Hotărârea nr. 872/2017

Hotărârea 872/2017 - Aprobarea P.U.D. mansardare locuință familială – str. Turnu Severin nr. 3; beneficiari: Radu Sorin-Gabriel și Radu Alexandra.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu manasardare locuință familială - str. Turnu Severin nr. 3

»

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -manasardare locuință familială - str. Turnu Severin nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul 339691, 413968 din 15.09.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - manasardare locuință familială - str. Turnu Severin nr. 3, beneficiari: Radu Sorin-Gabriel și Radu Alexandra;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 747 din 5.09.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - manasardare locuință familială - str. Turnu Severin nr. 3, beneficiari: Radu Sorin-Gabriel și Radu Alexandra.

Documentația reglementează:

Identificându-se o regulă locală de construire sunt propuse următoarele:

  • •  retragerea față de limita nordică - se menține;

  • •  retragerea față de limita lateral sudică și estică: min. 3 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. Turnu Severin;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: completă, existentă pe parcelă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


edinte de ședință,

Ștefan Tarcea


EAZĂ: nicipiului, a Roșea

Nr. 872 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)