Hotărârea nr. 86/2017

Hotărârea 86/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 10, str. Horea nr. 16, deținut în proprietate de către doamna Pop Mărioara-Emilia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea în parte a H.C.L. nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 10, str. Horea nr. 16, deținut în proprietate de către d-na Pop Mărioara-Emilia)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L. nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 10, str. Horea nr. 16, deținut în proprietate de către d-na Pop Mărioara-Emilia) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27839/49/27.01.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune revocarea în parte a H.C.L. nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 10, str. Horea nr. 16, deținut în proprietate de către d-na Pop Mărioara-Emilia);

In conformitate cu prevederile art. 456 al. 1 lit. (t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea în parte a H.C.L. nr. 685/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 10, str. Horea nr. 16, deținut în proprietate de către d-na Pop Mărioara-Emilia, urmare a admiterii în parte a plângerii prealabile înregistrată sub nr. 27839/19.01.2017, având în vedere încadrarea petentei în grad de handicap accentuat permanent.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 86 din 31 ianuarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)