Hotărârea nr. 869/2017

Hotărârea 869/2017 - Darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 93-99.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coj ocnei nr. 93-99

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 93-99 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 457788/45/09.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 93-99;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 867-870 Cod civil, precum și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Avizul nr. 7331/1/25.07.2017 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca, unitate de învățământ cu personalitate juridică, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 93-99, respectiv: parterul, etajul 1, etajul 3 și etajul 4 al imobilului identificat prin nr. topo. 15928, înscris în CF nr. 327491 Cluj-Napoca (CF vechi 108982).

(2) Imobilul este dat în administrare în baza unui protocol de predare-primire, pe durata desfășurării activității specifice instituției de învățământ.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 869 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)