Hotărârea nr. 862/2017

Hotărârea 862/2017 - Însușirea documentației de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Borhanciului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Borhanciului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Borhanciului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 440610/45/28.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Borhanciului;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, ale Codului civil, ale art. 8 alin (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998, ale Legii nr. 215/2001 și ale Hotărârii nr. 493/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Borhanciului, identificate în regim de carte funciară, astfel:

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, în suprafață de 181 mp., cu nr. cadastral 320045, înscris provizoriu în CF nr. 320045 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 327 mp., cu nr. cadastral 321127, înscris provizoriu în CF nr. 321127 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 14 mp., cu nr. cadastral 322871, înscris provizoriu în CF nr. 322871 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, ;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 158 mp., cu nr. cadastral 321297, înscris provizoriu în CF nr. 321297 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 119 mp., cu nr. cadastral 320388, înscris provizoriu în CF nr. 320388 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp., cu nr. cadastral 319570, înscris provizoriu în CF nr. 319570 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 134 mp., cu nr. cadastral 322831, înscris provizoriu în CF nr. 322831 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 199 mp., cu nr. cadastral 320100, înscris provizoriu în CF nr. 320100 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 148 mp., cu nr. cadastral 320598, înscris provizoriu în CF nr. 320598 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 111 mp., cu nr. cadastral 320048, înscris provizoriu în CF nr. 320048 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 139 mp., cu nr. cadastral 320098, înscris provizoriu în CF nr. 320098 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 37 mp., cu nr. cadastral 320536, înscris provizoriu în CF nr. 320536 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 143 mp., cu nr. cadastral 320556, înscris provizoriu în CF nr. 320556 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

(2) Prin alipirea imobilelor identificate mai sus se va forma un corp funciar nou, „teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci”, cu destinație de drum, cu număr cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, domeniu public al municipiului Cluj-Napoca în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de alipire a imobilelor cu nr. cadastral 320045, 321127, 322871, 321297, 320388, 319570, 322831, 320100, 320598, 320048, 320098, 320536 și 320556, întocmită de PFA Secară Cristian, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 862 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 862/2017

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil:     mun. Cluj-Napoca, str. Borhanciului, nr. FN, jud. Cluj

 • 2. Tipul lucrării:      documentație pentru alipire teren;

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

—»    Am analizat situația existenta, conform datelor și documentelor deținute si puse la dispoziție de proprietar, în

relație cu elementele existente în teren si am comparat datele cu situația relevata in documentele existente, pentru idenficiarea amplasamentului.

-* Am consultat baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial si am solicitat informtii actualizate, pentru imobilul in cauza si pentru vecinătățile acestuia, raportat la tipul prezentei documentații.

—>     Imobilul teren, avand categoria de folosința livada, arabil si drum, situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, str.

Borhanciului, nr. FN. Am analizat limitele imobilului indicate de către proprietar, in concordanta cu actele de proprietate, informările preluate de la OCPI si măsurătorile efectuate, vecinătățile si împrejmuirile imobilului fiind indicate in Planul de amplasament.

—>    Imobilele sunt situate pe strada Burhanciului, fiind imobile cu destinație drum.

—>     Se dorește alipirea celor 13 parcele pentru obținerea unui singur imobil, înscris intr-o singura Carte Funciara.

Avand in vedere lucrările de extindere a rețelelor de utilitati de pe str. Borhanciului, lucrări pentru care se vor obține autorizații de construire, este necesara alipirea imobilelor in cauza, astfel incat toate opertiunile sa se desfasoare pe un singur imobil, inscris intr-o singura Carte Funciara.

—>    Trapez:

L-34-48-C-d-l-I

—►    Imobil identificat in:

Nr. CF 320045 Cluj-Napoca, nr. cad. 320045, Nr. CF 321127 Cluj-Napoca, nr. cad. 321127, Nr. CF 322871 Cluj-Napoca, nr. cad. 322871, Nr. CF 321297 Cluj-Napoca, nr. cad. 321297, Nr. CF 320388 Cluj-Napoca, nr. Cad. 320388, Nr. CF 319570 Cluj-Napoca, nr. Cad. 319570, Nr. CF 322831 Cluj-Napoca, nr. Cad. 322831, Nr. CF 320100 Cluj-Napoca, nr. Cad. 320100, Nr. CF 320598 Cluj-Napoca, nr. Cad. 320598, Nr. CF 320048 Cluj-Napoca, nr. Cad. 320048, Nr. CF 320098 Cluj-Napoca, nr. Cad. 320098, Nr. CF 320536 Cluj-Napoca, nr. Cad. 320536, Nr. CF 320556 Cluj-Napoca, nr. Cad. 320556

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale:

—*     Măsurătorile s-au efectuat in prezenta beneficiarului, acesta indicând limitele la fata locului, iar ridicarea

detaliilor planimetrice cadastrale aflate in interiorul si/sau pe limita imobilului, culegerea atributelor si verificarea datelor existente s-au efectuat cu respectare dipozitiilor ODG 700/2014.

Metode:

metoda de lucru - cinematica, punctele de contur ale corpului de proprietate au fost detenninate in mod cinematic in timp real, prin utilizarea de corecții diferențiale provenind de la stația de referință integrată în RGN - GNSS, serviciul specializat ROMPOS.

Precizia de determinare a punctelor s-a făcut conform O.D.G. 700/2014, iar prelucrarea datelor culese în teren s-a făcut pe calculator, cu ajutorul programelor specializate

Aparatura folosita:


GPS Leica 900/Geomax Zenith 20

Sistem de proiecție Stereografic 1970 cu Sistem de referința Marea Neagra 1975.

Statie de referința, punctele geodezice de sprijin vechi si noi folosite si starea lor: - stare buna

RTCM-Ref 0022, X: 585205,418, Y: 392158,51, Z: 429,154

Anexe:

 • □ Fisa bunului imobil

 • □ Fisa de măsurători prin metode clasice si/sau

 • □ Alte descrieri: nu sunt


  Data:      aprilie 2017Detrminare in mod - cinematic in timp real

Numele proiectului:      MUNICIPIUL CLU.I-NAPOCA

Echipament: GPS Leica 900/Geomax Zenith 20

Software procesare: Leica Geo Office v 6.0

Fisa de măsurători cinematice prin tehnologie GNSS

Punct

Coordonatele punctelor comune - elipsoid WGS84

Cartezian

Elipsoidal

Xw

Yw

Zw

Bw

Lw

Hw

RTCM —Ref 0022

4011913,855

1751772,160

4623772,206

46o 45’ 27.86539”N

23o 35’ 11.52399”E

470,0402

Coordonatele si cotele punctelor comune — elipsoid Krasovski 1940

Stereo 70

Elipsoidal

Cartezian

Punct

Xs

Ys

Hs

Bk

Lk

Hk

Xk

Yk

Zk

RTCM-Ref 0022

585205,404

392158,395

429,071

46o 45’28.91480”N

23o35’ 17.25934”E

429,0706

4011913,855

1751772,160

4623772,206

Notatii utilizate

(Xw, Yw, Zw) - coordonate carteziene geocentrice - Elipsoid WGS84/GRS80 (Xk, YK, Zk) - coordonate carteziene geocentrice - Elipsoid Krasovski 1940 (Bw, Lw, Hw) - coordonate elipsoidale Elipsoid WGS84/GRS80

(Bk, Lk, Hk) - coordonate elipsoidale Elipsoid Krasovski 1940

(Xs, Ys) - coordinate plane - plan de proiecție național

xs

582946.745 582945.543 582930.967

 • 582910.382 582910.359 582904.369 582860.032 582860.067 582857.508 582828.313 582817.910 582807.293

 • 582800.383

 • 582796.551 582779.570 582781.014 582757.661 582737.918 582710.988 582695.036 582690.787 582691.888 582653.895 582617.615 582615.930 582614.252 582595.786 582572.061

 • 582570.940 582589.388 582590.472

 • 582609.925 582612.954 582618.587 582624.146 582622.763 582635.058 582645.712 582655.047 582669.029 582679.987 582693.699 582705.116 582713.854 582739.974 582743.652 582749.698 582755.744 582759.805 582764.071 582768.336

 • 582777.941

 • 582779.925 582782.182

 • 582786.551 582791.947 582801.711 582802.003 582802.213 582805.793 582806.949 582813.354 582814.420 582811.589 582816.532 582821.059 582830.172 582832.880 582834.811

 • 582841.728 582848.645

 • 582856.941 582859.696

 • 582859.728 582862.306 582863.759 582866.382

 • 582864.942 582873.320 582878.300

 • 582887.433 582896.566

 • 582901.434 582912.083 582922.144 582934.246 582944.751


Numele proiectului: oii nea varianta de determinare: Referința Reala

Tip de soluție pentru coordonate determinate: Coordonatele punctelor de contur Stereo 70


Ys

396988.317 396993.469 396990.325 396983.705

 • 396983.779

 • 396981.254 396958.656 396958.587 396957.282 396942.331 396939.614 396937.927 396936.828 396936.220 396935.310 396931.976

 • 396928.986 396926.200 396922.527

 • 396920.351 396919.909

 • 396917.931 396914.178

 • 396914.352

 • 396917.721 396921.076 396925.316 396933.394 396930.489

 • 396925.127 396924.812 396919.157 396913.520 396912.543 396911.703

 • 396914.277 396914.218 396912.548 396912.114 396911.464 396912.772 396914.678 396916.208 396917.378 396920.854 396921.356 396922.440 396923.524

 • 396924.254 396925.020 396925.786 396928.749 396929.103

 • 396929.278 396929.618 396930.132

 • 396930.986

 • 396930.931

 • 396930.721 396923.872 396924.227 396926.381 396926.783 396932.197 396933.557 396935.215 396938.642 396939.693 396940.432

 • 396943.780

 • 396947.127 396951.374 396952.889 396952.824 396954.139 396951.252 396952.645 396955.497 396959.833 396961.138 396965.771 396970.403 396973.612 396978.289 396982.476

 • 396986.255 396988.080


Bw

46’44'17.45270"N 46’44'17.41662”N 46’44'16.94286"N 46’44'16.27259"N 46’44’16.27188"N 46’44'16.07651"N 46’44'14.62823"N 46’44'14.62933"N 46’44'14.54574"N 46’44'13.59204"N 46’44'13.25365"N 46’44'12.90890"N 46’44'12.68452"N 46’44'12.56OO9"N 46’44'12.00969"N 46’44'12.05460"N 46’44'11.29670"N 46’44'10.65581"N 46’44'09.78169"N 46’44'09.26390"N 46’44'09.12606"N 46’44'09.16062"N 46’44'07.92820"N 46’44'06.75342"N 46’44'06.70071"N 46’44'06.64823"N 46’44'06.05258"N 46’44'05.28874"N 46’44'05.25O83"N 46’44'05.84528"N 46’44'05.88O21"N 46’44'06.50704"N 46’44'06.60202"N 46’44'06.78389"N 46’44’06.96345"N 46’44'06.92009"N 46’44'07.31821"N 46’44’07.66230"N 46’44'07.96436"N 46’44'08.41679"N 46’44'08.77237"N 46’44'09.21747"N 46’44'09.58804"N 46’44'09.87165"N 46’44'10.71943"N 46’44'10.83882"N 46’44'11.03521"N 46’44'11.23160"N 46’44'11.36351"N 46’44'11.50208"N 46’44'11.64062"N 46’44'11.95331"N 46’44'12.01775"N 46’44'12.09094"N 46’44'12.23261"n 46’44'12.40764"N 46’44'12.72430"N 46’44'12.73373"N 46’44'12.74041"N 46’44'12.85256"N 46’44'12.89019"N 46’44'13.09880"N 46’44'13.13354"N 46’44'13.04485"N 46’44'13.20568"N 46’44'13.35320"N 46’44'13.65020"N 46’44'13.73848"N 46’44'13.80142"N 46’44'14.02727"N 46’44'14.25311"N 46’44’14.52411"N 46’44'14.61417"N 46’44'14.61517"N 46’44'14.69938"N 46’44'14.74484"N 46’44’14.83055"N 46’44'14.78549"N 46’44'15.05920"N 46’44'15.22119"N 46’44'15.51951"N 46’44’15.81783"N 46’44'15.97724"N 46’44'16.32468"N 46’44'16.65280"N 46’44'17.04680"N 46’44'17.38800"N


Fi xed

Elipsoidal WGS84 Lw 23’39'00.92662"E 23’39’01.17027"E 23’39'01.O3389"E 23’39'00.73861"E 23’39'00.74211"E 23’39'00.62799"E 23’38'59.59917"E 23’38'59.59590"E 23’38'59.53648"E 23’38'58.85571"E 23’38'58.73609"E 23’38'58.66517"E 23’38'58.61896"E 23’38'58.59340"E 23’38'58.56419"E 23’38'58.40599"E 23’38'58.28393"E 23’38'58.16858"E 23’38'58.01722"E 23’38'57.92756"E 23’38'57.91O15"E 23’38'57.81610"E 23’38'57.66988"E 23’38'57.70725"E 23’38'57.86729"E 23’38'58.02667"e 23’38'58.24123"E 23’38'58.64079"E 23’38'58.50486"E 23’38'58.23747"E 23’38’58.22176"E 23’38'57.93976"E 23’38'57.67181"E 23’38'57.62126"E 23’38'57.57723"E 23’38'57.69958"E 23’38'57.68691"E 23’38'57.59968"E 23’38'57.57173"E 23’38'57.52987"E 23’38'57.58267"E 23’38'57.66142"E 23’38’57.72431"E 23’38'57.77239"E 23’38'57.91511"E 23’38’57.93580"E 23’38'57.98200"E 23’38'58.02819"E 23’38'58.05931"E 23’38'58.09196"E 23’38'58.12462"E 23’38'58.25646"E 23’38'58.27154"E 23’38'58.27796"E 23’38'58.29047"E 23’38'58.31034"E 23’38'58.34271"E 23’38'58.33989"E 23’38'58.32983"E 23’38'58.00434"E 23’38'58.02013"E 23’38'58.11644"E 23’38'58.13452"E 23’38'58.39181"E 23’38'58.45190"E 23’38'58.52636"E 23’38'58.68045"E 23’38'58.72778"E 23’38'58.76104"E 23’38'58.91318"E 23’38'59.06527"E 23’38'59.25865"E 23’38'59.32780"E 23’38'59.32471"E 23’38'59.38458"E 23’38'59.24742"E 23’38'59.31O93"E 23’38'59.44643"E 23’38'59.64393"E 23’38'59.70140"E 23’38'59.91229"E 23’39'00.12313"E 23’39'00.27038"E 23’39'00.48212"E 23’39'00.67126"E 23’39'00.83954"E 23’39'00.91706"E


Coordonatele punctelor determinatenet        Ys

xs

396994.929

582967.507

396951.054

582976.976

396943.895

582963.051

396849.365

582979.527

396827.562

582948.790

396921.863

582927.729

396907.017

582889.400

396907.989

582791.367

396885.261

582753.750

396875.458

582737.367

396862.692

582722.323

396846.600

582692.465

396846.623

582692.466

396848.985

582690.406

396831.488

582662.033

396809.702

582634.054

396933.402

582572.099

396924.437

582572.104

396939.063

582567.477

396944.555

582570.048

396937.265

582590.274

396931.089

582589.321

396924.770

582612.674

396923.037

582612.876

396930.609

582614.553

396924.831

582645.841

396918.528

582646.708

396915.650

582653.024

396918.379

582670.387

396924.503

582670.248

396928.121

582702.246

396922.418

582704.868

396921.961

582711.492

396924.482

582738.585

396930.600

582765.544

396936.505

582765.208

396941.320

582797.221

396935.560

582798.762

396943.320

582825.637

396952.534

582846.311

396958.582

582860.113

396961.461

582863.541

396967.329

582861.731

396979.484

582885.345

396974.559

582889.340

396984.466

582910.219

396989.998

582908.205

396995.699

582924.280

396990.113

582925.949

396995.057

582950.011

397001.032

582950.039

397001.484

582982.285

396995.480

582983.628

397053.717

583584.919

397053.349

583589.685

397056.378

583590.659

397057.499

583590.976

397064.312

583592.735

397066.804

583593.460

397068.836

583563.153

397071.290

583561.970

397065.060

583560.250

397063.525

583546.874

397069.681

583534.506

397070.871

583534.766

397077.840

583536.005

397078.281

583534.279

397079.018

583533.501

397080.081

583533.189

397082.040

583533.220

397084.096

583533.662

397085.956

583534.572

397087.130

583535.661

397090.220

583539.707

397089.848

583524.014

397087.170

583524.518

397085.039

583524.211

397083.510

583523.736

397081.913

583522.320

397081.390

583520.739

397080.756

583511.612

397080.035

583505.898

397081.035

583530.307

397078.965

583526.365

397072.773

583528.094

397078.859

583506.578

397073.831

583520.662

397073.896

583513.512

397072.888

583506.501

397069.946

583497.840

397071.120

583497.565

397074.049

583496.613

397076.881

583495.590

397077.886

583495.010

397069.749

583469.678


04_01inca

Zs            data/ora       precizie

460.398 3/23/16 13:13:23

452.026 3/23/16 13:20:24

452.132 3/23/16 13:20:50

 • 439.786 3/23/16 13:26:59

 • 443.505 3/23/16 13:28:00

453.657 3/23/16 13:31:56

 • 455.846 3/23/16 13:33:07

466.340 3/23/16 13:39:07

471.079 3/23/16 13:40:30

473.001 3/23/16 13:40:51

474.628 3/23/16 13:41:12

472.729 3/23/16 13:41:49

472.711 3/23/16 13:42:42

 • 472.469 3/23/16 13:42:52

466.761 3/23/16 13:43:41

462.731 3/23/16 13:48:27

475.254 3/23/16 13:52:27

474.160 3/23/16 13:52:45

475.516 3/23/16 13:53:18

475.281 3/23/16 13:53:28

474.996 3/23/16 13:53:51

475.134 3/23/16 13:54:06

474.992 3/23/16 13:54:30

474.839 3/23/16 13:54:58

474.801 3/23/16 13:55:21

474.772 3/23/16 13:55:49

475.141 3/23/16 13:56:03

475.141 3/23/16 13:56:23

475.616 3/23/16 13:56:58

475.366 3/23/16 13:57:17

474.389 3/23/16 13:57:50

474.345 3/23/16 13:58:05

473.783 3/23/16 13:58:31

471.144 3/23/16 13:59:04

469.438 3/23/16 13:59:40

 • 469.395 3/23/16 13:59:51

467.926 3/23/16 14:00:24

467.948 3/23/16 14:00:35

467.066 3/23/16 14:01:03

466.221 3/23/16 14:01:26

465.496 3/23/16 14:03:33

465.490 3/23/16 14:03:56

465.490 3/23/16 14:04:06

464.453 3/23/16 14:04:32

 • 464.265 3/23/16 14:04:42

463.432 3/23/16 14:05:21

463.472 3/23/16 14:05:33

462.887 3/23/16 14:05:52

462.800 3/23/16 14:06:05

 • 461.408 3/23/16 14:06:32

461.569 3/23/16 14:06:43

460.127 3/23/16 14:07:09

460.050 3/23/16 14:07:20

 • 447.353 5/30/16 18:06:50

446.863 5/30/16 18:07:33

446.542 5/30/16 18:07:59

 • 446.408 5/30/16 18:08:22

446.444 5/30/16 18:08:34

446.641 5/30/16 18:08:48

 • 448.396 5/30/16 18:09:23

448.4375/30/1618:09:35      '0.020

 • 448.470 5/30/16 18:09:58

 • 449.787 5/30/16 18:10:34

449.916 5/30/16 18:11:31

449.797 5/30/16 18:11:49

449.842 5/30/16 18:11:59

449.935 5/30/16 18:12:06

449.980 5/30/16 18:12:13

450.018 5/30/16 18:12:20

450.029 5/30/16 18:12:27

449.938 5/30/16 18:12:35

449.877 5/30/16 18:12:41

 • 449.846 5/30/16 18:12:47

449.767 5/30/16 18:12:57

449.115 5/30/16 18:13:15

449.688 5/30/16 18:13:21

449.971 5/30/16 18:13:44

450.118 5/30/16 18:13:55

450.323 5/30/16 18:14:18

450.427 5/30/16 18:14:32

450.596 5/30/16 18:15:20

450.704 5/30/16 18:15:40

450.096 5/30/16 18:18:14

450.283 5/30/16 18:18:28

450.138 5/30/16 18:18:49

450.613 5/30/16 18:19:50

 • 450.353 5/30/16 18:22:45

 • 450.506 5/30/16 18:22:58

450.579 5/30/16 18:23:11

450.841 5/30/16 18:23:29

450.706 5/30/16 18:23:41

450.791 5/30/16 18:23:49

450.820 5/30/16 18:24:00

450.698 5/30/16 18:24:10

450.886 5/30/16 18:24:39

43

397068.686

583469.944

44

397065.931

583471.015

45

397063.213

583471.910

46

397059.839

583473.431

47

397062.437

583476.976

48

397049.539

583444.672

49

397053.082

583443.165

50

397055.760

583441.917

51

397058.485

583440.867

52

397059.415

583440.554

53

397047.893

583433.217

54

397037.397

583410.683

55

397040.846

583408.628

56

397043.490

583407.744

57

397046.339

583406.984

58

397047.116

583406.646

59

397032.907

583392.993

60

397021.392

583366.023

61

397025.028

583364.579

62

397030.493

583362.291

63

397031.335

583361.762

64

397027.637

583363.490

65

397023.413

583338.197

66

397019.470

583339.231

67

397016.737

583339.728

68

397015.952

583339.794

69

397009.156

583315.531

70

397010.067

583315.284

71

397012.457

583314.514

72

397015.464

583313.648

73

397016.180

583313.294

74

397011.066

583286.665

75

397010.318

583286.730

7MT

397007.208

583287.150

W

397004.528

583287.546

78

397004.001

583287.663

79

396999.423

583278.818

80

396998.084

583250.026

81

396998.699

583249.842

82

397001.285

583249.093

83

397004.469

583248.461

84

397005.052

583248.173

85

396999.362

583210.765

86

396998.784

583210.891

87

396995.718

583211.277

88

396992.934

583211.584

89

396992.222

583211.731

90

396987.372

583177.285

91

396988.054

583177.182

92

396990.741

583176.678

93

396993.752

583176.147

94

396994.542

583175.935

95

396988.026

583127.070

96

396987.425

583127.121

97

396984.724

583127.687

98

396981.559

583128.049

99

396980.751

583128.055

100

396975.230

583116.539

101

396979.326

583096.386

102

396980.396

583096.385

103

396983.302

583096.414

104

396985.757

583095.972

l(jfl|

396986.452

583095.850

1(W

396978.003

583089.805

107

396988.125

583068.543

108

396994.025

583034.604

109

396997.788

582996.700

110

396998.033

582949.020

111

396989.433

582914.450

112

396969.630

582872.836

113

396951.101

582828.029

114

396947.744

582829.244

115

396945.380

582830.102

116

396944.640

582830.362

117

396933.298

582788.681

118

396933.974

582788.486

119

396936.695

582787.689

120

396939.626

582786.963

121

396940.245

582786.832

122

396935.713

582756.538

123

396935.312

582756.704

124

396932.334

582756.981

125

396929.635

582757.587

126

396929.044

582757.789

127

396923.512

582717.362

128

396924.179

582717.330

129

396926.952

582716.785

130

396929.945

582716.288

131

396930.415

582716.201

132

396926.594

582686.717

133

396926.099

582686.766

134

396923.070

582687.322

135

396920.278

582687.729

136

396919.585

582687.711

137

396917.613

582663.273

138

396918.403

582663.191

139

396924.209

582662.875

O4_01i nea

451.013 5/30/16 18:24:47 0.030 451.063 5/30/16 18:25:14 0.010 451.097 5/30/16 18:25:24 0.010 451.287 5/30/16 18:25:44 0.010 451.123 5/30/16 18:26:13 0.030 451.350 5/30/16 18:26:53 0.020 451.261 5/30/16 18:27:13 0.010 451.280 5/30/16 18:27:25 0.020 451.277 5/30/16 18:27:37 0.010 451.244 5/30/16 18:27:52 0.020

 • 451.361 5/30/16 18:28:11 0.020 451.779 5/30/16 18:28:43 0.020 451.777 5/30/16 18:29:04 0.020 451.836 5/30/16 18:29:13 0.020 451.899 5/30/16 18:29:22 0.020 451.813 5/30/16 18:29:33 0.030 452.260 5/30/16 18:30:04 0.030 453.014 5/30/16 18:30:42 0.030 453.046 5/30/16 18:31:04 0.020 453.151 5/30/16 18:31:23 0.020 453.131 5/30/16 18:31:31 0.020 453.143 5/30/16 18:31:43 0.020 454.091 5/30/16 18:32:12 0.030 454.036 5/30/16 18:32:23 0.020 454.092 5/30/16 18:32:32 0.020 453.958 5/30/16 18:32:41 0.020 455.210 5/30/16 18:33:07 0.030 455.310 5/30/16 18:33:18 0.020 455.272 5/30/16 18:33:28 0.020 455.317 5/30/16 18:33:35 0.030

 • 455.362 5/30/16 18:33:42 0.040 457.044 5/30/16 18:34:14 0.020 457.061 5/30/16 18:34:42 0.020 457.095 5/30/16 18:34:53 0.020 457.065 5/30/16 18:35:08 0.020 457.025 5/30/16 18:35:19 0.020 458.542 5/30/16 18:37:40 0.010 458.948 5/30/16 18:38:36 0.020 459.003 5/30/16 18:38:44 0.020 459.052 5/30/16 18:38:53 0.020 459.014 5/30/16 18:39:01 0.020 458.952 5/30/16 18:39:08 0.020

 • 459.266 5/30/16 18:39:45 0.020

 • 459.266 5/30/16 18:39:51 0.020 459.254 5/30/16 18:39:59 0.020 459.246 5/30/16 18:40:10 0.020 459.193 5/30/16 18:40:19 0.020 459.432 5/30/16 18:41:03 0.020 459.524 5/30/16 18:41:11 0.020 459.489 5/30/16 18:41:19 0.020

 • 459.468 5/30/16 18:41:26 0.020 459.442 5/30/16 18:41:31 0.020 460.356 5/30/16 18:42:15 0.010 460.360 5/30/16 18:42:24 0.010

 • 460.469 5/30/16 18:42:33 0.010 460.508 5/30/16 18:42:43 0.010 460.513 5/30/16 18:42:51 0.010 461.080 5/30/16 18:43:32 0.010 460.336 5/30/16 18:44:16 0.020 460.374 5/30/16 18:44:30 0.020 460.303 5/30/16 18:44:52 0.020 460.206 5/30/16 18:45:02 0.020 460.284 5/30/16 18:45:09 ’ 0.010 459.872 5/30/16 18:45:45 0.010 460.102 5/30/16 18:46:17 0.010 459.877 5/30/16 18:46:53 0.030 459.893 5/30/16 18:47:26 0.020

 • 461.591 5/30/16 18:48:04 0.020 463.276 5/30/16 18:48:31 0.020 464.997 5/30/16 18:49:09 0.020 466.824 5/30/16 18:49:56 0.020

 • 466.841 5/30/16 18:50:08 0.020 466.908 5/30/16 18:50:16 0.020 466.913 5/30/16 18:50:22 0.020 468.332 5/30/16 18:50:56 0.010 468.385 5/30/16 18:51:03 0.010 468.320 5/30/16 18:51:11 0.020 468.300 5/30/16 18:51:19 0.020 468.297 5/30/16 18:51:26 0.020 469.811 5/30/16 18:52:15 0.010

 • 469.842 5/30/16 18:52:22 0.010 469.938 5/30/16 18:52:32 0.020 469.942 5/30/16 18:52:41 0.020 469.896 5/30/16 18:52:48 0.020 473.198 5/30/16 18:53:21 0.010 473.251 5/30/16 18:53:30 0.020 473.197 5/30/16 18:53:39 0.020 473.109 5/30/16 18:53:47 0.020 473.073 5/30/16 18:53:55 0.020 475.372 5/30/16 18:54:29 0.020 475.413 5/30/16 18:54:36 0.020 475.540 5/30/16 18:54:53 0.020

 • 475.591 5/30/16 18:54:59 0.030 475.604 5/30/16 18:55:04 0.030 475.445 5/30/16 18:55:27 0.020 475.492 5/30/16 18:55:35 0.020 475.279 5/30/16 18:55:45 0.020396924.811

582662.737

475.100

396921.231

582662.449

475.419

396919.845

582633.153

474.993

396920.680

582633.143

475.052

396923.557

582633.431

474.914

396926.540

582633.672

474.828

396927.187

582633.818

474.736

396932.998

582606.526

474.807

396932.568

582606.396

474.937

396929.725

582605.681

474.996

396927.042

582604.983

475.087

396926.336

582604.722

475.024

396934.548

582577.327

475.250

396935.360

582577.537

475.359

396938.360

582578.234

475.277

396941.118

582579.062

475.174

396941.727

582579.233

475.091

396952.671

582554.056

475.662

396952.094

582553.909

475.769

396949.519

582552.462

475.958

396946.944

582551.128

476.078

396946.357

582550.850

476.044

396964.927

582520.876

477.352

396965.559

582521.381

477.424

396968.026

582523.034

477.381

396970.641

582524.484

477.236

396971.180

582524.764

477.149

396928.253

582569.848

474.700

396919.813

582622.802

474.783

396914.916

582669.223

475.832

396921.180

582718.754

473.287

396928.648

582767.153

469.212

396938.860

582766.044

469.357

396947.823

582814.842

467.927

396970.848

582862.586

465.842

396991.068

582904.665

463.864

397003.382

582950.756

461.886

397002.611

582999.629

460.279

396997.074

583049.997

459.803

396988.608

583093.109

460.708

396992.512

583152.934

460.130

396999.557

583202.113

458.887

397006.199

583247.038

458.931

397014.113

583291.163

457.243

396987.424

582954.798

459.424

396986.786

582964.965

458.643

396983.833

582972.641

457.297

396976.298

582975.668

455.742

396972.556

582966.762

455.506

396967.978

582959.760

455.440

396964.058

582952.579

455.561

396952.841

582954.506

454.304

396959.544

582964.995

454.247

396963.503

582969.897

454.321

396965.370

582978.738

453.835

396950.226

582982.853

451.389

396945.544

582972.322

451.848

396939.604

582961.730

452.084

396921.704

582742.114

471.031

396919.503

582725.002

472.701

396917.328

582707.741

474.307

396915.058

582691.038

475.663

396913.694

582673.612

475.915

396913.660

582656.959

475.522

396913.951

582640.617

475.067

396917.634

582622.571

474.882

396921.832

582605.147

474.970

396926.107

582585.564

474.878

396932.975

582570.195

475.084

396915.482

582558.363

474.409

396909.974

582575.119

472.518

396904.319

582592.016

472.266

396903.423

582615.492

473.704

396898.123

582636.103

474.329

396892.922

582660.916

475.867

396894.921

582677.299

476.219

396900.176

582698.853

475.540

396906.187

582720.052

473.873

396911.878

582746.742

470.832

396900.120

582750.265

471.516

396892.574

582731.011

473.480

396885.470

582713.993

475.200

396880.308

582695.665

476.063

396874.957

582676.599

475.900

396872.763

582660.407

474.554

396869.641

582642.061

472.359

396868.228

582626.056

469.980

396865.534

582606.974

467.760

396883.327

582597.659

469.727

396845.202

582617.944

465.852

396848.985

582639.822

467.537

396851.876

582662.073

470.191

396853.940

582682.078

472.623

396858.955

582702.523

474.878

396866.436

582716.413

475.017

396875.630

582731.348

473.635


04_oli nea

5/30/16

18

55

56

0.020

5/30/16

18

56

09

0.020

5/30/16

18

56

34

0.020

5/30/16

18

56

41

0.020

5/30/16

18

56

50

0.020

5/30/16

18

56

59

0.020

5/30/16

18

57

05

0.020

5/30/16

18

57

33

0.010

5/30/16

18

57

42

0.020

5/30/16

18

57

51

0.020

5/30/16

18

58

04

0.020

5/30/16

18

58

12

0.010

5/30/16

18

58

49

0.010

5/30/16

18

58

59

0.020

5/30/16

18

59

16

0.010

5/30/16

18

59

25

0.020

5/30/16

18

59

34

0.020

5/30/16

19

00

02

0.010

5/30/16

19

00

09

0.010

5/30/16

19

00

18

0.010

5/30/16

19

00

28

0.010

5/30/16

19

00

35

0.010

5/30/16

19

01

19

0.010

5/30/16

19

01

28

0.020

5/30/16

19

01

39

0.020

5/30/16

19

01

51

0.010

5/30/16

19

01

57

0.020

5/30/16

19

03

51

0.020

5/30/16

19

04

39

0.020

5/30/16

19

05

19

0.030

5/30/16

19

05

58

0.030

5/30/16

19

06

40

0.030

5/30/16

19

06

56

0.020

5/30/16

19

07

38

0.020

5/30/16

19

08

22

0.020

5/30/16

19

09

04

0.020

5/30/16

19

09

37

0.020

5/30/16

19

10

13

0.020

5/30/16

19

10

52

0.050

5/30/16

19

11

28

0.020

5/30/16

19

12

18

0.020

5/30/16

19

12

59

0.030

5/30/16

19

13

38

0.020

5/30/16

19

14

36

0.030

5/11/16

10

06

42

0.030

5/11/16

10

07

09

0.010

5/11/16

10

07

41

0.030

5/11/16

10

08

03

0.010

5/11/16

10

08

16

0.030

5/11/16

10

08

30

0.030

5/11/16

10

08

43

0.030

5/11/16

10

09

11

0.030

5/11/16

10

09

42

0.030

5/11/16

10

10

00

0.030

5/11/16

10

10

16

0.030

5/11/16

10

10

39

0.030

5/11/16

10

10

59

0.030

5/11/16

10

11

20

0.010

5/11/16

10

17

56

0.010

5/11/16

10

18

12

0.030

5/11/16

10

18

28

0.020

5/11/16

10

18

46

0.020

5/11/16

10

19

04

0.020

5/11/16

10

19

22

0.020

5/11/16

10

19

40

0.020

5/11/16

10

19

58

0.020

5/11/16

10

20

17

0.030

5/11/16

10

20

43

0.010

5/11/16

10

21

05

0.020

5/11/16

10

21

30

0.020

5/11/16

10

21

56

0.020

5/11/16

10

22

30

0.020

5/11/16

10

22

56

0.020

5/11/16

10

23

51

0.020

5/11/16

10

24

23

0.020

5/11/16

10

25

18

0.030

5/11/16

10

25

36

0.030

5/11/16

10

25

55

0.030

5/11/16

10

26

12

0.020

5/11/16

10

26

25

0.030

5/11/16

10

26

39

0.020

5/11/16

10

26

51

0.020

5/11/16

10

27

09

0.020

5/11/16

10

27

23

0.020

5/11/16

10

27

53

0.020

5/11/16

10

28

08

0.020

5/11/16

10

28

46

0.020

5/11/16

10

29

02

0.020

5/11/16

10

29

36

0.010

5/11/16

10

30

15

0.010

5/11/16

10

30

28

0.020

5/11/16

10

31

07

0.010

5/11/16

10

31

26

0.010

5/11/16

10

32

09

0.020

5/11/16

10

32

24

0.020

5/11/16

10

32

39

0.020
04_olinca

553

396882.413

582741.851

472.517 5/11/16 10:32:52

0.020

554

396888.992

582754.494

470.856 5/11/16 10:33:06

0.020

555

396879.100

582758.167

469.729 5/11/16 10:33:19

0.020

556

396870.460

582741.225

472.033 5/11/16 10:33:39

0.020

557

396861.740

582727.501

473.774 5/11/16 10:33:55

0.020

558

396853.569

582713.957

474.652 5/11/16 10:34:13

0.020

559

396848.685

582701.825

473.893 5/11/16 10:34:26

0.020

560

396843.764

582688.456

471.579 5/11/16 10:34:43

0.020

561

396835.231

582674.152.

468.598 5/11/16 10:34:59

0.020

562

396827.799

582661.297

465.880 5/11/16 10:35:40

0.020

563

396822.363

582645.685

464.922 5/11/16 10:36:03

0.020

564

396814.942

582631.220

463.255 5/11/16 10:36:30

0.020

565

396829.456

582624.572

464.508 5/11/16 10:37:06

0.020

Notarii utilizate

(Bw, Lw) - coordonate elipsoidale Elipsoid WGS84/GRS80

(Xs, ys, Zs) - coordonate plane - plan de proiecție național
CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI
Parcela(TOTAL)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

laturi D(i,i+1)

X [m]

Y Im]

1

582946.745

396988.317

5.290

2

582945.543

396993.469

14.911

3

582930.967

396990.325

21.623

4

582910.382

396983.705

0.077

5

582910.359

396983.779

6.500

6

582904.369

396981.254

49.764

7

582860.032

396958.656

0.077

j 8

582860.067

396958.587

2.872

9

582857.508

396957.282

32.801

10

5B2828.313

396942.331

10.752

11

582817.910

396939.614

10.750

12

582807.293

396937.927

6.997

13

582800.383

396936.828

3.880

14

582796.551

396936.220

17.005

15

582779.570

396935.310.

3.633

16

582781.014

396931.976

23.543

17

582757.661

396928.986

19.939

18

582737.918

396926.200

27.179

19

582710.988

396922.527

16.100

20

582695.036

396920.351

4.272

21

582690.787

396919.909

2.264

22

582691.888

396917.931

38.178

23

582653.895

396914.178

36.280

24

582617.615

396914.352

3.767

25

582615.930

396917.721

3.751

26

582614.252

396921.076

18.947

27

582595.786

396925.316

25.063

26

582572.061

396933.394

3.114

29

582570.940

396930.489

19.211

30

582589.388

396925.127

1.129

31

582590.472

396924.812

20.258

32

582609.925

396919.157

6.399

33

582612.954

396913.520

5.717

34

582618.587

396912.543

5.622

35

582624.146

396911.703

2.922

36

582622.763

396914.277

12.295

37

582635.058

396914.218

10.784

'     38

582645.712

396912.548

9.345

39

5B26S5.047

396912.114

13.997

40

582669.029

396911.464

11.036

41

582679.987

396912.772

13.844

42

582693.699

396914.678

11.519

43

582705.116

396916.208

8.816

44

582713.854

396917.378

0.022

44

582713.865

396917.359

26.342

45

582739.974

396920.854

0.012

45

582739.970

396920.865

3.715

46

582743.652

396921.356

6.142

47

582749.698

396922.440

6.142

48

582755.744

396923.524

4.126

49

582759.805

396924.254

4.334

50

582764.071

396925.020

4.333

51

582768.336

396925.786

10.052

52

582777.941

396928.749

2.015

53

582779.925

396929.103

2.264

54

5B2782.182

396929.278

4.382

55

582786.551

396929.618

5.420

56

582791.947

396930.132

9.801

57

582801.711

396930.986

0.297

58

582802.003

396930.931

0.297

59

582802.213

396930.721

7.728

60

5B2805.793

396923.872

1.209

61

582806.949

396924.227

6.757

62

582813.354

396926.381

1.139

63

582814.420

396926.783

6.109

64

582811.589

396932.197

5.127

65

582816.532

396933.557

4.821

66

582821.059

396935.215

9.736

67

582830.172

396938.642

0.015

67

582830.165

396938.655

2.907

68

582832.880

396939.693

2.068

1 69

582B34.B11

396940.432

7.685

70

582841.728

396943.780

7.684

71

582848.645

396947.127

9.320

72

582856.941

396951.374

3.144

73

582859.696

396952.889

0.072

74

582859.72E

396952.824

2.894

75

582862.306

396954.13°

3.232

76

582B63.759

396951.252

2.970

77

582866.382

396952.645

3.195

78

582864.942

396955.497

9.434

5B2873.32C

396959.833

5.148

8C

582878.30C

396961.138

10.241

81

582887.432

396965.771

10.240

1 82

582896.566

396970.403

5.831

82

582901.434

396973.612

11. 631

8Z

582912.082

396978.28°

10.897

85

582922.144

396982.476

12.678

86

582934.246

396986.255

10.662

S(TOTAL)=1801.21mp P-828.462m


Parcela(CF 320045)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1        3

582930.967

396990.325

21.623

4

582910.382

396983.705

5.677

84

582912.083

396978.2B9

10.897

85

582922.144

396982.476

12.678

86

582934.246

396986.255

10.662

87

582944.751

396988.080

2.008

1

582946.745

396988.317

5.290

2

582945.543

396993.469

14.911

S(CF

320045)=180

.B9mp P=83

748mParcela(CF 321127)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y Im] .

5

582910.359

396983.779

6.500

6

582904.369

396981.254

49.764

7

582860.032

396958.656

0.077

8

582860.067

396958.587

4.980

75

582862.306

396954.139

3.232

76

5B2863.759

396951.252

2.970

77

582866.382

396952.645

3.195

78

582864.942

396955.497

9.434

79

582873.320

396959.833

5.148

80

582878.300

396961.138

10.241

81

582887.433

396965.771

10.240

82

582896.566

396970.403

5.831

83

582901.434

396973.612

11.631

84

582912.083

396978.289

5.677

4

582910.382

396983.705

0.077

S(CF

321127)=327

.32nț> P=128.997m
Parcela(CF 322831)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

15

582779.570

396935.310

3.633

16

582781.014

396931.976

2.940

54

582782.182

396929.278

4.382

55

582786.551

396929.618

5.420

56

582791.947

396930.132

9.801

57

582801.711

396930.986

0.297

58

582802.003

396930.931

0.297

59

582802.213

396930.721

7.728

60

582805.793

396923.872

1.209

61

582806.949

396924.227

14.209

13

582800.383

396936.828

3.880

14

582796.551

396936.220

17.005

S(CF

322831)=134

. lOmp P=70

.803mNr. ’ Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y Im]

1 74

582859.728

396952.824

2.894

75

582862.306

396954.139

4.980

8

582860.067

396958.587

2.873

9

582857.508

396957.282

4.908

73

582859.696

396952.889

0.072

S (CF

322871)-14.

36mp P—15.

72 6m


Parcela(CF 320100)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

17

582757.661

396928.986

19.939

18

582737.918

396926.200

5.728

45

582739.974

396920.854

3.712

46

582743.652

396921.356

6.142

47

582749.698

396922.440

6.142

48

582755.744

396923.524

4.126

49

582759.805

396924.254

4.334

50

582764.071

396925.020

4.333

51

582768.336

396925.786

10.052

52

582777.941

396928.749

2.015

53

582779.925

396929.103

2.264

54

582782.182

396929.278

-  2.940

16

582781.014

396931.976

23.544

S(CF 320100)=199

.39nro P=95

.271mParcela(CF 321297)

Nr. Pct.,

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X Im]

Y [m]

73

582859.696

396952.889

4.908

9

582857.508

396957.282

32.801

10

582828.313

396942.331

4.131

67

582830.172

396938.642

2.905

68

582832.880

396939.693

2.068

. 69

582834.811

396940.432

7.685

70

582841.728

396943.780

7.684

71

582848.645

396947.127

9.320

72

582856.941

396951.374

3.144

S(CF

321297)=158

. 08w  P=74

.645m


Parcela(CF 320598)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

45

582739.974

396920.854

5.728

18

582737.918

396926.200

27.179

19

582710.988

396922.527

5.893

44

582713.854

396917.378

26.350

|S(CF

320598)=147

.99mp P=65

.15 Om
Parcela(CF 320388)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

10

582828.313

396942.331

10.752

11

582817.910

396939.614

10.750

12

582807.293

396937.927

13.040

62

582813.354

396926.381

1.139

63

582814.420

396926.783

6.109

64

582811.589

396932.197

5.127

65

582816.532

396933.557

4.821

66

582821.059

396935.215

9.736

67

562830.172

396938.642

4.131

S(CF

320388)=118

69mp P-65

606m


Parcela(CF 319570)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X Im]

Y [m]

12

582807.293

396937.927

6.997

13

582800.383

396936.828

14.209

61

582806.949

396924.227

6.757

62

582813.354

396926.381

13.040

S(CF

319570)=90.

65mp P=41.

004m
Parcela(CF 320048)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

T.nngimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

20

582695.036

396920.351

4.272

21

582690.787

396919.909

2.264

22

582691.88B

396917.931

3.723

42

582693.699

396914.678

11.519

43

582705.116

396916.208

8.816

44

582713.854

396917.378

5.893

19

582710.988

396922.527

16.100

S(CF 320048)=lll

.30mp  P=52

.587m


Parcela(CF 320D9B)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

T,ungi mi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

22

582691.8B8

396917.931

38.178

23

582653.895

396914.178

2.364

39

582655.047

396912.114

13.997

40

582669.029

396911.464

11.036

41

582679.987

396912.772

13.844

42

582693.699

396914.678

3.723

S (CF

320098)=138

. 52nrp P—83

.141mParcela(CF—320556)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y Im]

24

582617.615

396914.352

3.767

25

582615.930

396917.721

3.751

' 26

582614.252

396921.076

18.947

27

582595.786

396925.316

25.063

28

582572.061

396933.394

3.114

29

582570.940

396930.489

19.211

30

582589.3B8

396925.127

1.129

31

582590.472

396924.812

20.258

32

582609.925

396919.157

6.399

33

582612.954

396913.520

5.717

34

582618.587

396912.543

2.054

S(CF 320556)=142

61nrp P=109.409m   |


Parcela(CF 320536)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i, i+1)

X [m]

Y [m]

39

582655.047

396912.114

2.364

23

582653.895

396914.178

36.280

24

582617.615

396914.352

2.054

34

582618.587

396912.543

5.622

35

582624.146

396911.703

2.922

36

582622.763

396914.277

12.295

37

582635.058

396914.218

10.784

38

582645.712

396912.548

9.345

S(CF

320536)=37.

32nip P=81.

666m

582950


582900582850


582800Nr. Co.d.

Suprafața, (np)

320045

181ci10 4


582950

----cn

o ai co

ai

K)


582900582850
582800Nr, codostr


Nr, Cartea

4135^---j    /■ : î                                                 Vi—
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52695

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

62984 / 06/04/2016

Act Notarial nr. 41, din 13/04/2011 emis de BNP DOROBANTU SIMONA IUSTINA (act administrativ nr. 78726/07-08-2009 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 71322/14-03-2011 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 16273/06-12-2010 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 2504/13-05-2011 emis de BNP DOROBANTU SIMONA IUSTINA;);

B4

Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar.

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 279817/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 55267 din 18/05/2011;

9271

32 / 24/05/2016

Act Notarial nr. DECLARAȚIE 5267, din 23/05/2016 emis de BEJAN CRISTINA;

B7

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, domeniu privat


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Teren situat in zona Borhanci.

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320045

181

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320045

181

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

181

-

-

Teren cu destinație drum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

14.911

2

3

5.29

3

4

2.008

4

5

10.662

5

6

12.678

6

7

10.897

7

8

5.677

8

1

21.623

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 30-03-2017

Data eliberării,

/ /.24317.331


Carte Funciară Nr. 321127


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Nr.

52696

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


io


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

321127

327B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

93258 / 25/05/2016

Act Notarial nr. 1900, din 24/05/2016 emis de Muresan Lucian Ovidiu (act administrativ nr. 88030/17-05-2016 emis de OCPI CLUJ;);

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 321127 a imobilului cu numărul cadastral 321127/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 320242 inscris in cartea funciara 320242;

Al

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 864, din 05/06/2007;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare și dezmembrare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

 • 1) TEMPLER LILIANA, și soțul

 • 2) TEMPLER MARIUS FRANCISC, bun comun

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 320242/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 82064 din 09/05/2016; poziție transcrisa din CF 320242/Clui-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 82064 din 09/05/2016:

93260 / 25/05/2016

Act Notarial nr. 1901, din 24/05/2016 emis de Muresan Lucian Ovidiu;

B4

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, Domeniul PrivatC. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

321127

327

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

327

-

-

-

Teren cu destinație drum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

5.754

2

3

11.631

3

4

5.831

4

5

10.24

5

6

10.241

6

7

5.148

7

8

9.434

8

9

3.195

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

<“ (m)

9

10

2.97

10

11

8.289

11

12

49.764

12

1

6.5


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14-365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul publicitate imobiliară cu codul nr. 272.              ' >''■

Data soluționării, 31-03-2017

Data eliberării, _/___I . .

“70 jftfoEXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

5772S

Ziua

05

Luna

04

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 1 din 3


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

322871

14

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

35240/03/03/2017

Act Notarial nr. 688, din 01/03/2017 emis de Muresan Claudiu Augustin;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 322871 a imobilului cu numărul cadastral 322871/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 312398 inscris in cartea funciara 312398;

Al

57728 / 05/04/2017

Act Notarial nr. 689, din 01/03/2017 emis de Muresan Claudiu Augustin;

Bll

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniu privat

C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

14

-

-

-


Lungime Segmente

1] Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r* (m)

1

2

4.98

2

3

2.873

3

4

4.98

4

1

2.894


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

______________________________Carte Funciară Nr. 322871 Comuna/Oraș/Municipiu: Cl'uj-Napoca

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin-care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

'Ș-a achitat tariful de 240 RON, -Chitanța extern

0517/0,4-04.-20.17 in suma de 180,


^“riajna-Raluca

tor principal

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52698

Ziua

29

Luna

©3

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Pagina 1 din 3


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

321297

158

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

101847 / 07/06/2016

Act Notarial nr. ACT DE PARCELARE NR 342, din 07/06/2016 emis de MĂRGINEAN CARMEN MIHAELA (act administrativ nr. 94039/26-05-2016 emis de OCPI CLUI NAPOCA;);

Bl

Se înființează cartea funciara 321297 a imobilului cu numărul cadastral 321297/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 320569 înscris in cartea funciara 320569;

Al

Act Notarial nr. DECLARAȚIE 343, din 07/06/2016 emis de MĂRGINEAN CARMEN MIHAELA (act notarial nr. ÎNCHEIERE DE RECTIFICARE NR 16/14-06-2016 emis de MĂRGINEAN CARMEN MIHAELA;);

B6

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, DOMENIUL PRIVAT

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

321297

158

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

«’ Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

158

-

-

-

Teren cu destinație drum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

3.144

2

3

9.32

3

4

7.684

4

5

7.685

5

6

2.068

6

7

2.907

7

8

4.116

8

9

32.801

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

9

1

4.908

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.jL4365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de cu codul nr. 272.

publicitate imobiliarăData soluționării, 30-03-2017

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator


\


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

j-Napoca

Nr.

52699

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320388

119

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

71765 / 19/04/2016

Act Notarial nr. 1377, din 19/04/2016 emis de Muresan Lucian Ovidiu (act administrativ nr. 63634/07-04-2016 emis de OCPI CLUJ;):

Bl

Se înființează cartea funciara 320388 a imobilului cu numărul cadastral 320388/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 319574 înscris in cartea funciara 319574;

Al

7521

91 / 25/04/2016

Act Notarial nr. 1378, din 19/04/2016 emis de Muresan Lucian Ovidiu;

B6

Înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, domeniu privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320388

119

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

. Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

119

-

-

-

TEREN CU DESTINAȚIE DRUM

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

4.147

2

3

9.738

3

4

4.821

4

5

5.127

5

6

6.109

6

7

1.139

7

8

13.04

8

9

10.75


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

9

1

10.752


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Data soluționării, 31-03-2017

Data eliberării,

/ /


Asistent Regiștrator, MANUELA DIA ALMASAN____2^387903.ANCPI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52700

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

319570

91

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

51160 / 22/03/2016

Act Notarial nr. 962,tdin 21/03/2016 emis de Lupea Diana (act administrativ nr. 33467/26-02-2016 emis de OCPI CLUJ;);          1

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 319570 a imobilului cu numărul cadastral 319570/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 12038/6 (identificator electronic 299160) înscris in cartea funciara 166685 (identificator electronic 299160);

Al

79564 / 04/05/2016

Act Notarial nr. 1528, din 28/04/2016 emis de Lupea Diana;

Bll

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ, domeniu privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(«(m)

1

2

13.04

2

3

6.757

3

4

14.209

4

1

6.997


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

319570

91

-

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

«. Nr. topo

. Observații / Referințe

1

livada

DA

91

-

-

-

TEREN CU DESTINAȚIE DRUM

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

____________________________________Carte Funciară Nr, 319570 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, ? 31-03-2017

Data eliberării,

/ /EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52701

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea i. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

322831

134

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

160708 / 21/09/2016

Act Notarial nr. 3645, din 19/09/2016 emis de Muresan Ciaudiu Augustin (act administrativ nr. 150853/05-09-2016 emis de OCPI CLUI:):

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 322831 a imobilului cu numărul cadastral 322831/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 319545 inscris in cartea funciara 319545;

Al

160710 / 21/09/2016

Act Notarial nr. 3646, din 19/09/2016 emis de Muresan Ciaudiu Augustin;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al / B.7

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniul public

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

322831

134

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

134

-

-

Teren cu destinație drum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

1

2

17.005

2

3

3.88

3

4

14.209

4

5

1.209

5

6

7.728

6

7

0.297

7

8

0.297

8

9

9.801

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(" (m)

9

10

5.42

10

11

4.382

11

1

6.573


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

31-03-2017

Data eliberării,
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr.

52702

Ziua

29

MF'

PENTRU INFORMARE

Luna

03

Anul

2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320100

199

B. Partea EL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

64857 / 08/04/2016

Act Notarial nr. 1437, din 08/04/2016 emis de Ciugudean GEORGE- MAXIMILIAN (act administrativ nr. 56986/29-03-2016 emis de OCPI CLUJ;);

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 320100 a imobilului cu numărul cadastral 320100/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 299768 inscris in cartea funciara 299768;

Al

Act Administrativ nr. 19, din 21/03/2013 emis de BNP POPA ANCA GABRIELA (act notarial nr. 234/29-03-2013 emis de BNP SORINA CODRUTA LAZAR; act notarial nr. 574/14-06-2013 emis de BNP POPA ANCA GABRIELA; act administrativ nr. 193768/13-06-2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE CLUJ-NAPOCA;);

B3

mobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 299768/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 109404 din 05/09/2013;

94341 / 26/05/2016

Act Notarial nr. 2184, din 25/05/2016 emis de Ciugudean GEORGE- MAXIMILIAN (act notarial nr. 97/13-06-2016 emis de Ciugudean GEORGE- MAXIMILIAN;);

B7

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, domeniu privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320100

199

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

«•

Observații / Referințe

1

livada

DA

199

Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar.Teren cu destinație drum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(“ (m)

1

2

23.544

2

3

2.94

3

4

2.264

4

5

2.015

5

6

10.052

6

7

4.333

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

7

8

4.334

8

9

4.126

9

10

6.142

10

11

6.142

11

12

3.715

12

13

5.716

13

1

19.939


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de
ătura)


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52703

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

/.

i L c
Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr,

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320598

148

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

82087 / 09/05/2016

Act Notarial nr. 1627, din 05/05/2016 emis de Muresan Lucian Ovidiu (act administrativ nr. 70968/18-04-2016 emis de OCPI CLUJ;);

Bl

Se înființează cartea funciara 320598 a imobilului cu numărul cadastral 320598/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 320081 inscris in cartea funciara 320081;

Al

Act Administrativ nr. 19, din 21/03/2013 emis de BNP POPA ANCA GABRIELA (act notarial nr. 234/29-03-2013 emis de BNP SORINA CODRUTA LAZAR; act notarial nr. 574/14-06-2013 emis de BNP POPA ANCA GABRIELA; act administrativ nr. 193768/13-06-2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE CLUJ-NAPOCA;);

B3

imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 320081/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 60416 din 04/04/2016;

820

B8 / 09/05/2016

Act Notarial nr. 1628, din 05/05/2016 emis de Muresan Lucian Ovidiu;

B6

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, domeniul privat

Anexa Nr. 1 La Partea I                     'â'A

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

26.345

2

3

5.916

3

4

27.179

4

1

5.738


Teren                                                               -.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•-

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320598

148

Da

te referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

* Nt. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

148

Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar. Teren cu destinație drum.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 2 din 3


A.                                                                                                          ...      ,

Carte Funciară Nr. 320598 Comuna/Oraș/Mumcipiu: Cluj-Napoca W------------------

» r~ CD f O C '

/^.Certific că piezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 30-03-2017

Data eliberării,

/


Asistent Registrator, DANA-ALI(parafa și semn


rana A; llțețistator pr...

râj
/ n

. ' 24564541

UîbK't / a * Âț if.ifi:-',i

.11 J «: .v :.S!A     ■■ :v <■

m JSfiSir.S.tsA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52704

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320048

111

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

63409 / 07/04/2016

Act Notarial nr. ACT DE DEZLIPIRE NR.832, din 06/04/2016 emis de PETREAN LIVIA (act administrativ nr. 57094/29-03-2016 emis de OCPI CLUJ;):

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 320048 a imobilului cu numărul cadastral 320048/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 309200 inscris in cartea funciara 309200;

Al

Act Administrativ nr. 19, din 21/03/2013 emis de BNP POPA ANCA GABRIELA (act notarial nr. 234/29-03-2013 emis de BNP SORINA CODRUTA LAZAR; act notarial nr. 574/14-06-2013 emis de BNP POPA ANCA GABRIELA; act administrativ nr. 193768/13-06-2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE CLUJ-NAPOCA;);

B3

imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 309200/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 176544 din 15/12/2014;

75145 / 25/04/2016

Act Notarial nr. 993, din 22/04/2016 emis de Petrean Livia;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

A1/B.8

1) MUNICIPIUL CLUJ, Domeniul privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


________Carte Funciară Nr. 320048 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320048

111

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

111

Teren cu destinație drum

Imobil inregistrata in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(»* (m)

1

2

16.1

2

3

5.893

3

4

8.816

4

5

11.519

5

6

5.987

6

1

4.272

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezb susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


Data soluționam,

31-03-2017

Data eliberării,


i! 5, 4-, * f>-$ £• 'A •:


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52705

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Borhanciului, Nr. FN,Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320098

139

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

63621 / 07/04/2016

Act Notarial nr. 1207, din 07/04/2016 emis de Muresan Lucian Ovidiu (act administrativ nr. 57103/29-03-2016 emis de OCPI CLUJ;);

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 320098 a imobilului cu numărul cadastral 320098/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 299652 inscris in cartea funciara 299652;

Al

Act Administrativ nr. 112667, din 07/12/2012 emis de BCP1 CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 19831/25-05-2010 emis de CJ5DPAT CLUJ; act notarial nr. 38/16-06-2010 emis de BNP MOIGRADEAN; act notarial nr. 1290/09-10-2012 emis de BNP GHILE; act administrativ nr. 201156/19-06-2013 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA-DITL;);

B3

Se notează faptul că imobilul este înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 299652/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 95413 din 01/08/2013;

93333 / 25/05/2016

Act Notarial nr. 1911, din 24/05/2016 emis de Muresan Claudiu Augustin;

B6

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, -domeniul privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I                           ~

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320098

139

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

« *

Nr. topo

Observații / Referințe      |

1

livada

DA

139

Teren neimprejmuit. imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar. Teren cu destinație drum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

3.723

2

'■3.

13.844

3

4

11.036

4

5

13.997

5

6

2.364

6

1

38.178

Carte Funciară Nr. 320098 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

suma de 20, pentru serviciul de


4365/29-03-2


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nrj publicitate imobiliară cu codul nr. 272. I       /


-

ANCPI

A&OTi A ‘.hăîfts S A s< A. ati c &.»v» -4 5


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52706

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară        ’

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napota ^

te / - 7

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320536

37

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

78105 / 28/04/2016

Act Notarial nr. 1530, din 28/04/2016 emis de Lupea Diana (act administrativ nr. 73541/21-04-2016 emis de OCPI CLUJ;):

Bl

Se înființează cartea funciara 320536 a imobilului cu numărul cadastral 320536/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 320124 inscris in cartea funciara 320124;

Al

Act Notarial nr. 1221, din 07/04/2016 emis de Lupea Mariana (act administrativ nr. 57916/30-03-2016 emis de OCPI CLUJ;);

B2

Se infiinteaza cartea funciara 320124 a imobilului cu numărul cadastral 320124/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 301200 inscris in cartea funciara 301200;

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 320124/Cluj-Napoca, înscrisa prin incheierea nr. 63487 din 07/04/2016;

Act Administrativ nr. TITLU DE PROPRIETATE NR.20512, din 06/09/2010 emis de Comisia Județeană (act administrativ nr. CERTIFICAT FISCAL NR.340397/17-10-2013 emis de Primăria Mun.Cluj-Napoca; act notarial nr. DECLARAȚIE nr.1156/17-09-2013 emis de BNP Amaiia Marga;);

B3

Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 320124/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 63487 din 07/04/2016;

107760 / 16/06/2016

Act Notarial nr. DECLARAȚIE NR.2112, din 15/06/2016 emis de LUPEA DIANA;

B7

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, Domeniu Privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320536

37

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

' Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

37

Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar.Teren cu destinație drum.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

7

8

36.28

8

1

2.364


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de


Referent,


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

1

2

9.345

2

3

10.784

3

4

12.295

4

5

2.922

5

6

5.622

6

7

2.054Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 3 din 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

52707

Ziua

29

Luna

03

Anul

2017


" ANCPI

țCl'.A 1 i V if -<ț.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr. Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

320556

143

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

77671 / 28/04/2016

Act Notarial nr. 1081, din 27/04/2016 emis de Miclea Florina (act administrativ nr. 73534/21-04-2016 emis de OCPI CLUJ;);

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 320556 a imobilului cu numărul cadastral 320556/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 320095 inscris in cartea funciara 320095;

Al

Act Notarial nr. 839, din 07/04/2016 emis de Miclea Florina (act administrativ nr. 37926/30-03-2016 emis de BCPI OCPI CLUJ;);

B2

Se infiinteaza cartea funciara 320095 a imobilului cu numărul cadastral 320095/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 309070 inscris in cartea funciara 309070;

A1 M

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 320095/Cluj-Napoca, inscrisa prin 'încheierea nr. 63638 din 07/04/2016;

Act Administrativ nr. 18603, din 04/02/2010 emis de COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR (act notarial nr. 32/02-07-2013 emis de BNP ASOCIATI MICLEA FLORINA BUZDUGAN MARIANA FORNADE TEODORA-MARIA; act administrativ nr. 313179/05-09-2014 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; inscris sub semnătură privata nr. 180/24-10-2014 emis de RUSU GAVRIL, TANTAU NASTASIA;);

B5

Imobil înregistrat în planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 320095/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 63638 din 07/04/2016;

112254 / 24/06/2016

Act Notarial nr. 1557, din 24/06/2016 emis de Miclea Florina;

B6

Înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniu privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

'o

~                    Anexa Nr. 1 La Partea I              "

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

320556

143

Date referîtoarejateren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

« Nr. topo

Observații / Referințe

1

livada

DA

143

Imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parceiar.Teren cu destinație drum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<" (m)

1

2

2.054

2

3

5.717

3

4

6.399

4

5

20.258

5

6

1.129

6

7

19.211

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

7

8

3.114

8

9

25.063

9

10

18.947

10

11

3.751

11

1

3.767


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.14365/29-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de