Hotărârea nr. 873/2017

Hotărârea 873/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Arțarului nr. 5A; beneficiari: Precup Claudiu Cornel și Precup Maria.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială S+P+E, str. Arțarului nr. 5 A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială S+P+E, str. Arțarului nr. 5A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 283309 din 22.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Arțarului nr. 5A, beneficiari: Precup Claudiu Cornel și Precup Maria;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 367 din 4.05.2017 avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str.


Arțarului nr. 5A, beneficiari: Precup Claudiu Cornel și Precup Maria, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limitele laterale - 3 m;

  • •  retragerea minimă față de limita posterioară - 6 m;

  • •  circulația și accesul: din str. Arțarului;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe parcelă.

Va fi asigurată lărgirea str. Arțarului la un profil de 9 m prin dezmembrarea și înscrierea cu destinația de drum a terenului.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


.Președinte de ședință,

Ec. DanCȘtefan Tarcea

>NTRASEMNEAZĂ:


iu v^Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșea

Nr. 873 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)