Hotărârea nr. 881/2017

Hotărârea 881/2017 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca și a Direcției de Asistență Socială și Medicală ca membri fondatori la constituirea grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Inclusiv.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca și Direcției de Asistență Socială și Medicală ca membri fondatori la constituirea grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Incluziv

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca și Direcției de Asistență Socială și Medicală ca membri fondatori al grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Incluziv- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 459.083/808/10.10.2017 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte din cadrul Direcției Generală Comunicare și al Serviciului management de proiecte și dezvoltare comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca și Direcției de Asistență Socială și Medicală ca membri fondatori la constituirea grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Incluziv;

în baza prevederilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Ghidului specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, Etapa a Il-a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, ale OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Văzând și avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-------------------------H O T Ă R Ă S TE:-------------

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru fondator la constituirea grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Incluziv.

Art. 2. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială și Medicală în calitate de membru fondator la constituirea grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Incluziv.

Art. 3. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației Clujul Incluziv, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă participarea cu suma de 50.000 lei, aport în numerar al Municipiului Cluj-Napoca la constituirea patrimoniului Asociației Clujul Incluziv.

Art. 5 Se aprobă sediul Asociației Clujul Incluziv, în imobilul din municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei nr.158, în vederea desfășurării activității acesteia .

Art. 6 Se mandatează primarul Municipiului Cluj-Napoca să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației Clujul Incluziv.

Art.7 Se mandatează directorul executiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației Clujul Incluziv.

Art. 8 Se aprobă desemnarea, ca reprezentanți ai Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației Clujul Incluziv, a persoanelor menționate în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă desemnarea, ca reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială și Medicală în Adunarea Generală a Asociației Clujul Incluziv, a persoanelor menționate în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și Dezvoltare Locală, Management Proiecte, Direcția de Asistență Socială și Medicală, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 881 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexa 1 la Hotărârea nr. 881/2017

CLUJ-NAPOCA

ACT CONSTITUTIV AL "ASOCIAȚIEI CLUJUL INCLUZIV”

Capitolul 1 MEMBRII ASOCIAȚIEI, VOINȚA ȘI SCOPUL ASOCIERII

Art.l Datele de identificare ale membrilor fondatori

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, reprezentat

legal prin primar Emil Boc, în baza HCL nr............

 • 2. Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, reprezentată legal prin director executiv Aurel Ana;

 • 3. Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Aleea Gârbău, nr. 13, reprezentată legal prin președinte Elena Greta;

 • 4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 5, reprezentată legal prin director executiv Zoltan Csaba Coraian;

 • 5. Asociația Serena, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 25A, reprezentată legal prin președinte Claudiu Sorin Benchea;

 • 6. Asociația Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Uliului, nr. 6, reprezentată legal prin președinte Norbert Iuonaș;

 • 7. Direcția de Asistență Socială și Medicală, cu sediul la Cluj-Napoca, P-ța Unirii, nr.

1, camera 32, reprezentată legal prin director Aurel Mocan;

 • 8. Universitatea Babeș-Bolyai, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Universității, nr. 7-9, reprezentată legal prin rector academician prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop;

 • 9. Fundația AltArt, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 59-61, reprezentată legal prin președinte Istvân Szakâts;

 • 10. Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Rene Descartes, nr. 6, județul Cluj, reprezentat legal prin Mihai Florin Roșea;

 • 11. Fundația Dezvoltarea Popoarelor Cluj, cu sediul la Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.


48, ap. 7, reprezentată legal prin director executiv Alexandrina-Li

 • 12. Siab Development, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Ady Endre,

I legal prin administrator Mircea Abrudean;

Art. 2 Exprimarea voinței de asociere

"Asociația Clujul Incluziv” reprezintă voința membrilor fondatori de a pune în mod voluntar, în mod activ, constructiv și permanent, precum și fără un drept individual de restituire, contribuția lor materială, cunoștințele și aportul lor în muncă pentru realizarea scopului Asociației.

Art. 3 Scopul, obiectivele și activitățile sociației

 • 3.1. Scopul asocierii

Scopul asocierii îl constituie dezvoltarea integrată și incluzivă a zonei urbane marginalizate vizate și totodată a zonei funcționale aferente, respectiv a municipiului Cluj-Napoca prin reducerea factorilor ce conduc la sărăcie și excluziune socială și sprijinirea accesului persoanelor și familiilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la servicii publice de calitate, locuri de muncă decente, servicii și prestații sociale, educație și calificare profesională, servicii medicale, condiții de locuire adecvate și accesibile din punct de vedere al costurilor, infrastructură urbană și de transport public adecvate, un mediu de viață sănătos și sigur, cât și alte servicii publice sau private menite să amelioreze calitatea vieții acestora, să combată discriminarea minorităților și să întărească coeziunea socială.

 • 3.2. Obiectivele Asociației

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific:

- stabilirea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei/zonelor distincte marginalizate și declararea zonei/zonelor urbane marginalizată/e (ZUM) din teritoriu;

 • - asigurarea elaborării, implementării și monitorizării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pe baza analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor sociale, economice și de mediu identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, în funcție de datele din Studiul de referință.

 • 3.3. Activități ale asociației

Asocierea se direcționează către următoarele principale activități:

 • - delimitarea teritoriului SDL pe baza prevederilor Planului Urbanistic General și delimitarea ariilor care corespund zonelor cu caracter distinct din cadrul teritoriului SDL;

 • - realizarea/utilizarea unui studiu de referință la nivelul teritoriului SDL și totodată pe baza datelor din studiul de referință, determinarea tipului de zonă urbană marginalizată situată pe teritoriul SDL, indicând și proporția persoanelor de etnie romă ;

 • - validarea și declararea ZUM;

 • - efectuarea unei analize diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor sociale, economice și de mediu identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, în funcție de datele din Studiul de referință;

 • - identificarea soluțiilor posibile la problemele identificate și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL, dar mai ales în ZUM selectate, întruniri publice care preced ședințele Comitetului Director al asociației;

 • - posibilitatea invitării la ședințele Comitetului Director al Asociației, în calitate de observatori, a unor reprezentanți ai ADR și ai AM/OI POCU, iar la întrunirile publice a altor organizații naționale, europene sau internaționale care pot facilita realizarea obiectivelor asociației;

 • - prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL și cu precădere în ZUM;

 • - elaborarea unui plan de acțiune SDL;

 • - aprobarea conținutului SDL și a listei indicative de intervenții;

în vederea implementării SDL, consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităților de management al proiectelor;

 • - conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii, transparente cât și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea propunerilor de proiecte, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

 • - pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri permanente de depunere a propunerilor, inclusiv definirea criteriilor de selecție, pe baza unor orientări naționale;

 • - primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte;

 • - selectarea fișelor de proiecte care vor fi propuse pentru finanțare din POR/POCU prin mecanismul dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și prezentarea acestora autorităților de management pentru verificarea finală a eligibilității înainte de depunerea cererilor de finanțare;

 • - asigurarea, cu ocazia selectării fișelor de proiecte, a coerenței cu SDL, cu acordarea de prioritate acelora care au o contribuție mai mare la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

 • - asigurarea monitorizării implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a proiectelor sprijinite;

 • - efectuarea de activități specifice de evaluare;

 • - elaborarea unor proceduri specifice de lucru;

 • - atragere de fonduri nerambursabile pentru realizarea scopurilor Asociației,

 • - alte activități stabilite de Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii.

Capitolul 2 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI PATRIMONIUL

Art. 4 Denumirea asociației

 • •  Denumirea Asociației este „Asociația Clujul Incluziv”, conform dovezii dovezii nr. 162.415 din 25.07.2017 eliberată de Ministerul Justiției, denumire ce se va utiliza în toate documentele, publicațiile, înscrisurile, precum și în corespondența ce emană de la Asociație și care va figura în antet.

 • •  Abreviat se va utiliza prescurtarea A.C.I.

Art. 5 Forma juridică a asociației

Asociația se înființează, se organizează și funcționează ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică și independentă, care își desfășoară activitatea în interes public, potrivit prevederilor prezentului act constitutiv, completat de prevederile statutului, precum și în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.

A

Art. 6 însemnele asociației

Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

Art. 7 Sediul asociației

 • •  Sediul asociației este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Plevnei, nr. 158.

 • •  Sediul asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Comitetului director.

Art. 8 Durata asociației

"Asociația Clujul Incluziv” se constituie pe termen nelimitat cu începere de la data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 9 Patrimoniul inițial al asociației

5                                    »

Patrimoniul la data constituirii asociației este de 50.000 Iei, alcătuit din aportul în numerar al Municipiului Cluj-Napoca.

Capitolul 3 ORGANELE ASOCIAȚIEI

Art.10 Organe de conducere, administrare și control a asociației

 • (1) Adunarea Generală a asociației este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociației: fondatori și asociați. Numărul total al reprezentanților în Adunarea Generală este 19 structurat după cum urmează:

Sector public

Municipiul Cluj-Napoca- 3 reprezentanți

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj- 1 reprezentant Universitatea Babeș-Bolyai- 1 reprezentant

Direcția de Asistență Socială și Medicală- 3 reprezentanți

Sector privat

Siab Development- 1 reprezentant

Societate civilă

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj- 1 reprezentant

Asociația Serena-1 reprezentant

Asociația Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România-1 reprezentant

Fundația AltArt- 1 reprezentant

Fundația Română pentru Copii,Comunitate și Familie-1 reprezentant

Fundația Dezvoltarea Popoarelor Cluj-1 reprezentant

Comunitate marginalizată

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei- 4 reprezentanți

 • (2) Organul de administrare al asociației este Comitetul director, cu rol de organ executiv, care are competențele și modalitatea de lucru expres precizate și detaliate în statut.

Adunarea Generală de constituire a ales în unanimitate următoarea componență a Comitetului Director:

Președintele Asociației- reprezentanta Primăriei municipiului Cluj-Napoca, doamna viceprimar Emese Olâh, identificată cu CI, seria KX, nr. 864204,

Vicepreședintele Asociației- reprezentantul Direcției de Asistență Socială Medicală, domnul director executiv Aurel Mocan, identificat cu CI, seria, KX, nr. 833680, Vicepreședintele Asociației- reprezentantul Asociației Romilor din Coastei, domnul Petru-Alexandru Fechete, identificat cu CI, seria CJ, nr. 293412

Membru Comitet Director- reprezentantul Siab Development, domnul Mircea Abrudean, identificat cu CI, seria CJ, nr. 257053

Membru Comitet Director- reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, domnul Zoltan Csaba Coraian, identificat cu CI, seria CJ, nr. 074170 Membru Comitet Director- reprezentanta Fundației Dezvoltarea Popoarelor Cluj, doamna Alexandrina-Liana Kiss, identificată cu CI, seria CJ nr. 261049

Membru Comitet Director- reprezentantul Asociației Romilor din Coastei, doamna Claudia-Linda Zsiga, identificată cu CI, seria CJ, nr. 285968.

Regulile generale privind organizarea și funcționarea Comitetului Director sunt stabilite prin statut.

Asociația angajează un manager care va încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației în baza mandatului dat de către Comitetul Director. Acesta va îndeplini și orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală, Comitetul Director sau prin fișa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcții executive a Comitetului Director, având statutul juridic de angajat al Asociației. Persoana acestuia poate fi schimbată în condițiile stabilite de Codul Muncii și, respectiv, de contractul colectiv și individual de muncă.

 • (3) Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control, precum și structurile interne ale asociației sunt prevăzute în Statutul asociației.

Art. 11 Persoanele împuternicite

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a "Asociației Clujul Incluziv” este domnul Bogdan Sever Mihail identificat cu CI seria KX nr. 819662, consilier juridic din Serviciului Resurse umane, salarizare în cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Art. 12 Alte prevederi

Prezentul Act Constitutiv se completează cu Statutul "Asociației Clujul Incluziv”, care detaliază din punct de vedere tehnic structurile interne ale asociației și atribuțiile acestora, precum și modalitățile curente de funcționare ale acestora, precum și cu ale O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 246/2005.

Prezentul Act Constitutiv este semnat de către-conform art. — din Hotărârea nr.-------------.

în baza împuternicirii acordate de AGA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 881/2017

STATUTUL

Asociației Clujul Incluziv

Noi, fondatorii enumerați în Anexa nr................, ne exprimăm voința de asociere în

vederea constituirii cu subiect de drept a Asociației Clujul Incluziv, un grup de acțiune locală caracterizat printr-un parteneriat public-privat, a cărei înființare a fost hotărâtă prin Act constitutiv conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, semnat de toți membrii fondatori, am adoptat prezentul statut, înțelegând să punem în comun cunoștințele noastre, aportul nostru în muncă și contribuția materială fără drept de restituire. Asociația este persoană juridică ce va funcționa în conformitate cu legislația în vigoare și potrivit prevederilor înscrise în prezentul statut.

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.l Denumirea Asociației

 • 1.1 Denumirea Asociației este Asociația Clujul Incluziv, conform dovezii nr. 162.415

din 25.07.2017, eliberată de Ministerul Justiției, denumire ce se va utiliza în toate documentele, publicațiile, înscrisurile, precum și în corespondența ce emană de la Asociație și care va figura în antet.                '

 • 1.2 Forma prescurtată a denumirii Asociației Clujul Incluziv este A.C.I.

Art.2 Sediul Asociației

2.1.Sediul Asociației este în România, municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 158, jud. Cluj.

2.2.Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legale.

Asociația este persoană juridică română de drept privat, tară scop patrimonial, apolitică și independentă, care își desfășoară activitatea în interes public. Asociația își va desfășura activitatea în conformitate cu legile române și potrivit prezentului Statut.

Art.4 Durata de funcționare

 • 4.1 Durata de funcționare a Asociației Clujul Incluziv este pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înregistrării sale ca persoană juridică.

 • 4.2 Durata de funcționare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Capitolul II. Patrimoniul Asociației

Art.5 Patrimoniul este de 50.000 lei alcătuit din aportul în numerar al Municipiului

Cluj-Napoca.

Art. 6 Resursele patrimoniale ale Asociației cuprind:

-sume provenite din cotizațiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;

-donații, sponsorizări sau legate;

-resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

-resurse obținute din fonduri nerambursabile;

-dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

_______________-dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;_______ -venituri provenite din alte servicii și activități lucrative desfășurate conform legislației în vigoare; alte venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut;

Art. 7 Contabilitatea este organizată conform dispozițiilor legale.

Capitolul III. Scopul și obiectivele Asociației

Art. 8 Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea integrată și incluzivă a zonei urbane marginalizate vizate și totodată a zonei funcționale aferente, respectiv a municipiului Cluj-Napoca prin reducerea factorilor ce conduc la sărăcie și excluziune socială și sprijinirea accesului persoanelor și familiilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la servicii publice de calitate, locuri de muncă decente, servicii și prestații sociale, educație și calificare profesională, servicii medicale, condiții de locuire adecvate și accesibile din punct de vedere al costurilor, infrastructură urbană și de transport public adecvate, un mediu de viață sănătos și sigur, cât și alte servicii publice sau private menite să amelioreze calitatea vieții acestora, să combată discriminarea minorităților și să întărească coeziunea socială.

Art. 9 Principii de funcționare

-Principiul cooperării

-Principiul nediscriminării și respectării demnității umane

-Principiul transparenței

-Principiul complementarității și al adiționalității fondurilor

-Respectarea celor 10 principii de bază comune agreate la nivel european privind incluziunea romilor:

 • - Politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii;

 • - Focalizarea pe domeniile cheie de politici publice (ocupare, educație, sănătate, locuire și servicii sociale);

 • - Vizarea explicită dar nu exclusivă a persoanelor aparținând minorității romilor;

 • - Abordarea interculturală;

 • - Vizarea unei abordări integrate, a tuturor domeniilor cheie la nivelul societății;

 • - Conștientizarea dimensiunii de gen;

 • - Transferul politicilor bazate pe dovezi;

 • - Utilizarea instrumentelor puse la dispoziția statelor membre de către UE;

 • - Implicarea autorităților publice regionale și locale. Implicarea societății civile;___

 • - Participarea activă a romilor.

Art. 10 Obiectivele Asociației

Obiectivele stabilite în vederea realizării scopului propus sunt următoarele:

-stabilirea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei/zonelor distincte marginalizate și declararea zonei/zonelor urbane marginalizată/e (ZUM) din teritoriu;

-asigurarea elaborării, implementării și monitorizării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pe baza analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor sociale, economice și de mediu identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, în funcție de datele din Studiul de referință.

Art. 11 Activități

Pentru atingerea și realizarea obiectivelor, Asociația va realiza următoarele activități:

-delimitarea teritoriului SDL pe baza prevederilor Planului Urbanistic General și delimitarea ariilor care corespund zonelor cu caracter distinct din cadrul teritoriului SDL;

-realizarea/utilizarea unui studiu de referință la nivelul teritoriului SDL și totodată pe baza datelor din studiul de referință, determinarea tipului de zonă urbană marginalizată situată pe teritoriul SDL, indicând și proporția persoanelor de etnie romă;

-validarea și declararea ZUM;

-efectuarea unei analize diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor sociale, economice și de mediu identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, în funcție de datele din Studiul de referință;

-identificarea soluțiilor posibile la problemele identificate și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL, dar mai ales în ZUM selectate, întruniri publice care preced ședințele Comitetului Director al asociației;

-posibilitatea invitării la ședințele Comitetului Director al Asociației, în calitate de observatori, a unor reprezentanți ai ADR și ai AM/OI POCU, iar la întrunirile publice a altor organizații naționale, europene sau internaționale care pot facilita realizarea obiectivelor asociației;

-prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL și cu precădere în ZUM;

-elaborarea unui plan de acțiune SDL;________ __________________________

-aprobarea conținutului SDL și a listei indicative de intervenții;

-în vederea implementării SDL, consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităților de management al proiectelor;

-conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii, transparente cât și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea propunerilor de proiecte, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

-pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri permanente de depunere a propunerilor, inclusiv definirea criteriilor de selecție, pe baza unor orientări naționale;

-primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte;

-selectarea fișelor de proiecte care vor fi propuse pentru finanțare din POR/POCU prin mecanismul dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și prezentarea acestora autorităților de management pentru verificarea finală a eligibilității înainte de depunerea cererilor de finanțare;

-asigurarea, cu ocazia selectării fișelor de proiecte, a coerenței cu SDL, cu acordarea de prioritate acelora care au o contribuție mai mare la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

-asigurarea monitorizării implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a proiectelor sprijinite;

-efectuarea de activități specifice de evaluare;

-elaborarea unor proceduri specifice de lucru;

-alte activități stabilite de Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii, -atragere de fonduri nerambursabile pentru realizarea scopurilor Asociației.

Art. 12

 • 12.1 Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

 • 12.2 Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de către Asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației.

Art. 13 în condițiile legii Asociația va putea stabili și alte mijloace de natură să conducă la realizarea scopului propus, fără ca aceasta să determine o modificare a statutului.

CAPITOLUL IV- Membrii, modul de dobândire și pierdere a calității de membru, drepturile și obligațiile membrilor

Art. 14 Membrii

Asociația Clujul Incluziv are în componența sa, la înființare, membri fondatori, iar ulterior, va putea avea atât membri asociați cât și membri de onoare. Membrii Asociației vor proveni din rândul administrației publice locale/județene, din cadrul altor instituții publice, din mediul privat (ONG-uri, unități de cult, operatori economici) sau pot fi reprezentanți ai teritoriului SDL, în special ai ZUM selectat. Persoanele fizice relevante pot să fie înscrise în asociație ca și membri fondatori/asociați. Acestea sunt reprezentanți ai grupurilor țintă definite în SDL și cetățeni de pe raza teritoriului SDL, ce sunt interesați să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL.

Art. 15 Modul de dobândire a calității de membru

 • 15.1 Membrii fondatori - sunt acele persoane fizice sau juridice care au hotărât constituirea și au participat la înființarea Asociației și care figurează ca atare în actul de constituire a Asociației. Aceștia dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociației.

 • 15.2 Membrii asociați - sunt cei care vor dobândi această calitate în urma acceptării lor în Asociație, prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților. Cei care doresc să devină membri asociați vor înainta o cerere de adeziune motivată către Adunarea Generală.

 • 15.3 Membrii de onoare - sunt cei care dobândesc această calitate la propunerea unuia dintre membrii fondatori, cu acordul Adunării Generale a Asociaților. Calitatea de membru de onoare va fi conferită unei personalități, unei organizații sau unei instituții care și-a dobândit prestigiul prin activitatea depusă în orice domeniu de interes pentru Asociație. De asemenea, calitatea de membru de onoare va putea fi conferită unei persoane, organizații sau instituții care a depus o activitate deosebită sau a ajutat prin mijloace remarcabile dezvoltarea Asociației, dar care nu dorește să se angajeze constant în munca de realizare a scopului Asociației.

Art. 16 Modul de pierdere a calității de membru :

IfirlCalitatea de membrrrse pierde prin:

 • a. deces, în cazul persoanelor fizice;

 • b. încetarea, în condițiile legii, a calității de persoană juridică;

 • c. retragerea la cerere; în acest caz hotărârea de retragere se comunică Comitetului Director;

 • d. excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut și/sau a regulamentului de organizare și funcționare, pentru situații de incompatibilitate a atitudinii sau faptelor publice ale asociatului cu scopurile Asociației, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației. Excluderea se face la propunerea a cel puțin 2 membri ai Asociației. Membrul care urmează a fi exclus nu are drept de vot în ceea ce privește excluderea sa din Asociație.

16.1Calitatea de membru asociat se pierde și prin neplata cotizației timp de un an.

16.2Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social și își pierd drepturile și obligațiile conferite de calitatea de membru.

 • 16.4 Pierderea calității de membru se constată de Comitetul Director și se ratifică de prima Adunare Generală.

Art. 17 Drepturile și obligațiile membrilor

 • 17.1 Drepturile și obligațiile membrilor fondatori

Membrii fondatori au următoarele drepturi:

-să ia parte cu drept de vot la ședințele Adunării Generale a Asociației, să pună în discuție și să participe la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;

-să facă propuneri privitor la activitatea Asociației, precum și la folosirea fondurilor strânse și la activitatea organelor de conducere;

-să participe la munca de realizare a scopului Asociației, fără însă a pretinde o remunerare pentru aceasta;

-să participe fără drept de vot la ședințele Comitetului Director;

-să se retragă din Asociație;

-să aleagă organele de conducere ale Asociației;

-să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

-să propună acordarea calității de membru de onoare unor persoane/organizații/instituții, în condițiile prezentului statut;

-să desemneze/nominalizeze persoanele propuse pentru funcția de Președinte.

___Membrii fondatori au următoarele obligații:         _______________________ ______

-să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociației și să

dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;

-să participe la adunările generale și/sau la ședințele Comitetului Director, după caz;

-să sprijine material și moral Asociația;

-să participe la munca de realizare a scopului Asociației, fără însă a pretinde o remunerare pentru

aceasta;

-să achite cotizația stabilită de Adunarea Generală, cu excepția situației în care aceștia suntscutiți;

-să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;

-să nu manifeste nici o atitudine și să nu desfășoare nici o activitate de natură a fi incompatibilă

cu scopurile Asociației.

 • 17.2 Drepturile și obligațiile membrilor asociați

Membrii asociați au aceleași drepturi și obligații ca și membrii fondatori.

 • 17.3 Drepturile și obligațiile membrilor de onoare:

-Membrii de onoare ai Asociației nu au drept de participare la ședințele organelor Asociației, doar dacă sunt invitați la aceste ședințe, caz în care nu au drept de vot.

-Membrii de onoare ai Asociației au dreptul de a prezenta în public această calitate.

-Membrii de onoare ai Asociației au obligația să nu manifeste în public nici o atitudine și să nu desfășoare nici o activitate de natură a fi incompatibilă cu scopurile Asociației.

Art. 18 Răspunderi

Membrii Asociației nu răspund în nume personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.

CAPITOLUL V - Modul de organizare

Art. 19 Organele Asociației sunt următoarele:

-Adunarea Generală;

-Consiliul Director, denumit în continuare Comitetul Director.

Art. 20 Adunarea Generală

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor.

Constituirea Adunării generale și luarea deciziilor în cadrul Adunării generale se realizează potrivit principiului că nici autoritățile publice, nici un alt grup, respectiv societate civilă, comunitate marginalizată, sector privat nu pot avea drept de vot mai mare de 49%.__

 • 20.1 Adunarea Generală are următoarele atribuții :

 • - stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • - stabilirea programului de activități și acțiuni;

 • - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

 • - modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;

 • - dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației patrimoniului asociației la încetarea parteneriatului;

 • - stabilirea cotizației anuale a membrilor. Sunt exceptați de la plata cotizației membrii reprezentanți ai ZUM țintite, fără ca acest fapt să afecteze dreptul acestora de a fi aleși și de a avea drept de vot în Comitetul Director;

 • - alegerea și revocarea Președintelui Asociației;

 • - alegerea și revocarea membrilor Comitetului Director;

 • - alegerea și revocarea membrilor Comitetului de selectare a proiectelor;

 • - dezbaterea raportului de activitate al Comitetului Director;

 • - deciderea asupra acordării calității de membru onorific unei/unor persoane, organizații sau instituții în condițiile prezentului statut;orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul statut.

în vederea asigurării limitelor cotei maxime de reprezentare stabilite prin POCU, AP 5/PI/9.vi/OS 5.1 Ghidul Solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor, la înființare, membrii Adunării Generale sunt după cum urmează:

Sectorul public

-Municipiul Cluj-Napoca- 3 reprezentanți

-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj- 1 reprezentant -Universitatea Babeș-Bolyai- 1 reprezentant

-Direcția de Asistență Socială și Medicală- 3 reprezentanți

Sectorul privat

Siab Development- 1 reprezentant

Societatea civilă

-Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj- 1 reprezentant

-Asociația Serena- 1 reprezentant

-Asociația Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România- 1 reprezentant

-Fundația Alt Art- 1 reprezentant

-Fundația Română pentru Copii,Comunitate și Familie- 1 reprezentant_____________________

-Fundația Dezvoltarea Popoarelor Cluj- 1 reprezentant

Comunitatea marginalizată

-Asociația Comunitară a Romilor din Coastei- 4 reprezentanți

Reprezentanții fiecărui membru în Adunarea Generală sunt desemnați de către forurile deliberative stabilite prin statutul fiecăruia dintre membri.

 • 20.2 Adunarea Generală se întrunește în sesiuni ordinare și extraordinare, după cum urmează: -în sesiune ordinară, anual;

-în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competența Adunării Generale și care nu suferă amânare.

 • 20.3 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Comitetului Director .

 • 20.4 Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Comitetul Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare, fax) sau electronice (e-mail), cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data desfășurării adunării. în convocare se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum și ordinea de zi. Convocarea se va transmite tuturor membrilor Asociației.

Dacă, din cauza neîndeplinirii condițiilor de prezență sau vot, Adunarea Generală nu poate delibera valabil la prima convocare, la a doua convocare aceasta este statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenți și adopta hotărâri cu votul reprezentând majoritatea simplă a membrilor prezenți; cea de-a doua convocare se realizează cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită în condițiile legii.

 • 20.5 Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinara se face la inițiativa Comitetului Director, a Președintelui, sau la propunerea unei treimi din membrii Asociației, ori de câte ori este necesar. în cazul în care Comitetul Director refuză convocarea Adunării Generale, Adunarea Generală se va putea întruni în ședință extraordinară în baza convocării realizate de către Președinte, sau de către grupul de membri care a solicitat întrunirea, iar Comitetul Director poate fi demis pentru nerespectarea prevederilor prezentului Statut.

 • 20.6 Adunarea Generală poate delibera legal și fără convocare, în prezența unanimității membrilor cu drept de vot.

 • 20.7 Adunarea Generală este statutar constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii cu drept de vot la prima convocare, iar hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți în condițiile legislației în vigoare.

___Convocarea a doua se face în cel mult șapte zile de la data primei convocări. La a doua ________________ convocare hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu dintre cei prezenți.

Adunarea Generală este legal constituită în prezența majorității membrilor săi și ia decizii cu majoritatea celor prezenți, cu excepția modificării Statutului și a demiterii Comitetului Director în condițiile arătate la prezentul articol, cazuri în care se cere o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

 • 20.8 Fiecare membru are dreptul la un singur vot. în caz de egalitate, Președintele decide.

 • 20.9 Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un asistent administrativ desemnat de Comitetul Director.

 • 20.10 Președinția Adunării Generale aparține președintelui Asociației sau, în lipsa acestuia de un vicepreședinte, iar în caz de indisponibilitate a președintelui și a ambilor vicepreședinți de un membru al Comitetului Director.

 • 20.11 La ședințele Adunării Generale pot participa și persoane care nu sunt membri ai Asociației, dacă au fost invitate, dar fără drept de vot.

 • 20.12 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și/sau ale Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 • 20.13 (1) Membrul asociat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

(2) Membrul asociat care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

 • 20.14 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 21 Comitetul Director

 • 21.1 Comitetul director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

 • 21.2 Comitetul director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa.

 • 21.3 Conform POCU, AP 5/PI/9.vi/OS 5.1 Ghidul Solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor, în comitetul director autoritățile publice sau orice alt grup (sector public, sector privat, societate civilă, comunitate marginalizată) nu pot deține mai mult de 49 % din drepturile de vot.

 • 21.4 Comitetul director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale.

 • 21.5 Fiecare membru al Comitetului director este individual responsabil pentru actele și faptele sale în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite.

 • 21.6 Comitetul director este alcătuit din 7 membri: 1 Președinte, 2 vicepreședinți și 4 membri pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, fără număr limitat de mandate.

 • 21.7 Dintre membrii Comitetului Director al asociației, minimum 20% trebuie să fie reprezentanți ai ZUM (atât persoane fizice, cât și persoane juridice).

 • 21.8 Toți membrii Comitetului Director al asociației (și organizațiile pe care aceștia le reprezintă) își declară interesul în proiecte și nu participă la luarea deciziilor care îi privesc direct.

 • 21.9 Primul Comitet director este desemnat de către membrii fondatori prin însăși actul de constituire, pentru un mandat de 3 ani.

 • 21.10 în cazul în care un membru al Comitetului Director se află în vacanță, Comitetul director procedează imediat la înlocuire.

 • 21.11 în cazul în care un membru asociat, membru al Comitetului director, se retrage, își pierde personalitatea juridică, este radiat din Registrul Comerțului numirea noului membru se face de către Adunarea Generală extraordinară care se convoacă în termen de maxim 2 luni cu respectarea ponderilor grupurilor (sector public, sector privat, societate civilă, comunitate marginalizată) stabilite de POCU, AP 5/PI/9.vi/OS 5.1 Ghidul Solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor.

 • 21.12 în exercitarea competențelor sale, Comitetul director decide asupra:

-delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului de referință;

-principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință; -identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL;

-prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu precădere în ZUM;

-luarea unei decizii finale cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții;

-prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru anul anterior, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, strategia anuală de achiziții publice cu programul anual al achizițiilor publice aferent fiecărei propuneri de proiect;

-încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

-decide schimbarea sediului Asociației;

-aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;

-primește și exclude membrii Asociației;

-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

-Aprobă regulamentul de funcționare și Regulamentul intern al asociației;

-Hotărălte schimbarea sediului asociației;

-Asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor asociației, așa cum sunt prevăzute în prezentul Statut și aplică strategia Asociației așa cum este ea stabilită de Adunarea Generală;

-Supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget și execuția bugetară ale asociației și ale filalelor și sucursalelor;

-Identifică surse de finanțare, întocmește și fundamentează bugetele proiectelor și urmărește realizarea bugetelor aprobate;

-întocmește rapoarte curente privind activitatea derulată în cadrul proiectelor;

-Stabilește proiectul de grilă de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă și nivelul remunerației colaboratorilor și o supune aprobării Adunării Generale.

 • 21.13 Comitetul director se întrunește trimestrial, la convocarea Președintelui Asociației, în baza unei propuneri făcute către Managerul Asociației, sau în baza propunerii a cel puțin a 1/3 din membrii și ori de căte ori derularea activității asociației impune.

 • 21.14 Ședințele Comitetului director sunt legal constituite în prezența a cel puțin 1/2 + 1 (jumătate plus unu) din numărul membrilor, deciziile fiind legal adoptate dacă au întrunit votul a cel puțin 1/2 +1 (jumătate plus unu) din numărul membrilor prezenți în ședința legal constituită.

Pentru ședințele Comitetului director, se va asigura elaborarea unei agende a întâlnirilor, a minutelor ședințelor, a listei participanților cu semnătura, a materialelor necesare prezentării, precum și existența unor fotografii, etc.

 • 21.15 Hotărârile Comitetului director se iau cu o majoritate simplă de voturi a membrilor prezenți, cu excepția cazurilor când statutul prevede majoritatea calificată.

 • 21.16 Toate hotărârile Comitetului director sunt consemnate într-un registru și sunt semnate de membrii Comitetului director.

 • 21.17 Managerul este persoana angajată, în baza selecției efectuate de către Comitetul Director cu atribuții executive în vederea asigurării activității operative a asociației. Managerul va încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației în baza mandatului dat de către Comitetul Director/Președinte. Acesta va îndeplini și orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală, Comitetul Director sau prin fișa postului. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcții executive a Comitetului Director, având statutul juridic de angajat al Asociației. Managerul este principalul responsabil pentru activitățile de informare, comunicare și animare a reprezentațiilor instituțiilor publice (de la nivel național, regional sau local), precum și a sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile. Are, alături de ceilalți membri ai asociației, sarcini legate de acțiunile de construcție instituțională și creare/participare la rețele, cu scopul de a pregăti și implementa SDL.

-Propune și se consultă cu Președintelui Asociației în vederea convocării membrilor Comitetului director la ședințe, prezentând și ordinea de zi propusă;

-Prezidează ședințele Comitetului director în baza mandatului acordat în acest sens de către Președintele Asociației, în lipsa acestuia;

-Participă la Adunarea Generală și la ședințele Comitetului Director și, în baza mandatului expres acordat de Președintele Asociației, poate modera aceste întâlniri și ședințe;

-Se asigură ca procesul verbal al întâlnirilor Adunării Generale și a ședințelor Comitetului Director să fie întocmit.

-în baza mandatului acordat de Comitetul director, se ocupă de activitățile curente ale Asociației între ședințele Comitetului director;

-alte atribuții delegate de către Președintele Asociației, de către Comitetul director sau de către Adunarea Generală, precum și atribuțiile precizate în contractul de management în baza căruia a fost numit în funcție.

 • 21.18 Președintele Asociației are următoarele atribuții:

-prezidează ședințele Adunării Generale și ale Comitetului Director;

-face parte din Comitetul director;

-reprezintă Asociația în justiție;

-reprezintă Asociația în relațiile cu terții;

-încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

în caz de paritate de voturi, votul său este hotărâtor, atât în ședințele Adunării Generale, cât și în ședințele Comitetului Director.

 • 21.19 Președintele îl poate împuternici pe Manager pentru a reprezenta Asociația în fața

instanțelor de judecată, autorităților publice, în relațiile cu terții și/sau pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației.________________

 • 21.20 Pentru ca alte persoane decât Managerul să poată reprezenta Asociația în față instanțelor de judecată,, în relațiile cu terții și/sau pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației este nevoie de hotărârea Comitetului Director, luată în condițiile legii și ale prezentului Statut, Pot primi o astfel de împuternicire atât persoane care reprezintă membrii Asociației, cât și persoane care sunt străine de Asociație.

 • 21.21 Vicepreședinții asociației sunt membri ai Comitetului Director și exercită atribuțiunile Președintelui prevăzute în prezentul statut în lipsa Președintelui Asociației sau în baza mandatului expres acordat de acesta.

 • 21.22 Mandatul Președintelui și a celor doi vicepreședinți coincide cu mandatul Comitetului Director, respectiv de 3 ani.

 • 21.23 La data constituirii, conform celor stabilite de către membri fondatori semnatari ai prezentului, Comitetul Director se compune din:

-Președintele Asociației- reprezentanta Primăriei municipiului Cluj-Napoca, doamna viceprimar Emese Olâh, identificată cu CI, seria KX, nr. 864204,

-Vicepreședintele Asociației- reprezentantul Direcției de Asistență Socială Medicală, domnul director executiv Aurel Mocan, identificat cu CI, seria, KX, nr. 833680,

-Vicepreședintele Asociației- reprezentantul Asociației Romilor din Coastei, domnul -Petru-Alexandru Fechete, identificat cu CI, seria CJ, nr. 293412

-Membru Comitet Director- reprezentantul Siab Development, domnul Mircea Abrudean, identificat cu CI, seria CJ, nr. 257053

-Membru Comitet Director- reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, domnul Zoltan Csaba Coraian, identificat cu CI, seria CJ, nr. 074170 -Membru Comitet Director- reprezentanta Fundației Dezvoltarea Popoarelor Cluj, doamna Alexandrina-Liana Kiss, identificată cu CI, seria CJ nr. 261049

-Membru Comitet Director- reprezentantul Asociației Romilor din Coastei, doamna Claudia-Linda Zsiga, identificată cu CI, seria CJ, nr. 285968.

CAPITOLUL VI - Destinația patrimoniului Asociației la încetarea parteneriatului

Art. 22 Destinația patrimoniului în cazul dizolvării Asociației

 • 22.1 Dizolvarea și lichidarea Asociației se pot face în situațiile și cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege. Bunurile rămase în urma lichidării Asociației pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător, desemnate prin decizia Adunării Generale a Asociației.

 • 21.2 în cazul dizolvării, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către membrii Asociației.

CAPITOLUL VII - Dispoziții finale

Art. 23 Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcționare a Asociației, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă și cu respectarea prezentului statut și a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 24 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare și cu dispozițiile regulamentelor de funcționare ale Asociației.

Subsemnații membri constitutivi ai Asociației Clujul Incluziv îl împuternicim pe Bogdan Sever Mihail identificat cu CI seria KX nr. 819662 să reprezinte Asociația în vederea înscrierii acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, să deschidă un cont bancar pentru vărsarea patrimoniului inițial și să întocmească demersurile legale în vederea obținerii codului unic de înregistrare.

Redactat și editat în 13 (treisprezece) exemplare din care unul s-a rețin Biroului notarial, iar restul s-au eliberat semnatarilor, astăzi data autentificării.


Reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației Clujul Incluziv

1.

2.

3.


Reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Medicală în Adunarea Generală a Asociației Clujul Incluziv

1 .Aurel Mocan, director executiv

2.Monica-Elena Ghițiu, șef serviciu

3.Olimpiu- Bela Lăcătuș, inspector