Hotărârea nr. 856/2017

Hotărârea 856/2017 - Completarea Hotărârii nr. 372/2013 (însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire şi reapartamentare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 372/2013 (însușirea documentațiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire și reapartamentare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 372/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 392041/45/30.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 372/2013;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 372/2013 (însușirea documentației cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire și reapartamentare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43), cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

„Art. 81. Se mandatează Doamna Olăh Emese pentru semnarea actelor în formă autentică”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 372/2013 rămân neschimbate.

Art. III. Cu data prezentei, Hotărârea nr. 417/2014 își încetează valabilitatea.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 856 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)