Hotărârea nr. 878/2017

Hotărârea 878/2017 - Aprobarea P.U.D. construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, str. Anton Pann nr. 1; beneficiară: S.C. Dafo Logistic S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, str. Anton Pann nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, str. Anton Pann nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 422267 din 18.09.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, str. Anton Pann nr. 1, beneficiară: S.C. Dafo Logistic S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 748 din 5.09.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, str. Anton Pann nr. 1, beneficiară: S.C. Dafo Logistic S.R.L., pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • •  amplasarea pe limita sudică a parcelei;

  • •  retragerea față de limita nordică a parcelei: min. 4,5 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

  • •  circulația și accesele: din str. Anton Pann;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Anton Pann.

Art. 2. -

Conform documentației de urbanism, se propune dezmembrarea terenului rezervat pentru regularizarea trotuarului și cedarea în proprietatea municipiului a acestuia. Astfel că, până la depunerea documentației pentru obținerea autorizației de construire, suprafața de teren rezervată va fi dezmembră, înscrisă cu titlul de „drum” și cedată municipiului.

Art. 3. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 4. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,