Hotărârea nr. 884/2017

Hotărârea 884/2017 - Solicitarea de transmitere din domeniul public al statului român, administrarea Administrației Naționale Apele Române – Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a stăvilarelor mobile amplasate pe podul peste râul Someșul Mic, de pe strada G. Garibaldi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind: solicitarea de transmitere din domeniul public al statului român, administrarea Administrației Naționale Apele Române- Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a stăvilarelor mobile amplasate pe podul peste râul Someșul Mic de pe strada G. Garibaldi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului român, administrarea Administrației Naționale Apele Romane - Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a stăvilarelor mobile amplasate pe podul peste râul Someșul Mic de pe strada G. Garibaldi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 443665 din 29.09.2017 al Direcției Tehnice, prin care se propune solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului român, administrarea Administrației Naționale Apele Romane- Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a stăvilarelor mobile amplasate pe podul peste râul Someșul Mic de pe strada G. Garibaldi:

în conformitate cu disp. art. 9 alin.l din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului român, administrarea Administrației Naționale Apele Romane-Administrația Bazinală Someș - Tisa Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a stăvilarelor mobile amplasate pe podul peste râul Someșul Mic de pe strada G. Garibaldi.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică si Direcția patrimoniul municipiului si evidența proprietății.

Nr.884 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)