Hotărârea nr. 894/2017

Hotărârea 894/2017 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), așa cum a fost

completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Gabriela Iuliana Moldovan, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 465710/451/12.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată, ale Actului nr. 358144/443/03.08.2017 emis de către Direcția Tehnică, precum și ale Notei Tehnice de constatare supraveghere, întocmită de S.C. Arh. Service Guttman&Comp S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017, cu pozițiile 16 și 17 care cuprind imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 63-65, ap.12, etaj II, cu structura formată din patru camere și dependințe cu suprafața de 86,90 m.p. și str. Blajului, nr. 64, Bl. B2, etaj II, ap. 7, cu structura formată din o cameră și dependințe cu suprafața de 37,70 m.p., pe perioada existenței cazului de urgență ce decurge din necesitatea efectuării lucrărilor de intervenție și punere în siguranță a elementelor și părților din construcție ce prezintă periocol public la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 1.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății.
Nr.894 din 26 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)