Hotărârea nr. 876/2017

Hotărârea 876/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E, str. Jozsef Attila nr. 2; beneficiară: Drăgan Ana Viorica.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E, str. Jozsef Attila nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E, str. Jozsef Attila nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul 386584, 416145 din 18.09.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E, str. Jozsef Attila nr. 2, beneficiară: Drăgan Ana Viorica;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 685 din 9.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -


Art. 2. -

Art. 3. -


Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E, str. Jozsef Attila nr. 2, beneficiară: Drăgan Ana Viorica, pe teren proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita nordică: min 4,5 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Jozsef Attila;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Jozsef Attila și pe Calea Turzii.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


NTRASE


uÂ^îz^Secretarul

Jr. Au


icipiului,

a Roșea


Nr. 876 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)