Hotărârea nr. 879/2017

Hotărârea 879/2017 - Aprobarea P.U.Z. Instituire subzonă de agrement public – Pensiune turistică – Drumul Sfântul Ion; beneficiari: Mariș Nicu și Mariș Ioan.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Instituire subzonă de agrement public - Pensiune turistică - Drumul Sfântul Ion

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Instituire subzonă de agrement public - Pensiune turistică - Drumul Sfântul Ion - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 337980 din 18.09.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Instituire subzonă de agrement public - Pensiune turistică -Drumul Sfântul Ion, beneficiari: Mariș Nicu și Mariș Ioan;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 273/2017 și Avizul Arhitectului Șef nr. 421 din 16.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Instituire subzonă de agrement public - Pensiune turistică -Drumul Sfântul Ion, nr. 138 prov., beneficiari: Mariș Nicu și Mariș Ioan., întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

UTR Aapp* - Zonă de agrement pentru public

-funcțiune predominantă', zonă dedicată activităților de agrement public desfășurate în cadrul natural -

Art. 2 -


Art. 3-

Art. 4 -


-principiu de dezvoltare : dezvoltare urbanistică pe bază de masterplan/plan director ce implică utilizarea terenului neparcelat , în interiorul căruia clădirile sunt dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regimul de construire: regim de construire deschis la Drumul Sfântul Ion;

-înălțimea maximă admisă'. (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R,

-indicii urbanistici :POT maxim = 10% , CUT maxim = 0,25; -retragerea față de aliniament: min. 8 m;

-retragerile minime față de limitele laterale și posterioare: min. 6 m;

-circulațiile, accesele: din Drumul Sfântul Ion

-staționarea autovehiculelor, conform Anexei 2 la Regulament Local de Urbanism -echiparea tehnico-edilitară: se propune echiparea edilitară completă;

UTR - Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

se mențin prevererile UTR - Ve din PUG.

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la Drumul Sfântu Ion este reglementată la profil tip III.D -18m și grevează parcela care asigură accesul la parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin HCL nr. 737/2017.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.reședințe d

EcȚDan Ștef


trase:Nr. 879 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)