Hotărârea nr. 885/2017

Hotărârea 885/2017 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016 și nr. 548/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016 și nr. 548/2017

(repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016 și nr. 548/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 419704/424/18.09.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016 și nr. 548/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologici-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016 și nr. 548/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

 • I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

- modificarea poziției nr. 25. prin schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Waldorf, în Liceul Waldorf prin păstrarea celor doi reprezentanți, respectiv a doamnei consilier Olah Emese și a doamnei Pop Alexandrina, și numirea domnului Radu Roșea, ca membru în consiliul de administrație (al treilea reprezentant);

 • - modificarea poziției nr. 27, prin schimbarea denumirii Liceului „Janos Zsigmond” în Liceul Unitarian „Janos Zsigmond”',

 • - modificarea poziției nr. 32, prin păstrarea celor doi reprezentanți, respectiv a domnului consilier local Găbudean Călin Marcel și a domnului Ciui Alexandru, și numirea domnului consilier local Radu Florin Rațiu. în consiliul de administrație (al treilea reprezentant);

 • - modificarea poziției nr. 44, prin înlocuirea domnului preot Furtună Marius cu domnul preot Titus Simion Sas, ca membru în consiliul de administrație;

II. Unități de învățământ preuniversitar particulare:

 • -  eliminarea de la poziția nr. 7 a Liceului Tehnologic „ Didactica Nova ”, urmare a desființării acestuia;

 • -  înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Școlii Primare „Kinderland” și numirea doamnei consilier local Gabriela Iuliana Moldovan, ca membru în Consiliul de administrație;

 • -  înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Școlii Germane „Friedrich Schiller” și numirea domnului consilier local Radu Mihai Constantea, ca membru în Consiliul de administrație;

 • -  înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Școlii Royal School in Transylvania și numirea doamnei consilier local Corina Ecaterina Croitoru, ca membru în Consiliul de administrație. Art. II. Anexa, astfel modificată, completată și renumerotată, face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 885 din 17 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 885/2017


Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat


Nr.

crt.


Denumirea unității școlare și adresa


Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație


1.


Liceul Teoretic

..Lucian BlagcT str. Băișoara nr. 2-4

Cluj-Napoca


 • 1. Rațiu Radu Florin - consilier local

 • 2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

 • 3. Popa Sorana


2.


3.


Liceul Teoretic

..Mihai Eminescu”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Cluj-Napoca

Liceul de Arte Vizuale

..Romulus Ludea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca


 • 1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

 • 2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

 • 3. Valentin Peter


 • 1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

 • 2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

 • 3. Tiberiu Groza


4.


5.


Școala Gimnazială

„ Ioan Bob ” str. Episcop Ioan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

Colegiul de Muzică


 • 1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

 • 2. Bărbos Ioan

 • 3. Gliga Florin-Valentin - consilier local

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local


6.


7.


„Sigismund Toduță”

str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca


 • 2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

 • 3. Alexandru Marc - prof. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”


Colegiul Tehnic „Raluca Ripan ” str. Bistriței nr. 21

Cluj-Napoca

Liceul Teoretic

..Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca


1. Drăgoescu Mihai - consilier local


 • 1. Marius Sorel Jurja - consilier local

 • 2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ., Facultatea

de Medicină Veterinară, USAMV

 • 3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la


Facultatea de Știința Mediului

8.


Școala Gimnazială

„Liviu Rebreanu ” str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca


3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

9

Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T

10.

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuș?

str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica - reprezentant al Exclusive Car Detalind

11.

Colegiul Tehnic „Angliei Saligny ” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

1. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

2. Moga Cătălin - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

12.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Barbu Ligia- consilier juridic Rondocarton S.R.L.

3. Tothfalusi Andras - consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

14.

Școala Gimnazială “Nicolae Iorgn” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania ” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local

2. Carmen Petric - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

17.

Liceul Teoretic

„ Bathory Istvan ”

str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

1. Racz Levente Zsolt - consilier local

2. Deâk Ferenc

3. Kovâcs Săndor

18.

Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu ”

str. Grădinarilor nr. 1 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

3. Pop Ioan - consilier local

19.

Colegiul Național „Emil Racoviță" str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. prof. Rodica Borojni - vicepreședintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

3. Adrian Petrușel - prof. dr., decan al Facultății de

Matematică și Informatică a Universității Babeș-

Bolyai

20.

Școala Gimnazială

„ Ion Creangă ” str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea

Tehnică

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicații

.Augustin Maior”

str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

22.

Școala Gimnazială

“Traian Dârjan ” str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”

23.

Colegiul Național „ George Barițiu ” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Vasile Zotic - conf. univ. dr., Facultatea de

Geografie, UBB

3. Mihai Păunescu - reprezentant al PrintArt

24.

Liceul Teoretic

„Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Varga Marius - preot paroh

3. Gergely Balazs - consilier local

25.

Liceul

„ Waldorf”

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Cluj-Napoca

1. Olah Emese - consilier local

2. Pop Alexandrina - președinte al Fundației „Educație pentru Libertate”

3. Radu Roșea - membru al Asociației pentru promocarea Pedagogiei Waldorf

26.

Liceul Teoretic

..Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Cluj-Napoca

1. Nistor Daniel - consilier local

2. Grabân Zsolt

27.

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rezi Elek

2. Hegedus Csilla

3. Horvăth Anna - consilier local

28.

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19 Cluj-Napoca

1. Ioan Sabin Sărmaș - consilier local

2. Roib Voichița - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

29.

Școala Gimnazială „ Horea ” str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare

Economică și Socială

3. Loredana Pop - consilier local

30.

Colegiul Tehnic

str. Decebal nr. 41 Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

31.

Școala Gimnazială de Muzică

.Anglistin Benă1'

str. Horea nr. 19/B Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

2. Elena Chircev - conf. univ. dr., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”

32.

Școala Gimnazială „ Emil IsaC str. G. Bruno nr. 46

Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Ciui Alexandru - preot

3. Radu Florin Rațiu — consilier local

33.

Liceul Tehnologic .Alexandru Borza" str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

2. Emil Luca - prof. univ. dr., USAMV

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

1. Loredana Pop - consilier local

2. Mera Mircea - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Berințan Dănuț Ioan - Praktiker Cluj

35.

Colegiul Tehnic

„ Edmond Nicolau ” str. Câmpului nr. II/2 Cluj-Napoca

1. Marius Sorel Jurja - consilier local

36.

Colegiul Național Pedagogic

„Gheorghe I.azăr" str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

1. Pop Ioan - consilier local

2. Mircea Borcilă - prof. univ. dr., Facultatea de Litere,

Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Ioan Chirilă - prof. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

37.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

38.

Liceul Teologic Adventist

„Maranatha” str. Câmpului II/2 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

39.

Școala Gimnazială

„Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Drăgoescu Mihai - consilier local

40.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

41.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Gergely Balazs - consilier local

2. Duy Erika

42.

Liceul Teoretic .Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26 Cluj-Napoca

1. Horvâth Anna - consilier local

2. Dane Tibor Kalman

43.

Liceul Teoretic „ Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

1. Pop Ioan - consilier local

2. Monica Costin - economist, Spitalul Clinic Județean

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

44.

Liceul Greco-Catolic . Jnochentie Micii" str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

45.

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Marius Sorel Jurja - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Morar Dan Ioan - consilier local

46.

Liceul Teoretic „Gheorghe Șin cai' str. Avram Iancu nr. 3 Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Adriana Bonda - șef lucrări, USAMV

3. Loredana Pop - consilier local

47.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia ” Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

1. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

2. Trifan Rareș

3. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

48.

Liceul de Informatică „ Tiberiu Popoviciu ” Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

3. Marcel Anghel - consultant manager

49.

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Iustina Perța - inspector la Sala Polivalentă Cluj-Napoca

3. Ilea Bonda Violeta - Asociația Județeană a Părinților din învățământul Preuniversitar Cluj

50.

Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Nistor Daniel - consilier local

51.

Colegiul Național

„ George Coșbuc ” str. Avram Iancu nr. 70-72

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S. C. Bimet S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

52.

Liceul Teoretic

„Avram Iancu ”

1. Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

2. Jurja Marius Sorel - consilier local

str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

53.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201 Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1.

Școala Gimnazială „ELF”/ Liceul „ELF” str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca tel. 0264/418991

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Radu Mihai Constantea - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca (fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2

Cluj-Napoca

tel. 0264/437473

Olah Emese - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27

Cluj-Napoca

tel. 0264/438351

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A

Cluj-Napoca tel. 0264/414974

 • 1. Pop Ioan - consilier local

 • 2. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„ Virgil Madgearu” Cluj-Napoca

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20

Cluj-Napoca tel. 0264/426111

Drăgoescu Mihai - consilier local7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca tel. 0264/541948

 • 1. Morar Dan Ioan - consilier local

 • 2. Florin-Valentin Gliga - consilier local

8

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

Vișan Ovidiu Vasile- consilier local

9

Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca Aleea Moldoveanu nr. 3

Cluj-Napoca tel. 0723/537819

Constantea Radu Mihai - consilier local

10

Școala Primară „Montessori Schule” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, Cluj-Napoca tel. 0740/558418

Olah Emese - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca

tel. 0364/410617

Gabriela Iuliana Moldovan - consilier local

12

Școala Germană „Friedrich Schiller” Cluj-Napoca str. Constantin Brâncoveanu nr. 22 Cluj-Napoca tel. 0264/441889

Radu Mihai Constantea - consilier local

13

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802/3

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local