Hotărârea nr. 887/2017

Hotărârea 887/2017 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016 și nr. 550/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. ■ 561/2016, nr. 593/2016 și nr. 550/2017

(repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016 și nr. 550/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 419710/424/22.09.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016 și nr. 550/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a); b) și c) din O.M.E.N. nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământpreuniversitar și ale Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016 și nr. 550/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

  • - modificarea poziției nr. 25, prin schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Waldorf, în Liceul Waldorf,

  • - modificarea poziției nr. 27, prin schimbarea denumirii Liceului „Jcmos Zsigmond” în Liceul

Unitarian „Janos Zsigmond”#

- Unități de învățământ preuniversitar particulare:

  • - eliminarea de la poziția nr. 7 a Liceului Tehnologic „Didactica Nova”, urmare a desființării

acestuia;

  • - înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Școlii Primare „Kinderland” și numirea doamnei

consilier local Gabriela Iuliana Moldovan, ca membru în Consiliul de administrație;

  • - înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Școlii Germane „Friedrich Schiller” și numirea

domnului consilier local Radu Mihai Constantea, ca membru în Consiliul de administrație;

  • - înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Școlii Royal School in Transylvania și numirea

doamnei consilier local Corina Ecaterina Croitoru, ca membru în Consiliul de administrație.

Art. II. Anexa, astfel modificată, completată și renumerotată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 887 din 17 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 887/2017


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Biaga” str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

3

Liceul de Arte Plastice

„Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

4

Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihaz - consilier local

5

Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras - consilier local

6

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” str. Moldoveanu nr. 1

Tothfalusi Andras - consilier localCluj-Napoca

Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3

Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

11

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

12

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

14

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania”

str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

22

Școala Gimnazială “Traian Dârjan” str. Traian Vuia nr. 76 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

25

Liceul „Waldorf‘ str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 Cluj-Napoca

Olah Emese - consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7 Cluj-Napoca

Nistor Daniel - consilier local

27

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

28

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41 Cluj-Napoca

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică

„Augustin Bena”

str. Horea nr. 19/B Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

33

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local

35

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

36

Colegiul Național Pedagogic

„Gheorghe Lazăr”

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

37

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

Pop Ioan - consilier local

38

Liceul Teologic Adventist „Maranatha”

Constantea Radu Mihai - consilier local

str. Câmpului II/2 Cluj-Napoca

39

Școala Gimnazială

„Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

40

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

41

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

Olah Emese - consilier local

42

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26 Cluj-Napoca

Horvăth Anna - consilier local

43

Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local

44

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

45

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu”

str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt- consilier local

46

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

47

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

48

Liceul de Informatică

„Tiberiu Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

49

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

50

Școala Gimnazială

„Octavian Goga” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

51

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

r-                                              I                                                                                                        .                                        . .

I                                '                                                        r                                        f                                                                              •                                   •                                                           •

1                                                                                                                                                                   •                   V

Cluj-Napoca

52

Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu ni'. 25 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

53

Lieul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201 Cluj-Napoca

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație

1

Școala Gimnazială „ELF”/ Liceul „ELF” str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată

„Talentum” Cluj-Napoca

(fosta Școala Elementară Reformată

„Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum ” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca

(fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

6

Liceul Tehnologic

Ferdean Rareș Petru - consilier local

„Virgil Madgearu” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111 Cluj-Napoca

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

8

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

9

Școala Gimnazială „Christiana”

Cluj-Napoca

Aleea Moldoveanu nr. 3 tel. 0723/537819 Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai - consilier local

10

Școala Primară

„Montessori Schule” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, tel. 0740/558418

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland”

Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca tel. 0364/410617

Gabriela Iuliana Moldovan - consilier local

12

Școala Germană „Friedrich Schiller” Cluj-Napoca str. Constantin Brâncoveanu nr. 22 Cluj-Napoca

tel. 0264/441889

Radu Mihai Constantea - consilier local

13

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local

Cluj-Napoca

tel. 0364/805802/3

\

_____________________________________/ *  / 1 fcx IX______