Hotărârea nr. 87/2017

Hotărârea 87/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente ap. 1; C.F. nr. 302961-C1-U1”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

"Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente ap. 1; CF nr. 302961-C1-U1"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente ap. 1; CF nr. 302961-C1-U1" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38972/443/ 30.01.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente ap. 1; CF nr. 302961-C1-U1";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente ap. 1; CF nr. 302961-C1-U1", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredințează Direcția Tehnică.

Nr. 87 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 87/2017

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

”Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente ap. 1; CF nr. 302961-C1-U1"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. I, ap. 1- părțile aferente

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 2065,622 mii lei (fără TVA)/( 458,22 mii EURO)

din care, C+M: 1388,69 mii lei (fără TVA) / ( 307,83 mii EURO)

(cursul euro publicat de BNR la data de 17.10.2016, 1 euro = 4,5113 lei)

Anul construcției: 1900

Regim înălțime: Sp+P+E+M

S teren: 1093,0 mp

S utilă construcție: 827,04 mp.

Surse de finanțare: bugetul local

Durata de realizare a investiției: 36 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției întocmit conform H.G. nr. 28/2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.