Hotărârea nr. 880/2017

Hotărârea 880/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 126/2016 (aprobarea Programului multianual Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 126/2016

(aprobarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie}

Consiliul local la municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2016 (aprobarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie} - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 434.765/801/26.09.2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 126/2016 (aprobarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie}',

Reținând prevederile art. 18 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, ale art. 28 alin (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și ale art. 137 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. H. Se aprobă modificarea art. 2 la Hotărârea nr. 126/2016, după cum urmează: „Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală, pe de o parte, și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (prin Facultatea de Medicină Dentară) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pe de altă parte, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. HI. Cheltuielile care cad în sarcina Direcției de Asistență Socială și Medicală, în conformitate cu prevederile din Acordul de parteneriat, se suportă din bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, în limita sumei de 50.000 lei.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
■' (Secretarul muiț/cipiului,

Jr. Aurora ROSC A

Nr. 880 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa nr. I la Hotărârea nr. 880/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

Programul multianual

"Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii stomatologice”

Preambul

Programul multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” este un efort al comunității care vine în sprijinul persoanelor provenite din grupurile sărace sau vulnerabile în vederea facilitării accesului acestora la servicii stomatologice de calitate.

Programul multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii stomatologice” se înscrie în angajamentele luate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, odată cu adoptarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015), unde, în capitolul dedicat domeniului sănătății - ”Sănătate pentru toți” se menționează preocuparea pentru asistența medicală de calitate pentru toate categoriile sociale, asigurarea asistenței medicale și stomatologice, prin programele comunitare, ale organizațiilor nonprofit și prin programe de colaborare între UMF ”Iuliu Hațieganu” și Primăria municipiului Cluj-Napoca, pentru toate categoriile de vârstă și toate categoriile sociale, mai ales pentru grupurile sociale vulnerabile, având ca scop implementarea proiectului prevăzut în capitolul „ Sănătate pentru toți

în vederea realizării unora din măsurile și obiectivele din domeniul sănătății, cuprinse în Strategia de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 Primăria și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca își asumă Programul multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”. Acest program se înscrie în planul de măsuri menit să faciliteze accesul grupurilor și persoanelor vulnerabile la serviciile medicale, inclusiv cele stomatologice, în vedera asigurării unor intervenții eficiente, corelate și integrate cu celelalte servicii sociale, medicale și educaționale acordate la nivel comunitar.

Această formă de intervenție a autorității locale, se sprijină pe implicarea mediului academic, a societății civile, a ONG-urilor, a altor publice sau private, care prin parteneriat doresc s; sănătății orale prin creșterea accesibilității populației "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate


forme asociative, persoane,; fizice ă susțină Programp^mpl defavorizate la servicii de

In?

\<v

la servicii de stomatologie”


i juridice,


1. Scopul

Promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor vulnerabile, marginalizate social sau expuse riscului marginalizării și excluziunii sociale.

2. Obiective

 • a) creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii stomatologice de calitate;

 • b) promovarea sănătății orale în rândul persoanelor și familiilor vulnerabile, marginalizate social sau expuse riscului marginalizării și excluziunii sociale.

 • c) promovarea unui stil de viață sănătos și a unei igiene orale adecvate;

 • d) prevenirea, diagnosticarea și tratatea afecțiunilor stomatologice la pacienții din grupul țintă, care îndeplinesc procedurile de selecție și intrare în program;

 • e) reabilitarea orală complexă, personalizată pentru fiecare beneficiar, folosind proceduri, tehnologii și materiale omologate, aprobate de Ministerul Sănătății, în limita unor costuri rezonabile.

3. Principiile și valorile care stau la baza furnizării serviciilor

 • a) responsabilitatea autorității locale și a comunității pentru sănătatea publică;

 • b) parteneriatul activ al administrației publice locale cu mediului academic și societatea civilă;

 • c) solidaritatea socială;

 • d) subsidiaritatea;

 • e) respectarea demnității umane;

 • f) abordarea individuală și consimțământul informat al pacientului;

 • g) participarea beneficiarilor;

 • h) transparența;

 • i) nediscriminarea;

 • j) eficacitatea și eficiența utilizării resurselor publice;

 • k) respectarea dreptului la autodeterminare.

4. Grupul țintă

 • (1) Beneficiarii direcți, vor fi identificați din următoarele categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca:

 • a) pensionari (limită de vârstă, de invaliditate) ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei;

 • b) persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și accentuat;

 • c) șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomeri neindemnizați, aflați în evidențele AJOFM Cluj;

 • d) persoane fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, care beneficiază de venit minim garantat, alocație de susținere a familiei, masă la cantina de ajutor social, în condițiile legii.

 • (2) Persoanele prevăzute la alin. 1, lit. a), b) și c), nu pot beneficia de serviciile acordate prin prezentul program dacă dețin unul din bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa nr. 4 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 • (3) Pentru fiecare potențial beneficiar se va întocmi un dosar cu acte doveditoare privind eligibilitatea acestui în acest program.

 • (4) Elevii și studenții nu pot beneficia de serviciile medicale stomatologice din cadrul acestui program. Serviciile medicale stomatologice pentru elevi și studenți sunt asigurate gratuit prin rețeaua cabinetelor de medicină dentară din structura Direcției de Asistență Socială și Medicală.

 • (5) Beneficiarii indirecți ai proiectului: familiile, sistemul de sănătate și comunitatea.

5. Servicii medicale stomatologice acordate:

Persoanele din grupul țintă vor putea beneficia de servicii medicale prevăzute în pachetul minimal și pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară, conform actelor normative care reglementează domeniul, în vigoare la data acordării acestora.

6. Principalele activități

Pentru atingerea obiectivelor Programului multianaul "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” se vor derula următoarele activități:

 • a) încheierea unui protocol de colaborare între Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială și Medicală cu posibili parteneri (mediul academic, ONG-uri și alte forme asociative, persoane fizice și juridice, publice sau private);

 • b) actualizarea bazei de date cu potențialii beneficiari ai Programului;

 • c) stabilirea procedurilor operaționale pentru implementarea Programului;

 • d) diagnosticarea bolilor parodontale pentru grupul țintă;

 • e) tratamentul bolilor parodontale și restaurarea dentară în limitele bugetului alocat;

 • f) tratarea cu prioritate a afecțiunilor cronice dentare cu impact asupra stării de sănătate generale a organismului beneficiarilor din grupul țintă;

 • g) decontarea cheltuielilor materiale către furnizorii serviciilor medicale dentare, parteneri în

cadrul programului, se va face conform costurilor prevăzute în anexa la Acordul de parteneriat

7. Monitorizarea și evaluarea implementării

Monitorizarea Programului multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” se va face de către Primăria municipiului Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală pe tot parcursul procesului de implementare. La sfârșitul fiecărui an vor fi analizate situațiile statistice întocmite, prin compararea rezultatelor obținute cu cele planificate prin prezentul proiect. Anual se vor putea realiza ajustări ca urmare a rezultatelor procesului de monitorizare. Evaluarea impactului programului la sfârșitul fiecărui an calendaristic, prin comparație între rezultatele sociologice și statistice înregistrate. Evaluarea va aprecia, în egală măsură realizarea obiectivelor propuse cât și procesul - modul în care au fost atinse obiectivele.

Rezultatele programului vor fi raportate anual Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în primul trimestru al anului în curs pentru anul anterior.

8. Perioada de implementare a Programului

Programul multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” se va derula până la data de 31 decembrie 2020.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN

DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA


Nr.___________/


2017 Nr._________/


2017         Nr._________/       2017


ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 3, cod fiscal 4305857, tel/fax 0264-296030, www.vrimariacluinapoca.ro. reprezentat prin domnul EMIL BOC, în calitate de primar,

Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr.l, cod fiscal 22970653, tel/fax. 0264-599316, mail: dasclujnapoca&.smail.com. reprezentată prin domnul AUREL MOCAN, în calitate de director executiv, pe de o parte

și

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babes, nr. 8, cod fiscal 4288047, Tel. 0264406844, Fax 0264597257, reprezentată de prof. dr. ALEXANDRU IRIMIE în calitate de rector, prin

Facultatea de Medicină Dentară cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur, nr. 4, et. 2, reprezentată prin prof. dr. RADUSEPTIMIU CAMPIAN, în calitate de decan,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5, tel. 0264597582, reprezentat prin ec. dr. PETRU ȘUȘCA, în calitate de manager, pe de altă parte,

în temeiul art. 18 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, art. 36 alin. 7, lit. ”a”, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (r2), cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și art. 137 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, (r2) și actualizată, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat.

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat


Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de colabor implementării Programului multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesi populației defavorizate la servicii de stomatologie” (numit în continuare Program) Cluj-Napoca.                                                            5 d j

i Ci'A ___________________________________________________\ OGN

Acord de parteneriat: "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie" fft


Art. 3. Obiectivele Acordului de Parteneriat urmăresc:

 • 3.1. promovarea incluziunii sociale, îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor vulnerabile, marginalizate social sau expuse riscului marginalizării și excluziunii sociale;

 • 3.2. creșterea calității vieții persoanelor și familiilor vulnerabile, marginalizate social sau expuse riscului marginalizării și excluziunii sociale;

 • 3.3. creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii stomatologice de calitate;

 • 3.4. promovarea unui stil de viață sănătos și a unei igiene orale adecvate;

 • 3.5. prevenirea, diagnosticul precoce și tratatea afecțiunilor stomatologice la pacienții din grupul țintă, care îndeplinesc procedurile de selecție și intrare în program;

3.6 reabilitarea orală complexă, personalizată pentru fiecare beneficiar, folosind proceduri, tehnologii și materiale omologate, aprobate de Ministerul Sănătății, în limita costurilor prevăzute în Anexa la prezentul Acord de parteneriat.

Art. 4. Durata Acordului de Parteneriat

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui, după aprobare prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, și va fi valabil până la data de 31 decembrie 2020.

Art. 5. Obligațiile părților

5.1. Municipiul Cluj-Napoca se angajează:

 • 5.1.1. Să asigure resursele financiare necesare pentru susținerea activităților prevăzute în Program; Să promoveze imaginea celorlalți parteneri în relația cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

 • 5.1.1 Să monitorizeze, evalueze și să urmărească respectarea prezentului Acord de parteneriat.

 • 5.1.2 Să asigure prompt intervenția poliției locale, în situațiile de violență verbală sau fizică din partea beneficiarilor/aparținătorilor acestora, în situațiile în care există un pericol sub aspectul siguranței beneficiarilor și/sau personalului medical implicat în program.

5.2. Direcția de Asistență Socială și Medicală se angajează:

 • 5.2.1. Să promoveze imaginea celorlalți parteneri în relația cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

 • 5.2.2. Să actualizeze baza de date cu potențialii beneficiari, eligibili în cadrul Programului;

 • 5.2.3. Să stabilească procedurile operaționale pentru implementarea Programului;

 • 5.2.4. Să prevadă în bugetul propriu sumele necesare în vederea asigurării sustenabilității Programului;

 • 5.2.5. Să asigure, lunar, decontarea către Spitalul Clinic Județean de Urgență a costurilor materiale prevăzute în Anexa prezentului Acord de parteneriat și în baza documentelor prevăzute la punctul 5.4.7;

 • 5.2.6. Să stabilească împreună cu Facultatea de Medicină Dentară și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca proceduri comune, în vederea implementării programului;

 • 5.2.7.  Să întocmească rapoarte anuale privind implementarea Programului multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” și să le prezinte Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în primul trimestru al anului în curs pentru anul anterior.

5.3. Universitatea de Medicină și Farmacie “ Iuliu Hațieganu”, prin Facultatea de Medicină Dentară, se angajează:

 • 5.3.1. Să promoveze imaginea celorlalți parteneri în relația cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

 • 5.3.2. Să presteze activități medicale stomatologice prin intermediul cadrelor didactice cu integrare clinică din Facultatea de Medicina Dentară, a rezidenților și personalului calificat pe care îi coordonează;

 • 5.3.3. Cadrele didactice-medici să dețină certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din Cluj, avizat pe anul în curs, precum și asigurarea de malpraxis, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5.3.4.Să asigure supravegherea medicilor rezidenți și a personalului calificat de către cadrele didactice îndrumătoare de rezidențiat;

 • 5.3.5. Să asigure spațiile, echipamentele și plata utilităților pentru spațiile aflate în administrarea sa.

5.4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca se angajează:

 • 5.4.1. Să promoveze imaginea celorlalți parteneri în relația cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

 • 5.4.2. Să presteze activitati de servicii medicale stomatologice prin intermediul medicilor cu integrare clinică, a medicilor rezidenți și a personalului calificat din structura ambulatoriului de medicină dentară;

 • 5.4.3. Să asigure spațiile, echipamentele și plata utilităților pentru spațiile aflate în administrarea sa;

 • 5.4.4. Să asigure consumabile, în limita fondurilor alocate de către Consilul Local, în urma unor deconturilor lunare;

 • 5.4.5. Să pună la dispoziție un registrator medical în vederea întocmirii rapoartelor care vor fi depuse la DASM pe baza fișelor elaborate de medicii cu integrare clinică și de către medicii rezidenți;

 • 5.4.6. Să acorde servicii medicale stomatologice cu respectarea condițiilor prevăzute în pachetul mimimal și pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentară, conform actelor normative care reglementează domeniul, în vigoare la data acordării acestora.

 • 5.4.7. Să solicite în scris, lunar DASM, decontarea contravalorii serviciilor medicale în baza următoarelor documente:

 • a) factură;

 • b) lista cu persoanele beneficiare ale serviciile medicale stomatologice din luna pentru care se solicită decontarea, în care să fie specificat tipul intervenției și dintele supus intervenției, pentru fiecare pacient în parte;

 • c) alte documente relevante, după caz.

6. Obligații comune:

 • 6.1. Partenerii trebuie să acționeze împreună și să se susțină reciproc în vederea implementării Programului multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”;

 • 6.2 Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat;

 • 6.3 Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale si de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu;

 • 6.4. Partenerii pot să refuze pe acei posibili beneficiari care au un comportament agresiv, limbaj trivial și igienă precară, care pun în pericol personalul propriu sau pe ceilalți beneficiari;

 • 6.5. Angajamentele fiecărei părți vor fi asumate în conformitate cu legislația în vigoare.

7.  încetarea acordului. Litigii.

 • 7.1 Prezentul Acord de parteneriat încetează în 31.12.2020.

 • 7.2 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris,.

 • 7.3 Orice document scris trebuie înregistrat, atât la transmitere, cât și la primire.

 • 7.4. Modificările aduse prezentului acord vor fi consemnate în scris, prin act adițional, semnat de părțile implicate. Modificările aduse prin actele adiționale nu vor putea excede cadrului Programului multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” și actelor normative în vigoare care reglementează domeniul.

 • 7.5. în cazul în care una din părți nu își va îndeplini obligațiile asumate, cealaltă parte va putea rezilia unilateral prezentul Acord de parteneriat.

7.6 Litigiile în legătură cu prezentul Acord de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabilă.

 • 7.7.în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

8.   Dispoziții finale

 • 8.1 Prezentul Acord de parteneriat a fost redactat în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 • 8.2 Prezentul acord de parteneriat s-a semnat azi, /____________/2017.

  Municipiul Cluj-Napoca Primar,

  EMIL BOC

  Univeristatea "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca Rector,

  Prof. dr. ALEXANDRU IRIMIE

Direcția de Asistență Socială și Medicală            Facultatea de Medicină Dentară

Director executiv,                                        Decan,

AUREL MOCAN                   Prof. dr. RADU SEPTIMIU CÂMPIAN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială și Medicală


PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ pentru medicină dentară, în cadrul Programul multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii stomatologice”Nr. crt.

ACTE TERAPEUTICE

Tarife CAS *

Costuri manoperă (lei)

Costuri materiale (lei)**

0

1

2

3

4

1

Consultație

-

0

27

2

Consultatie-model de studiu, control oncologic , igienizare

133

42

91

3

Tratamentul cariei simple

94

20

74

4

Tratamentul cariei in urma afecțiunilor pulpare ( pulpita, cangrena )

120

25

95

5

Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie

97

18

79

6

Pansament calmant-drenaj endodontic

39

9

30

7

Tratamentul gangrenei pulpare

109

19

90

8

Tratamentul parodontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie

109

56

53

9

Tratamentul afecțiunilor parodontiului cu anestezie

94

49

45

10

Extracția dinților permanenti cu anestezie

70

15

55

11

Chiuretajul alveolar si tratamentul hemoragiei

86

36

50

12

Reducerea luxatiei articulației temporo-mandibulare

62

35

27

13

Proteza acrilica mobilizabila pe arcada

850

290

560

14

Reparație proteza

78

23

55

\ 15

Rebazare proteza

150

68

82

j 16

Element acrilic

78

28

50

/ 17

Element metalo-acrilic

170

45

125

18

Reconstituire corono-radiculara

100

32

68

19

Radiografie retroalveolara

15

0

15

20

Radiografie panoramica

30

0

30

*) Tarifele decontate de Casele de Asigurări de Sănătate (coloana 2) sunt cele prevăzute în anexele la HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

**) Prin Programul multianual "Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” se decontează doar cheltuilelile materiale (coloana 4), nu și costurile cu manopera stomatologică (coloana 3).