Hotărârea nr. 883/2017

Hotărârea 883/2017 - Declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de declanșare a procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 448.273/44.10 din 03.10.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Reținând prevederile art. 3 lit. b din H.G. nr. 722/2016, precum și ale art. 29 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Art. 2. Se aprobă efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și S.C. Cluj Innovation Park S.A.0 Ni 4 Â'^feședinte\je ședință,

an Tarcea
Nr. 883 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)