Hotărârea nr. 860/2017

Hotărârea 860/2017 - Însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 436976/45/26.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate și prevederile Hotărârii nr. 22/2016;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

*

Art. 1. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15, identificate astfel:

  • - imobilul teren intravilan în suprafață de 39 mp., cu nr. cadastral 264389 și construcția CI, casă având părți indivize comune: terenul, instalațiile de gaz, apă, electricitate, fundațiile, podul, imobil înscris în CF nr. 264389 Cluj-Napoca, în proprietatea numitei Oprea Mariana, având înscris la foaia de sarcini un drept de uzufruct viager în favoarea lui Oprea Laurențiu și soția Oprea Iuliana Nuți.

  • - imobilul teren intavilan, cu suprafața de 31 mp., cu nr. cadastral 319321, înscris în CF nr. 319321 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român în folosința Sfatului popular al orașului Cluj, având înscris la foaia de sarcini un drept de concesiune în favoarea lui Oprea Mariana, pe o perioadă de 49 de ani începând cu data semnării contractului de concesiune.

(2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin (1) va rezulta un singur corp cadastral, compus din: teren intravilan în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15, categoria curți construcții, cu suprafața de 70 mp., cu construcția CI, casă având părți indivize comune: terenul, instalațiile de gaz, apă, electricitate, fundațiile, podul, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Oprea Mariana, în cotă de 39/70 parte asupra terenului și în cotă de 1/1 parte asupra construcției, cu drept de uzufruct viager în favoarea lui Oprea Laurențiu și soția Oprea Iuliana Nuți și în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 31/70 parte asupra terenului, cu drept de concesiune în favoarea lui Oprea Mariana.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15, întocmită de PFA Balea Aurel, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 860 din 17 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 860/2017

MEMORIU TEHNIC

1.


2.


3.


Adresa imobil: Intravilan, mun. Cluj-Napoca, str. Cireșilor, nr. 15, jud. Cluj. Tipul lucrării: Alipire teren

Scurtă prezentare a situației din teren:

Operațiuni in faza de documentare a lucrării:


In faza de documentare s-a efectuat următoarele operațiuni:


4.


studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale,

consultarea arhivei OCPI/BCPI Cluj in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

Localizarea si identificarea terenului:

Imobilul este situat in intravilan, mun. Cluj-Napoca, str. Cireșilor, nr. 15, jud. Cluj, avand următorii vecini: la sud Statul Roman, la est Statul Roman, la vest Statul Roman, la nord Statul Roman Descrierea generala a imobilului:

In urma identificării in teren imobilele sunt inscrise in C.F.nr.264389, nr.cad.264389, ce consta din teren in suprafața de 39mp cu categoria de folosința curți construcții, C.F.nr. 319321, nr.cad.319321, Cluj-Napoca, ce consta in teren in suprafața de 3 lmp cu categoria de folosința curți construcții.

Teren neimprejmuit.

In urma alipirii va rezulta 1 lot in suprafața de 70 mp avand categoria de folosința curți construcții. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

®


aparatura: ROVER GPS Zenith25 Pro dubla frecventa+GLONASS cu posibilități de lucru in timp real, constând dimreceptor Rover modem GSM/GPRS integrat, Controler Getac PS336 cu sistem de operare Microsoft Windows Mobile cu sistemul Stereo 70 implementat, statia totala SOKKIA SET 610, doua prisme, stafii radio emisie, iar prelucrarea s-a executat informatic folosind soft licențiate, TOPOSYS si MAPSYS, CADian, TopoLT

Seria licențelor: TOPOSYS

MAPSYS

CADian

TopoLT


licența nr. TS20020702401012

licența nr. MS20021212454327

licența nr. IC4-1234-12345678

licența nr. 61DAF986-0BA5-4A5D-8OCB-A0CCFE9A0883


metode: drumuire sprijinita combinata cu radierea, staționare pe punctul de statie nr.STl, orientare spre punctul de statie nr.ST2, staționare pe punctul de statie nr.ST2, orientare spre punctul de statie nr.STl,determinate prin metode GPS

punctele de statie s-au determinat in mod cinematic prin RTK-cinematic in timp real prin utilizarea in timp real de corectiidiferentiate provenind de la statia de referința integrata in RGN-GNSS, cluj-Napoca si de serviciul specializat ROMPOS

măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarului cu ROVER GPS Zenith25 Pro cu dubla frecventa si SOKKIA SET 610

s-a determinat din coordonate suprafața analitica a parcelei

s-au calculat punctele radiate, coordonatele au fost determinate in sistemul de proiecție STEREO’70, iar cotele in sitemul Marea Neagra 1975

încadrarea in sistemul de coordonate al proiecției STEREO’70 s-a realizat cu ajutorul ROVER cu GPS Zenith25 Pro dubla frecventa


Număr punct

Denumire

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

ST1

585130.714

392062.642

ST2

585118.658

392059.926• Măsurătorile efectuate in rețeaua de indesir^&i rțțiieare si pentru ridicarea detaliilor topografice ^.Jbtelor noi din rețeaua de__indesire si insul prezentei documențăiifi '^Redactarea


clasice, calculul suprafețelor, descrierile topografice ridicare si inventarul de coordonate se regăSQșcd planului s-a făcut la scara 1:200.


Data intocmirii

09.2017Art.2. (1) Se- aprobă concesionarea prin încredințare directă a parcelei cu nr. 2, cu nr. topo, 1009/1/3/1/172, teren în suprafață de 31 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15. în favoarea doamnei Oprea Mariana, având C..N.P. 2861008124433, în vederea extinderii, etajării și mansardăriî casei familiale.

(2) Asupra parcelei cu nr. 2. cu nr. topo. 1009/1/3/1/1/2, teren în suprafață de 31 mp., înscrisă în C.F. NOU. drept de proprietate Starul Român, în folosința și administrarea Statului popular al orașului Cluj - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea doamnei Oprea Mariana, având C’.N.P. 2861008124433.

Art.3. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de

600 leita

Art.4. Se însușește Documentația cadastrală pentru dezmembrare teren concesionar, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15, întocmită de P.F.A. ing. Belea Aurel, ce se constituie în Anexă și face parte integranta din prezenta hotărâre.

ArtS. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridîc-contencios.

Nr. 22 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

INVENTAR DE COORDONATE


PUNCTE GPS


NUME

PUNCT

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

STl

585130.714

392062.642

ST2

585118.658

392059.926


PUNCTE RADIATE


NUME

PUNCT

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

18

585146.4

392053.6

21

585140.5

392065.3

30

585126.9

392063.7

39

585120

392056.9

47

585135.7

392044.3

52

585120.7

392044.1

55

585119

392055

357

585138.4

392058.1

359

585142.6

392062.6

20

585150.6

392063

38

585144.4

392068.4

358

585143

392053.6

71

585116.8

392062.7

10

585118.5

392059.8

12

585120.5

392059.6

13

585126.7

392060.4

29

585129.6

392060.5

30

585126.9

392063.7

31

585118

392062.8

37

585141.7

392066.6

38

585144.4

392068.4

52

585120.7

392044.1

53

585124.2

392050.6

55

585119

392055

56

585115.9

392062.8

57

585114.8

392073.9

43

585135.7

392045.2

44

585137.3

392044.3

403

585141.3

392051.8

404

585134.3

392058.6

405

585136

392060.4

406

585141

392060.9

407

585147.2

392058


IN J OCMIT: c
ING.BALEA AUREL

RO-CJ-'r
aizapoa


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Lot 1

Nr. Pot.

Coordonate Stereo’70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

407

585147.197

392058.005

6.493

359

585142.566

392062.556

6.097

357

585138.353

392058.149

6.500

358

585143.014

392053.618

6.062

S(masurata)=39mp P

=25.152m

Lot 2

Nr. Pct.

Coordonate Stereo'70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

403

585141.289

392051.809

2.500

358

585143.014

392053.618

6.500

357

585138.353

392058.149

3.796

406

585140.976

392060.893

4.976

405

585136.023

392060.414

2.500

404

585134.297

392058.605

9.751

S(masurata)=3lmp P

=30.023m

Nr. Pct.

Coordonate Stereo'70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

403

585141.289

392051.809

2.500

358

585143.014

392053.618

6.062

407

585147.197

392058.005

6.493

359

585142.566

392062.556

2.301

406

585140.976

392060.893

4.976

405

585136.023

392060.414

2.500

404

585134.297

392058.605

9.751

S (masurata) =70mp P

=34.582m


CERTIFICAT DE

I Executurit i ORIZARE IrncgBalea Aurel A o l 'S Seria RO-CJ-F Nr/OQ15 \S               (

QALEA aurelPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa Imobilului

39

Cluj—Napoca, str. Cireșilor, nr. 15, jud.Cluj

7


Nr. Cartea. Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj—h

8poca.

585160


......

8

o o

CM

> ■

CM

585160

585160

io


Statul Roman


-.M?' ■•••■

O>

'fi..

- .585140

. •     ■ v*


5B5140


O?»".               A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.-parcelă

Categoria de /folosința

?.'•      Suprafața (mp)

Mențiuni                          '

1

.CC   3

39

Teren neimprejmuit

Țqțal

39

.              1           B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod.

pestinatla

...Suprafața construita la sol

(mp)

Mențiuni

1

•.. CL           ••

39

Ca9a avand ca parti comune: terenul, instalațiile de gaz, apa, electricitate, fundațiile, podul

Total            >•

39

I              Suprafața totala masurata a imobilului=39mp

Suprafața dinact=39mp


585120


s Executant

§! Bălea Aurd___

isuratorilor iSQeren, intoprntgT dogemwtottei ^astrale .l_  _          ...     IIX_X. ț \ țerenAUTORIZARE

Semna^as§fia^a)^ira

AUREL 4?/

I ^7

ÎOFA^T------o Inspector

Confirm introduceți2tf Sbbiluluî in baza de date integrata al humorului cadastral


atribuirea


Stampila BCPI
■ PLANTE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


Nr.cadastral

Suprafața njqâU’rata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

—2

Intravilan, mun.Clu|-Napoca, str. Cireșilor, nr. 15, iud.Clul

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) Cluj-Napoca\   ■/   WîS'VA DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. . parcela

Categoria de folosința

’ J ;'hSupralqtg- (mp)

Mențiuni

1

CC ’ .

- ’ 31

Teren neimprejmuit

Total

31

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol ; (mp)

'■                     Mențiuni

’-r? ;•

Total

Suprafața totala

Suprafa

masurata a imobllului=31 mp ta din act=31mp

Inspector


Executant        • j .

Ing. Balea Aurel

Confirm executarea3Uratorilor raț? corectitudinea intocm/f:iivdo<^^Rației d si corespondenta a sia cu r^g'lițatea Aff^RlZARE    <0

TjllfpNr. 0015 £

I f         £ IAATQj;

Semnaile&a

A0REL^

yEyFGOR'-6^''''Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si


tren, nastrale ik\ teren
Ovidiu Olteană

Stampila BCPI Consilier C.adas
Nr.cadastral

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului

70

Intravilan, mun.Clul-Napoca, str. Cireșilor, nr. 15, jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca


121

58512C

392060

1

St2


Nr. Cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

264389

39

Cc

Teren neimprejmuit

Casa avand ca parii Indivize comune: terenul, instalațiile de gaz, apa, electricitate, fundațiile, podul

70

Cc

Teren neimprejmuit

Casa avand ca parii Indivize comune: terenul, instalațiile de gaz, apa, electricitate, fundațiile, podul

319321

31

Cc

Teren neimprejmuit

Total

70

70

Executant

Ing. Balea Aurel

Z? C£pr//;r, V\

Confirm executarea masuj^orilor,^l/g(.,£&ren,    vA

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale * j si corespondenta acesteia cbn realitate a,/.dii^i/jțrens !

Semnătură si stampifa^^A

Data: 09.2017

r.      X

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data:

Stampila BCPI


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200

Inspector

Confirm introducerea imobilului In baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data:


Stampila BCPI


Nr.cadastral

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa imobilului

70

Intravilan, mun.Clui-NaDoca. str. Cireșilor, nr. 15. iud.Clui

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

70

Teren neimprejmuit

Total

70

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol

(mp)

Mențiuni

1

CL

39

Casa avand ca parti indivize comune: terenul, instalațiile de gaz, apa, electricitate, fundațiile, podul

Total

Suprafața totala masurata a imobilului=70mp

Suprafața din act=70mp

Executant

Ing. Balea Aur^($ft<ixvc1;(e/’-^

Confirm executarea^JînasufdtoriloȚ Jp teren, corectitudinea întocmai documentației cadastrale si corespondenta aașăteia 6b!realitptea difi \teren •3 Suria RQ.. ;>1 F . A^i'l Semnătura sjj^tgmpilp^..^

Dota: 6g?2pi7     ..      '

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR
P
O7


A. Situație conform CF nr.264389 -Cluj-Napoca

Nr. CF

Nr.

Crt

Nr. Cad

Supraf.

(mp)

Categoria de folosință

(Descrierea imobilului)

Proprietari

264389

264389

39

Curți construcții

OPREA MARIANA

264389-C1

264389-C1

Casa avand ca parti indivize comune: terenul, instalațiile de gaz, apa, electricitate, fundațiile, podul

Drept de UZUFRUCT VIAGER in favoarea: OPREA LAURENTIU SI soția OPREA IULIANA NUTI

Total:

39

B. Situație conform CF nr.319321 -Cluj-Napoca

Nr. CF

Nr.

Crt

Nr. Cad

Supraf.

(mp)

Categoria de folosință

(Descrierea imobilului)

Proprietari

319321

319321

31

Curți construcții

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

Drept de concesiune in favoarea lui OPREA MARIANA

Total:

31

. Situația viitoare C.

Nr. CF

Nr.

Crt

Nr.

Top.

Supraf.

(mp)

Categoria de folosință

(Descrierea imobilului)

Proprietari

70

Curți construcții

OPREA MARIANA, in cota parte de 39/70

Drept de UZUFRUCT VIAGER in favoarea: OPREA LAURENTIU SI soția OPREA IULIANA NUTI in cota parte de 39/70

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, in cota parte de 31/70

Drept de concesiune in favoarea lui OPREA MARIANA, in cota de 31/70

4

Casa avand ca parti indivize comune: terenul, instalațiile de gaz, apa, electricitate, fundațiile, podul

OPREA MARIANA

Drept de UZUFRUCT VIAGER in favoarea: OPREA LAURENTIU SI soția OPREA IULIANA NUTI

Total:

70

întocmit,
Ine.B<LW$U^L // CERTIFICAT P’K (§        DE    I %\

f AUTORITARE C j Seria Ro.Cj^Nr 00|5 |

Dalea aurel &/

\5&

\ <y

''\CvEGOP.vi?. ■'


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264389 Cluj-Napoca

Nr. cerere

159673

Ziua

18

Luna

09

Anul

2017

Cod verificare

■li

II

II

11111

100050737402


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:129730

Nr. topografic: 1009/1/2


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cireșilor, Nr. 15, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

264389

39

Construcția CI înscrisa in CF 264389-C1;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

121613 / 24/07/2015

Act Notarial nr. 2391, din 23/07/2015 emis de Lupea Diana;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) OPREA MARIANA, bun propriu

OBSERVAȚII: aferent ap. 1

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

121613 / 24/07/2015

Act Notarial nr. 2391, din 23/07/2015 emis de Lupea Diana;

CI

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

  • 1) OPREA LAURENȚIU, și soția

  • 2) OPREA IULIANA NUȚI

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

264389

39

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

. Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

39

-

-

-

Teren neimprejmuit

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

t- (m)

1

2

6.062

2

3

6.5

3

4

6.097

4

1

6.493


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.40233/18-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de


publicitate imobiliară


cu codul nr. 272.


Data soluționării,

20-09-2017


/

Asistent Registrator, MANUELA DIA' ALMASAN


Data eliberării,

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ancpi              extras de carte funciară

:   : L: ?                          PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

159672

Ziua

18

Luna

09

Anul

2017

Cod verificare


TEREN Intravilan


Carte Funciară Nr. 319321 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobiluluiAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cireșilor, Nr. 15,Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

319321

31


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

30159 / 23/02/2016

Act Administrativ nr. 70458, din 19/02/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE (act administrativ nr. 14671/29-01-2016 emis de OCPI CLUJ, BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 22/04-02-2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 55098/451/10-02-2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 54465/09-02-2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEîn rangul câștigat cu nr. 6292/1959, în baza Decretului nr. 92/1950 și a deciziei nr. 3086/225/6/IV din 1959, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în folosința și administrarea

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJC. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

30159 / 23/02/2016

Act Administrativ nr. 70458, din 19/02/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE (act administrativ nr. 14671/29-01-2016 emis de OCPI CLUJ, BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 22/04-02-2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 55098/451/10-02-2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 54465/09-02-2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;);

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNEpe o perioadă de 49 ani, începând cu data semnării contractului

Al

1) OPREA MARIANA
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

319321

31

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

31

-

-

-

Teren neimprejmuit

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•* (m)

1

2

9.751

2

3

2.5

3

4

4.976

4

5

3.796

5

6

6.5

6

1

2.5

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru ^dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile I

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța int           32/18-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

20-09-2017^'

V

Data eliberării,

/ /

<5\

/ AsistentjRegfețra’tjOr,

\C