Hotărârea nr. 865/2017

Hotărârea 865/2017 - Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul comun nr. 454.554/80/41/05.10.2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală și Direcției economice privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca ;

Având în vedere dispozițiile art. 94 din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în temeiul dispozițiunilor art. 36, 39. alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (r2), cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1 noiembrie 2017, se aprobă acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca după cum urmează:

  • a) pe toate liniile pentru persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri sau cuantumuri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt de până la 1700 lei;

  • b) pe o singură linie pentru persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri sau cuantumuri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt cuprinse între 1701 lei și 1900 lei;

  • c) pe toate liniile pentru persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 care au împlinit vârsta de 70 ani și pensionarii care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul veniturilor sau al pensiei;

  • d) pe toate liniile pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, indiferent de cuantumul veniturilor.

Art. 2. Se aprobă ca, începând cu data de 1 noiembrie 2017, valoarea abonamentelor eliberate gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru beneficiarii cuprinși la art. 1, să fie suportată în procent de 45% de către Municipiul Cluj-Napoca și în procent de 55%, de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA.

Art. 3. De la data aplicării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 715/2007, astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 195/2009 și Hotărârea nr. 91/2010.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA.


Președinte de ședință,

Ștefan TARCEA

Contrasemnează: cretarul municipiului, Jr. Aurora jfoșCA

Nr. 865 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)