Hotărârea nr. 882/2017

Hotărârea 882/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2017, ora 12 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de

  • 19.10.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2017, ora 12 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sală Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv,

  • 20.10.2017, ora 12 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 459.093/44.10, din 10.10.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, H.G. nr. 722/2016, ale O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 37, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv,

  • 20.10.2017, ora 12 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Constantin Tomoș, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 882 din 17 octombrie.2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)