. 358144/443/03.08.2017, emis de către Direcția Tehnică, precum și ale Notei Tehnice de constatare supraveghere, întocmită de S.C. Arh. Service Guttman&Comp S.R.L;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului, nr. 64, Bl. B2, etaj II, ap. 7, cu structura formată din o cameră și dependințe cu suprafața de 37,70 m.p. în favoarea doamnei Dubău Elisabeta și familiei sale, cu destinația de locuință de necesitate, pe perioada executării lucrărilor necesare asigurării condițiilor de locuit la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1, deținut de aceștia în baza Contractului de închiriere nr. 46427/31.08.1999.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 896 din 26 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)