Hotărârea nr. 870/2017

Hotărârea 870/2017 - Însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Timotei Cipariu nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Timotei Cipariu nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 462952/45/11.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Timotei Cipariu nr. 2;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Timotei Cipariu nr. 2, teren intravilan în suprafață de 14.000 mp. identificat prin nr. cadastral 263414, înscris în C.F. nr. 263414 Cluj-Napoca, în favoarea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având înscris la foaia de sarcini dreptul de folosință în favoarea Episcopiei Greco-Catolice Cluj, astfel:

 • - o parcelă în suprafață de 3300 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca;

 • - o parcelă în suprafață de 7674 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca;

 • - o parcelă în suprafață de 3026 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 263414, întocmită de PFA Cojocnean Gheorghe, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 870 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 870/2017

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Mun.Cluj -N, Piața Timotei CipariuNr.2 (intravilan) jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație cadastrala de dezlipire imobil

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

  • 3.1       In faza de documetatie am parcurs următoarele etape:

 • - Analizarea situației existente, conform datelor si documentelor deținute de proprietar si corespondeta acestora cu elemetele existente in teren;

 • -  Solicitarea de informații actualizate din baza de date a oficiului teritorial.

 • 3.2       Localizare si identificare imobil: Terenul este situat in Mun.Cluj - N. Jud. Cluj fiind identificat prin CF.Nr.263414 Cluj - N cu nr.top.2601 Totodată accesând portalul destinat autoritatilor am constatat ca imobilul care face obiectul acestei documentații nu este limitrof cu imobile înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

 • 3.3 Imobilul înscris in CF nr. 263414 Cluj -N.cu nr. cad. 263414 in urma măsurătorilor sa constatat ca suprafața este egala cu cea din acte.

 • 3.4 Imobilul nu este împrejmuit

 • 3.5 Nomenclatura: L-34-48-C-a-4-IV

 • 3.6 Descrierea generala a construcției: Nu este cazul

4 Situația juridica a imobilului:

 • - Imobilul se identifica prin CF nr.2,63414 Cluj Napoca, nr.cad.263414

 • - Propunem dezlipirea imobilului in 3 parcele,conform cerințelor actuale,după cum urmeaza: Lot nr.l in supraf.de 3300 mp PROPRIETAR Cons.Local al Mun.Cluj - N Lot.nr.2 in suprag.de 7674 mp in folosința Parohiei Greco Catolice Cluj

Lot nr.3.in supraf.de 3026 mp in fav.Cons.Local al Mun.Cluj - N

5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • > metode si aparatura folosite in măsurători:

a. GPS RTK GPRS CU GPS COMNAV T300

 • > sistemul de coordonate: coordonate rectangulare

 • > puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite: nu este cazul

a. Punctele au fost determinate prin metoda GPS RTK GPRS folosind stafia permanenta ROMPOS Cluj si programul de transformare TransData RO 4.04;

 • > starea punctelor geodezice vechi: nu este cazul

 • > Calculul suprafeței a fost efectuat analitic.

Sistemul de proiecție folosit “Stereo 70”

 • > Inventarul de coordonate.

Toate informațiile si datele rezultate din măsurători au fost arhivate si se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial.

In urma măsurătorilor a rezultat o supraf. de 14000 mp.

Data: Oct. 2017
Intocmit:PFA COJOCNEAN

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

Tel:0722 463 106

CALCULUL SUPRAFEȚEI DIN COORDONATE

Nr.pct

X

Y

1

586359.741

393049.946

2

586397.251

393133.694

3

586258.843

393191.617

4

586230.024

393090.986

Suprafața = 14000 mp

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire

Scara 1:1000

Nr.cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

263414

14000

Piața Timotei Cipariu Nr. 2

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala

263414

Cluj - Napoca

DEZLIPIRE IMOBIL

Situația actuala

Situația viitoare

Nr.cad.

Suprafata(mp)

Categ.de folosința

Descrierea imobilului

Nr.cad.

Suprafata(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

263414

14000

Cc

Teren

3300

Cc

Teren intravilan

3026

Cc

Teren intravilan

7674

Cc

Teren intravilan

Total

14000

Executant:Cojocnean-Gheorghe

Inspector

><en.ecute

Confirm.

executarea măsura

tofilorja teren,corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

coresppn

dentdidcKV^(ci!î'Tealitatea. din teren

7_d

DE

 \ /

Semnătura si parafa

/ 55

AUTORIZARE    \>V ' / Stampila si semnătura

s

Seria RO-CJ-F fi

1 ra

Nr. 0004

\ SI

COJOCNE

%GHEORGHE^ Data: August2017

Stampila BCPI

Data:

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

3300

Piața Timotei Cipariu Nr.2

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Cluj - Napoca

A.DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.parc.

Categ.de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

3300

Imobilul nu este imprejmuit

Suprafața totala măsurată a imobilului = 3300 mp

Suprafața din act = 3300 mp

Executant: Coiocnean-Gheorghe

Inspector

Confîmf

/S execute

CXecuX^caW:l£lăLcren£drectitudinca intocmirii doc.cad.

Confirm introducerea imob.in baza de date integrata si atribuirea

si cor/s,;

tindenta ac&feia cu realitâtea din teren.

numărului cadastral.

/ £

autorizare

Semnatara si parafa

I -9

SeriaW

si stampila

1 03

Nr. 0004

\ 9-

COJOCNEA

XX/

k GHEORGfrl

Data:@St.-20i7

Stampila BCPI

Data:
586300


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

7674

Piața Timotei Cjpariu Nr.2

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Cluj - NapocaA.DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.parc.

Categ.de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

7674

Imobilul nu este împrejmuit

Suprafața totala masurata a imobilului = 7674 mp

Suprafața din act = 7674 mp

Executant:Cojocnean Gheorghe

Inspector

Confirm

>^Pexscute

ex^Starea mas.la tefeț^borectitudinea întocmirii doc.cad.

Confirm introducerea imob.in baza de date integrata si atribuirea

si coresp

miăent£ar®ttîă®AȚealÎMea din teren.

numărului cadastral.

/&      DE

/AUTȘpjnnșțprg si stampila

Semnătura si parafa

1 3

1 03

Seria RO-CJ-f

JCP / A6 ’

I o

Nr. 000-4

COJOCNEA

^.GHEOR®^

Stampila BCPI

Data:

---

-
Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

3026

Piața Timotei Cipariu Nr.2

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Cluj - Napoca

A.DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.parc.

Categ.de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

3026

Imobilul nu este împrejmuit

Suprafața totala masurata a imobilului = 3026 nap

Suprafața din act = 3026 mp

Executant:Cojocnean Gheorghe

Inspector

eleate lUcr^

Confirm

0^x£Cutarța mas.lalerejțborcctitudinea intocmirii doc.cad.

Confirm introducerea imob.in baza de date integrata si atribuirea

si core^j

$ndenracacesțeia cu realitatea din teren.

numărului cadastral.

/

sj lXjppiia

Semnătură si parafa

/ -2

3

Seria RO-CJ-F

INI _/

1 03

l .co

Nr. 0004

\ Si

COJOCNEÂ

V

Stampila BCPI

Data:

•ț:-

jwl

f. A h '-r. C .t.3.-A ■S f-i îi .$i 7W«s$±3Tăwim4s.1MA^A


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263414 Cluj-Napoca

TEREN Intravilan


A. Partea 3, Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:69213

Nr. topografic:2601

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Pta Timotei Cipariu, Nr. 2, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

263414

14.000

Teren neimprejmuit; Teren

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4584 / 11/10/1990

Decizie nr. 345, din 17/08/1990;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de expropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUI. ROMAN, în administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 69213)

C. Partea IIL SARCINI


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

4684 / 11/10/1990

Decizie nr. 345, din 17/08/1990;'

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) EPISCOPIA GRECO-CATOL1CA CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 69213)

Carte Fundară Nr. 263414 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

263414

14.000

Teren

Date referitoare 3a teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

1

2

136.054

2

3

104.676

3

4

150.04

4

1

91.765


Nr Crt

Categorie folosință .

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

14.000

-

-

2601

** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stere© 70 și sunt rotunjite la 1 miiimetru. **=* Distanța dintre puncta este formată din segmente cumulata ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.38352/05-09-2017 in suma de 60, pentru serviciul deDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.