Hotărârea nr. 855/2017

Hotărârea 855/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 457752/45/09.10.20175 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Anexei 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, poziția 35 de la Capitolul 2. Spitale, policlinici, dispensare, cabinete medici de familie, corespunzătoare Spitalului Clinic Municipal, din:

„Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, teren 14119 mp.; str. Tăbăcarilor nr. 1, în

„Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, din care: Spital și ambulatoriu integrat și teren, suprafața 10.867 mp., nr. cad. 263206, CF 263206; Teren și platforme depozit, suprafața 3252 mp, nr. topo. 6824/24/2/1/1/2, 6824/25/2/1/1/2, 6824/26/2/1/1/2, CF 263175; str. Tăbăcarilor nr. 11.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 855 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)