Hotărârea nr. 875/2017

Hotărârea 875/2017 - Aprobarea P.U.D. extindere hală și reamenjare incintă – str. Platanilor nr. 11; beneficiară: S.C. Oscartielle Est Europa S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere hală și reamenajare incintă - str. Platanilor nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere hală și reamenajare incintă - str. Platanilor nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 437986 din 29.09.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere hală și reamenajare incintă - str. Platanilor nr. 11, beneficiară: S.C. Oscartielle Est Europa S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 683 din 9.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere hală și reamenajare incintă - str.


Platanilor nr. 11, beneficiară: S.C. Oscartielle Est Europa S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale - min. 6 m

  • - retragerea față de limita posterioară - min. 6 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Platanilor, pe alee de incintă;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Platanilor.

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent PUG 2014, servitutea de utilitate publică propusă prin PUG, reglementată la profil tip III.B - 18 m, grevează parcela studiată pe limita spre str. Platanilor.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017)

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 875 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)