Hotărârea nr. 854/2017

Hotărârea 854/2017 - Demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63, ap. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63, ap. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 450518/453/04.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63, ap. 5;

Văzând Nota tehnică de constatare nr. 95/11.09.2017, întocmită de expert tehnic Dr. Ing. Alexandru Damian, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând dispozițiile Legii nr. 213/1998, actualizată și ale Legii nr. 50/1991, republicată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63, ap. 5, cu suprafața construită la sol de 11 mp., suprafață construită desfășurată de 11 mp., magazie cu suprafața utilă de 8,23 mp., cu nr. cad. 323801-C1, înscris în CF nr. 323801-C1 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aflat în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, imobilul fiind în stare avansată de degradare și prezentând pericol iminent de prăbușire.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 854 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)