Hotărârea nr. 863/2017

Hotărârea 863/2017 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 421580/45/18.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016, precum și Adresa nr. 8509/F/l6.06.2015 a Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pe o perioadă de cinci ani, a spațiului în suprafață de 11 mp., inclus în baza materială a învățământului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”, la demisolul corpului de clădire B, din spațiu ce aparține bazei materiale de învățământ, în spațiu în care se desfășoară acte și fapte de comerț aducătoare de profit, respectiv pentru închirierea acestuia în vederea decschiderii unui punct alimentar.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 863 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)