Hotărârea nr. 853/2017

Hotărârea 853/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 28 de mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, înscris în C.F. nr. 267745 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 157766), sub nr. cad. 6663 (topo. 24038/2).

I

I

CONSILIUL LOCAL AL MUNJiCIFJ UIT

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață dc 28 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, înscris în C.E nr. 267745 Cluj Napoca

(tir. C.F. vechi 157766). sub nr. cad. 6663 (topo. 24038/2)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, înscris ir. C.F. nr. 267745 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 157766), sub nr. cad. 666.3 (topo. 2^038/2) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând ■Referatul nr. 442562 din 29.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafața dc 28 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pastcur nr. 74, înscris în C.F. nr. 267745 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 157766), sub nr. cad. 6663 (topo. 24038/2), în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 160/1995, ale Hotărârii nr. 125/2005, ale I lotărâri: nr. 178/2009 și ale Hotărârii nr. 125/2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul dc concesiune asupra terenului în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Clui-Napcca, str. Louis l’asteur nr. 74, înscris în C.F. nr. 267745 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 157766), sub nr. cad. 6663 (topo. 24038/2), în iavoarca domnului Motocii Mihai, având C.N.P.                   începând cu data dc 24.04.2015, urmare dobândirii în proprietate, a

imobilului construcție, în baza contractului de vănz.are-cumpărare. autentificai prin încheierea nr. 839 din 24.04.2015.

Art.2. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, sir. I.ouis Pastuur nr. 74, înscris în C.E nr. 267745 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 157766), sub nr. cad. 6663 (topo. 24038/2), în favoarea doamnei Vlotocu Laura, având C.N.F                    începând cu data de C5.04.2017, urinare dobândirii în proprietate, a

A

imobilului construcție, în baza contractului de donație, autentificai prin încheierea m. 660 din 05.04.2017.

ArL3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului $i evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 853 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)