Hotărârea nr. 893/2017

Hotărârea 893/2017 - Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană – etapa 1, str. Mogoșoaia-str. Almașului și P.U.D. pentru construire parking 2S+P, str. Mogoșoaia nr. 9, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de regenerare urbană - etapa 1, str. Mogoșoaia-str. Almașului și P.U.D pentru construire parking 2S+P, str. Mogoșoaia nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de regenerare urbană - etapa 1, str. Mogoșoaia-str. Almașului și P.U.D pentru construire parking 2S+P, str. Mogoșoaia nr. 9 - proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 470472 din 16.10.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea P.U.Z de regenerare urbană - etapa 1, str. Mogoșoaia-str. Almașului și P.U.D pentru construire parking 2S+P, str. Mogoșoaia nr. 9;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 999 din 08.11.2016 și Avizul Arhitectului șef nr. 942 din 16.10.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă P.U.Z de regenerare urbană - etapa 1, str. Mogoșoaia-str. Almașului și P.U.D pentru construire parking 2S+P, str. Mogoșoaia nr. 9, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca, întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează :

I. U.T.R Lc_A_R- zona ansamblurilor de locuințe colective realizate înainte de anul 1990 supusă regenerării urbane cu subzonele aferente : S_P, S_Et, S_Va, S_Is -funcțiune predominantă', locuințe colective și dotări în clădiri existente;

-indici urbanistici'. POT maxim va fi cel reglementat prin R.G.U. sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, tară a depăși

  • (a) pentru parcelele comune: POT max = 60% ,CUT max.= 2,2;

  • (b) pentru parcelele de colț: POT max = 75%, CUT max=2,8.

Această reglementare va fi aplicată și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic: -retragere față de aliniament, retragerea față de limitele laterale și posterioare, înălțimea maximă admisă: pentru clădiri noi, în conformitate cu regulamentul de urbanism aferent subzonelor instituite;

-circulații:

  • - str. Primăverii - profil II.B 35 m;

  • - str. Ion Meșter, str. Mogoșoaia, str. Almașului - profil III.E - 16 m;

  • - str. Emil Cioran - profil III.G - 15 m;

-accese: din str. Emil Cioran și str. Mogoșoaia, pentru subzona S_P;

-staționarea autovehiculelor. în spații specializate dispuse la subsol și sol, pachete de parcaje amplasate la sol, în lungul arterelor secundare de circulație pentru staționări de durată limitată și vizitatori;

-echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

Subzona S_P subzonă destinată construcțiilor pentru parcaje colective și de cartier

-funcțiune predominantă: clădiri pentru parcări; -înălțimea maximă admisă: Hcomișă max. 18 m, respectiv (1 -3)S+P+4E;

-indici urbanistici: P.O.T max = 80% , C.U.T max = 4;

-retragere min. față de limitele laterale și posterioare: se va stabili, după caz, prin PUD.

Subzona S_Et Subzonă de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională dedicată exclusiv activităților economice de tip terțiar: administrative, fmanciar-bancare, comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentație publică, servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, cazare turistică, cercetare științifică, culturale, servicii medicale;

-înălțimea maximă admisă'. Hcomișă max.21m, Hclădire max. 25m, respectiv (l-3S)+P+5+lR. -indici urbanistici:

Pentru parcelele comune:

POT maxim = 40% , CUT max = 2,2;

Pentru parcelele de colț:

POT maxim = 50% , CUT max= 2,8;

Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public:

POT maxim = 60% , CUT max=3;

-retragere față de aliniament:

-în retragere față de aliniament (str. Ion Meșter), în aliniere cu blocurile de locuințe existente;

-min. 3m față de str. Emil Cioran regularizată la profil de 15m;

-retragere min. față de limita laterale: 4,50 m;

-retragere min. față de limita posterioară: 6 m;

Subzona S_Va - Subzona spațiilor verzi publice situate în zone cu alt caracter.

-funcțiune predominantă', spații verzi - plantații înalte medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, construcții pentru activități culturale și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere; -indici urbanistici'. P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip).

Subzona S_Is - Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale

-funcțiune predominantă'. Instituții și servicii de interes public - funcțiuni de cult; -indici urbanistici'. POT max= 60%, CUT max=2,2 (pentru parcele comune) -condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor vor fi stabilite, după caz, prin PUD.

II. U.T.R. Va_R - zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

subzona S_Vb - subzona spațiilor verzi publice ocupate de construcții cu alt caracter decât cel al zonei, construcții existente la data intrării în vigoare a PUG:

-funcțiune predominantă', spații verzi - plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, construcții pentru activități culturale și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere; strict în vederea unei bune funcționări a construcțiilor existente, se admit lucrări de modificări interioare, amplasarea de noi echipamente tehnice, modernizare sau modificări de destinație, doar dacă destinația se încadrează în cele admise în zona verde;

-indici urbanistici'. P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip).

Prevederi P.U.D - propuse:

retragerea minimă față de limita nordică: l,90m;

retragerea minimă față de limita estică: 6,50m;

retragerea minimă față de limita vestică: 3,40m;

retragerea minimă față de limita sudică: pe limita de proprietate; acces auto sipietonal: din strada Emil Cioran și strada Mogoșoaia;

- staționarea autovehiculelor'. în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spațiu specializat.

Art.2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

reședințe de ședință, an-Ștefan Tarcea


etarul munjdipiului,


Nr. 893 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)