Hotărârea nr. 874/2017

Hotărârea 874/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E și anexă P, str. Arțarului nr. 47 A; beneficiari: Pop Mihai și Pop Ioana Emanuela.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială S+P+E si anexă P, str. Arțarului nr. 47 A

5                                                                   5                            7                     5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială S+P+E și anexă P, str. Arțarului nr. 47A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 322644 din 22.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E și anexă P, str. Arțarului nr., beneficiari: Pop Mihai și Pop Ioana Emanuela;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1124 din 17.01.2017 avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E și anexă P, str. Arțarului nr. 47A, beneficiari: Pop Mihai și Pop Ioana Emanuela, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita nordică - 3 m, cu excepția garajului amplasat pe limită;

  • •  retragerea față de limita posterioară - min. 6 m;

  • •  distanța între clădiri - min. 6 m;

  • •   circulațiile și accesele: din str. Arțarului;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Arțarului.

S-a asigurat lărgirea stăzii Arțarului și locul de întoarcere pe proprietatea beneficiarului, prin dezmembrarea și înscrierea cu destinația de drum a terenului afectat de acestea.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


:efan Tarcea


ontrase:

:AZÂ:


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora/Roșca

Nr. 874 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)