Hotărârea nr. 852/2017

Hotărârea 852/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 3/175 parte din terenul în suprafață de 525 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, Bl. 12, înscris în C.F. 296489 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 117125), sub nr. topo. 24517.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 3/175 parte din terenul în suprafață de 525 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști, bl. 12, înscris în

C.F. 296489 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 117125), sub nr. topo. 24517

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 3/175 parte din terenul în suprafață de 525 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști, bl. 12, înscris în C.F. 296489 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 117125), sub nr. topo. 24517 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 448071 din 04.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 3/175 parte din terenul în suprafață de 525 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști, bl. 12, înscris în C.F. 296489 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 117125), sub nr. topo. 24517, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 157/1995;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei actuale de 3/175 parte din terenul în suprafață de 525 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști, bl. 12, înscris în C.F. 296489 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 117125), sub nr. topo. 24517, în favoarea Societății RELIAN PROD IMPEX S.R.L., identificată prin C.U.I. 4146450, începând cu data de 22.07.2003, urmare dobândirii în proprietate, a imobilului spațiu comercial nr. 50, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 938 din 22.07.2003.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 852 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)