Hotărârea nr. 851/2017

Hotărârea 851/2017 - Aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului

de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului decomercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 436023 din 26.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Ținând cont de prevederile din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, ale H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. nr. 99/2000;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data aprobării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 467/2009, modificată prin Hotărârea nr. 20/2010 și nr. 449/2010, Hotărârea nr. 59/2007, respectiv art. 1 și 9 ale Hotărârii nr. 411/2008, și art. 1, pct. 5, 22, 23 și 25 ale Hotărârii nr. 150/2009.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală Poliția locală.


Președinte de ședință. Ștefan Tarcea

Contra ează: ecretaruî municipiului,

Nr. 851 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 851/2017

REGULAMENT

PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚĂ PE

RAZA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CAP. I. PREZENTARE GENERALĂ A REGLEMENTĂRII

Art. 1. Prezentul regulament reglementează activitatea de comercializare a produselor alimentare și nealimentare și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca, cerințele necesare în vederea eliberării de către autoritatea administrativă publică locală a acordului de funcționare privind desfășurarea acestei activități, procedura de eliberare a acordului de funcționare pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Activitatea comercială se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață prevăzute în anexa la Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, precum și alte acte normative de reglementare incidente.

Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplică comercianților persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii să desfășoare activități de comercializare a produselor alimentare și nealimentare și serviciilor de piață.

Art. 4. Pe raza municipiului Cluj-Napoca toți comercianții care desfășoară activitatea de comercializare a produselor și de servicii de piață au obligația deținerii acordului de funcționare eliberat în conformitate cu prevederile O.G. nr.99/2000-privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, ale H.G. nr. 333/2003-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale O.G. nr.99/2000, republicată și prezentului regulament.

Art. 5. Orice exercițiu comercial se poate desfășura de persoane fizice sau persoane juridice care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) sunt constituite și înregistrate legal;

 • b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor alimentare și nealimentare și serviciilor de piață;

 • c) dețin avizele/acordurile/autorizatiile de funcționare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare,

 • d) respectă prevederile prezentului regulament.

Art. 6. Prin reglementările cuprinse în regulament se are în vedere realizarea următoarelor obiective: implementarea unor condiții care să asigure desfășurarea activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare și serviciilor de piață într-un cadru civilizat, stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață; încurajarea liberei inițiative; asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor precum și posibilitatea asigurării produselor și serviciilor cțe^' de vecinătate ale acestora; modernizarea și dezvoltarea formelor de diști diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare; stimularea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe faza municipiului Qluj-


LM ggp ti i


Napoca prin simplificarea procedurii de autorizare și stabilirea unui cadru legal unitar pentru organizarea, autorizarea și desfășurarea exercițiilor comerciale.

Art. 7. Acordul de funcționare este actul administrativ emis de autoritatea administrativă publică locală prin care se reglementează și aprobă desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

Art. 8. Emiterea acordului de funcționare va fi solicitată de către comerciantii care

5                                                                                                                            5

desfășoară activități economice conform celor prevăzute în anexa la O.G. nr. 99/2000, republicată sau în alte acte normative de reglementare incidente, prestate într-un spațiu-structură de vânzare.

Art. 9. Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică necesită cunoștințe de specialitate și se efectuează cu personal calificat conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată, precum și a normelor de aplicare ale acesteia.

Art. 10. (1) Fiecare comerciant solicită autorității publice locale acordul de funcționare, cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică în conformitate cu solicitările autorității publice locale.

 • (2) Acordul de funcționare respectiv orarul se afișează la intrarea în unitate în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia.

 • (3) Comerciantul căruia i s-a eliberat acord de funcționare pentru structura de vânzare din sectorul alimentar nu poate menține închisă această structură mai mult de 2 zile consecutive, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare.

Pot constitui cauze obiective de nefuncționare, în condițiile prevederilor H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale O.G. nr.99/2000, republicată, următoarele situații:

 • a) decesul asociatului unic, administratorului, managerului, șefului structurii de vânzare cu amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta, după caz;

 • b) concediul personalului angajat în structura de vânzare respectivă;

 • c) inventar;

 • d) închiderea structurii de vânzare pentru lucrări de igienizare, reparații, reamenajări sau modificări ale condițiilor de exploatare a acesteia, după caz;

ejschimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură;

 • f) încetarea definitivă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă;

 • g) întreruperea activității comerciale sezoniere în structura de vânzare respectivă;

 • h) suspendarea activității ca urmare a deciziei organelor de control abilitate;

 • i) cazurile de forță majoră.

Comercianții sunt obligați să anunțe consumatorilor motivul și perioada închiderii.

CAP. II. CERINȚELE NECESARE ÎN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Art. 11. (1) Se vor respecta prevederile legale în materie de urbanism și cele ale planului urbanistic general.

Art. 12. Structurile de vânzare cu produse alimentare și nealimentare ,și servicii de piață își vor organiza și desfășura activitatea în așa fel încât funcționarea lor, accesul clienților și aprovizionarea, să asigure respectarea normelor de ordine și liniște publică în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 13. Se va asigura respectarea îndeplinirii tuturor condițiilor stabilite de lege în vederea desfășurării unui anumit tip de activitate.

Art. 14. (1) Comercianții au obligația de a asigura igienizarea/deszăpezirea și libera circulație în zona aferentă punctului de lucru în care se desfășoară activități de comerț/servicii de piață cu îndeplinirea tuturor diligențelor astfel încât starea tehnică a spațiilor în care se desfășoară activități de comerț și/sau servicii de piață să nu constituie pericol public și să respecte estetica urbană a orașului.

(2) Toate aceste obligații trebuie îndeplinite la momentul solicitării autorizării și pe parcursul derulării activității sub sancțiunea neacordării /retragerii acordului de funcționare.

Art. 15. Se va asigura respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire a municipiului și estetica urbană a orașului.

Art. 16. (1) Este interzisă expunerea/amplasarea în fața spațiilor comerciale/pe fațadele clădirilor, în vederea comercializării, pentru reclamă sau în alte scopuri, ale următoarelor produse: articole specifice pompelor funebre, mobilă, articole pentru instalații tehnico-sanitare, materiale de construcții.

(2) Este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuția, deținerea, oferirea, transmiterea, achiziționarea, producerea, intermedierea și utilizarea plantelor, stupefiantelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope de orice fel, oricăror derivați, compuși sau amestecuri conținând una sau mai multe plante și substanțe stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației, indiferent de procentul în care se regăsește substanța activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unități de administrare disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum și a celor care au altă destinație de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, în Municipiul Cluj-Napoca. Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, sub sancțiunea neacordării/retragerii acordului de funcționare.

Art. 17. în situația solicitării emiterii acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților de alimentație publică se vor asigura următoarele cerințe suplimentare:

 • a) Unitatea este obligată să se asigure că nu se încalcă regulile de ordine și liniște publică, ca și consecință a activității desfășurate în'cadrul structurii de vânzare, inclusiv a parametrilor de zgomot legal admiși conform legislației în vigoare.

în cazul în care aceste obligații nu se achită sunt incidente prevederile art. 49 și următoarele, din prezentul regulament.

 • b) în cazul unităților de alimentație publică cu program de funcționare peste orele 22.00, în vederea funcționării, este necesar îndeplinirea și a următoarelor condiții:

 • - să existe la dosar dovada privind acordul locatarilor direct afectați pe pe orizontală și pe verticală din locuințele colective cu indicarea datelor de identificare ale acestora respective actul de identitate, codul numeric personal și, implicit, semnătura lor.

 • - să îndeplinească condițiile legale de funcționare.

 • - să nu depășească limitele de zgomot conform reglementărilor în vigoare.

în situația în care activitatea de alimentație publică se desfășoară într-o structură de vânzare deschisă de tip terasă, grădină de vară și altele similare ce dețin autorizație de construire, orarul de funcționare se va aproba între orele 8-22, în cartierele municipiului, cu excepția străzilor enumerate în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu obligația respectării ordinii și liniștii publice.

In cazul structurilor de vânzare deschise, în cadrul cărora se desfășoară activitate de alimentație publică, de tip terasă terasă, grădină de vară și altele similare, situate pe domeniul public/privat al municipiului sau pe terenuri situate pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîmprejmuite și cu acces public, comercianții au obligația ca, pe perioada de nefuncționare, să strângă de pe amplasamentul structurii de vânzare, toate obiectele de mobilier și să le depoziteze în spații speciale, distincte, altele decât terenul aferent structurii de vânzare deschise, fiind interzisă depozitarea acestora pe domeniul public/privat al municipiului.

în cazul încălcării acestor prevederi autoritatea administrativă publică locală își rezervă dreptul de a revizui acordul de funcționare, respectiv orarul aprobat.

 • c) Mesele festive și evenimentele se pot organiza numai în spații autorizate, pentru care există acord de funcționare.

5

Aceste evenimente se pot organiza sau desfășura cu respectarea ordinii și liniștii publice.

în măsura în care comerciantul este de acord, orarul de funcționare pentru unitățile de alimentație publică în care sunt organizate evenimente poate fi depășit la solicitarea clienților, cu respectarea prevederilor legale privind liniștea și ordinea publică.

în cazul în care localul respectiv este rezervat în totalitate pentru astfel de evenimente, comerciantul este obligat sa afișeze vizibil, lângă orarul de funcționare, anunțul "REZERVAT", cu indicarea perioadei de rezervare.

Organizarea de mese festive sau evenimente fără îndeplinirea acestei proceduri atrage după sine aplicarea prevederilor art. 49 și următoarele.

Se interzice organizarea de mese festive și evenimente în locații ce nu dețin acord de funcționare pentru activitățile de alimentație publică și/sau activități recreative și distractive și constituie contravenție ce se sancționează în condițiile legii și a prezentului regulament.

CAP. III. PROCEDURA DE EMITERE A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU COMERCIANȚII CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE COMERȚ ȘI SERVICII DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.

III.l. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

Art. 18. în vederea emiterii acordului de funcționare solicitantul va înainta Primăriei s

Cluj-Napoca o documentație al cărei conținut este stabilit distinct pe tip de activitate de comerț sau serviciu de piață supuse autorizării.

Documentația ce se înaintează Primăriei Cluj-Napoca poate fi depusă și on-line prin intermediul platformei www.edirect.e-guvemare.ro, punctul de contact unic electronic (PCUe).

 • A. ACORDUL DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ CU AMĂNUNTUL/EN DETAIL, DE TIP CASH AND CARRY, ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE PRESTĂRI SERVICII (altele decât cele de de întreținere și reparararea autovehiculelor)

Considerații generale

Prin comerț cu amănuntul/de detail se înțelege activitatea desfășurată de comercianții care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora.

Comerțul de tip cash and carry reprezintă o formă de comerț cu autoservire pe bază legitimație de acces; reprezintă activitatea desfășurată de comercianții care vând mărfuri

prin sistemul de autoservire către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociații familiale autorizate conform legii și persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării și/sau prelucrării, precum și al utilizării acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferențiat de preț tip engros/en detail.

Prestarea de servicii reprezintă orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri, constând în prestarea unei munci de către o persoană fizică sau juridică numită prestator către o altă persoană fizică sau juridical, în schimbul unei remunerații.

Documentele necesare pentru emiterea acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților de comerț cu amănuntul/en detail, de tip cash and carry, de tip ambulant și a activităților de prestări servicii (altele decât cele de de întreținere și reparararea autovehiculelor)

 • 1. Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare (formular tip prevăzut în anexa nr. 2 la regulament).

 • 2. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

 • 3. Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, care cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru, cu identificarea cât mai exactă a acestuia în cadrul imobilului în/pe care este amplasat și în care să fie trecute activitățile care se desfășoară efectiv la punctul de lucru. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

în situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită acordul de funcționare, punctul de lucru fiind identificat cu exactitate în cadrul imobilului în/pe care este amplasat. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru. '

 • 4. Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare, în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare.

în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta/autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni.

în situația în care exercițiul comercial/de prestări servicii urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, de tip chioșc, gheretă sau de tip tonetă ori altele similare (pentru activitatea de comerț), situate pe domeniul privat (ou excepția celor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului), se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care 5

acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții.

3                                                                                                                                   5

 • 5. Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar pe lângă actele menționate la punctul 4 și dovada deținerii legale a spațiului, respectiv orice act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa, cererea de autorizare fiind făcută pe perioadă limitată în interiorul valabilității locatiunii.

3                     3

 • 6. Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul), cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

 • 7. Planul de situație și o fotografie din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

 • 8. Releveul spațiului - cu precizarea tuturor compartimentărilor funcționale ale acestuia sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire din care să

A

reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor. In acest sens se va depune la documentație și o declarație pe propria răspundere (formular tip, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, stabilit corelativ cu prevederile legale în vigoare) privind structura de vânzare: imobil individual/colectiv (cu precizare parter sau etaj), număr încăperi, suprafața fiecăreia și destinația acestora, care să fie în concordanță cu releveul prezentat.

 • 9. Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de autoritatea abilitată, respectiv ISU Cluj.

 • 10. Autorizație de mediu emisă conform legislației în vigoare pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

 • 11. Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică (emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj) pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

 • 12. Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

 • 13. Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar.

 • 14. Contract de salubritate încheiat cu compania de profil. Se va prezenta în mod obligatoriu și contractul sau anexa pentru colectarea Selectivă a deșeurilor reciclabile.

 • 15.  Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării, se face pe amenajări distincte realizate pe domeniul public, altele decât cele corespunzătoare aleilor publice.

 • B. ACORDUL DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ CU RIDICATA (EN GROS)

Considerații generale

Prin comerț cu ridicata/de gros se înțelege activitatea desfășurată de comercianții care cumpără produse în cantități mari în scopul revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți sau utilizatori profesionali și colectivi.

Documentele necesare pentru emiterea acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților de comerț cu ridicata (en gros)

 • 1. Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare (formular tip prevăzut în anexa nr. 7 la regulament).

 • 2. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

 • 3. Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, care cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru, cu identificarea cât mai exactă a acestuia în cadrul imobilului în/pe care este amplasat și în care să fie trecute activitățile care se desfășoară efectiv la punctul de lucru. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

în situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită acordul de funcționare, punctul de lucru fiind identificat cu exactitate în cadrul imobilului în/pe care este amplasat. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

 • 4. Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare, în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare.

în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta/autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni.

în situația în care exercițiul comercial urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, de tip hală metalică, copertină sau altele similare, situate pe domeniul privat (inclusiv a celor amplasate pe domeniul privat al municipiului), se va prezenta'cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții.

 • 5. Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar, pe lângă actele menționate la punctul 4 și dovada deținerii legale a spațiului, respectiv orice act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa, cererea de autorizare fiind făcută pe perioadă limitată în interiorul valabilității locatiunii.

î                     5

 • 6. Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul), cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

 • 7. Planul de încadrare în zonă și o fotografie din care să reiasă încadrarea în zonă al imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau serviciul de piață.

Din planul de încadrare trebuie să reiasă faptul că structura de vânzare destinată activității de comerț cu ridicata (en gros) este situată într-o zonă în cadrul căreia, potrivit prevederilor Regulamentului local de urbanism în vigoare, este permisă desfășurarea acestui tip de comerț.

J

 • 8. Releveul spațiului - cu precizarea tuturor compartimentărilor funcționale ale acestuia - sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire din care să reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor. In acest sens se va depune la documentație și o declarație pe propria răspundere (prevăzută în anexa nr. 3 la regulament) privind structura de vânzare: imobil individual/colectiv (cu precizare parter sau etaj), număr încăperi, suprafața fiecăreia și destinația acestora, care să fie în concordanță cu releveul prezentat.

 • 9. Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de autoritatea abilitată, respectiv ISU Cluj.

 • 10. Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară pentru activitățile activitățile cuprinse în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

 • 11. Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar.

 • 12. Contract de salubritate încheiat cu compania de profil. Se va prezenta în mod obligatoriu și contractul sau anexa pentru colectarea selective a deșeurilor reciclabile.

 • 13.  Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării, se face pe amenajări distincte realizate pe domeniul public, altele decât cele corespunzătoare aleilor publice.

 • C. ACORDUL DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI A ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

Considerații generale

Prin serviciu de alimentație publică se înțelege activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și a băuturilor pentru consumul acestora în unități specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor.

Activitățile recreative și distractive includ o gamă larga de unități care exploatează facilitățisau o largă varietate de atracții, sau oferă servicii pentru a veni în întâmpinarea diverselor interese recreative ale consumatorilor.

Documentele necesare pentru emiterea acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților de alimentație publică și a activităților recreative și distractive

 • 1. Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare (formular tip prevăzut în anexa nr. 8 la regulament).

 • 2. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

 • 3. Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, care cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru, cu identificarea cât mai exactă a acestuia în cadrul imobilului în/pe care este amplasat și în care să fie trecute activitățile care se desfășoară

A

efectiv la punctul de lucru. In situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

A

In situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită

8

acordul de funcționare, punctul de lucru fiind identificat cu exactitate în cadrul imobilului în/pe care este amplasat. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

 • 4. Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de alimentație publică cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare, în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare.

în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta/autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni.

în situația în care exercițiul comercial/serviciul de piață urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, de tip chioșc, gheretă, terasă/grădină de vară cu destinația de alimentație publică sau altele similare, situate pe domeniul privat (cu excepția celor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului), se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții.

în situația în care activitatea de alimentație publică urmează să se desfășoare într-o amenajare de tip terasă cu destinația de alimentație publică situată pe domeniul public sau privat al municipiului, pentru care există autorizație de construire, se va prezenta autorizația de construire și planul vizat spre neschimbare anexă la aceasta. Fac excepție terasele amenajate în zonele pietonale ale municipiului amplasate prin licitație publică, cu respectarea proiectelor special elaborate și aprobate pentru amenajarea domeniului public.

 • 5. Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar, pe lângă actele menționate la punctul 4 și dovada deținerii legale a spațiului, respectiv orice act'/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa, cererea de autorizare fiind făcută pe perioadă limitată în interiorul valabilității locatiunii.

3                     3

 • 6. Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul), cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

 • 7. Planul de situație și o fotografie din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau serviciul de piață.

 • 8. Releveul spațiului - cu precizarea tuturor compartimentărilor funcționale ale acestuia - sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire din care să reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor. în acest sens se va depune la documentație și o declarație pe propria răspundere (prevăzută în anexa nr. 3 la regulament) privind structura de vânzare: imobil individual/colectiv (cu precizare parter sau etaj), număr încăperi, suprafața fiecăreia și destinația acestora, care să fie în concordanță cu releveul prezentat.

 • 9. Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de autoritatea abilitată, respectiv ISU Cluj.

 • 10.  Structurile de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare și cele administrate de societăți comerciale de turism, indiferent de amplasament vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului

 • 11. Autorizație de mediu emisă conform legislației în vigoare pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

 • 12. Declarație pe proprie răspundere cu privire la numărul exact de locuri la mese, respectiv numărul total de persoane ce pot fi cuprinse în incinta structurii de vânzare în cauză.

In situația activităților de alimentație publică se va prezenta și declarație privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică. Sunt incidente prevederile HG nr. 843/1999.

 • 13. Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică (emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj) pentru activitățile activitățile cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

 • 14. Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

 • 15. Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică

 • 16. Contract de salubritate încheiat cu compania de profil. Se va prezenta în mod obligatoriu și contractul sau anexa pentru colectarea selective a deșeurilor reciclabile, precum și a uleiurilor uzate, indiferent de proveniența acestora, sau unde este cazul.

 • 17. Comercianții care desfășoară la structura de vânzare activități de alimentație publică (cod CAEN 561 și 563) sau activități recreative și distractive (cod CAEN 932) și solicită orar de funcționare după ora 22.00, vor prezenta în acest sens și viza Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru funcționarea conform orarului solicitat în baza legislației incidente în materie.

 • 18.  Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării se realizează pe domeniul public pe amenajări distincte de cele corespunzătoare aleilor publice.

D. ACORDUL DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTO

5                                                                   5                                                                             5

Considerații generale

Activitățile de întreținere și reparații auto definite prin codul CAEN 4520 includ întreținerea și repararea autovehiculelor: reparații mecanice, reparații electrice, repararea sistemelor electronice de injecție, întreținerea uzuală (curentă), reparații ale caroseriei, reparații ale unor piese ale motorului; activități de spălare, lustruire etc., vopsire, repararea parbrizelor, repararea scaunelor din autovehicule, repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer, tratamentul anti-rugină, instalarea de piese și accesorii opționale care nu fac parte din procesul de fabricație.

Desfășurarea activității de întreținere și reparații auto pe domeniul public este strict interzisă.

Unitățile de prestări servicii de tipul spălătoriilor auto, atelierelor de reparații auto etc. a căror activitate implică prezența unui număr mare de autovehicule la punctul de lucru, și care din aceste motive pot îngreuna traficul rutier, se autorizează numai cu asigurarea terenului proprietate privată necesar pentru spații de parcare pentru 1 autovehicul pentru fiecare 80 mp suprafață utilă.

Documentele necesare pentru emiterea acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților de întreținere și reparații auto

 • 1. Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare (formular tip prevăzut în anexa nr. 9 la regulament).

 • 2. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

 • 3. Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, care cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru, cu identificarea cât mai exactă a acestuia în cadrul imobilului în/pe care este amplasat și în care să fie trecute activitățile care se desfășoară efectiv la punctul de lucru. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

în situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită acordul de funcționare, punctul de lucru fiind identificat cu exactitate în cadrul imobilului în/pe care este amplasat. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

 • 4. Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare, în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare.

în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de Cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta/autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni.

în situația în care activitatea de prestări servicii urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, situate exclusiv pe domeniul privat, se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții.

 • 5. Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent structurii de vânzare ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar pe lângă actele menționate la punctul 4 și dovada deținerii legale a spațiului, respectiv orice act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa, cererea de autorizare fiind făcută pe perioadă limitată în interiorul valabilității locatiunii.

î                     s

 • 6. Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul), cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

 • 7. Planul de situație și o fotografie din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau serviciul de piață.

 • 8. Releveul spațiului - cu precizarea tuturor compartimentărilor funcționale ale acestuia sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire din care să reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor. In acest sens se va depune la documentație și o declarație pe propria răspundere (prevăzut în anexa nr. 3 la regulament) privind structura de vânzare: imobil individual/colectiv (cu precizare parter sau etaj), număr încăperi, suprafața fiecăreia și destinația acestora, care să fie în concordanță cu releveul prezentat.

 • 9. Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de autoritatea abilitată, respectiv ISU Cluj.

 • 10. Autorizație de mediu emisă conform legislației în vigoare pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

 • 11. Contract de salubritate încheiat cu compania de profil.Se vor prezenta și contractual sau anexa pentru colectarea selective a deșeurilor reciclabile precum și a uleiurilor uzate, unde este cazul.

 • 12.  Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării se realizează pe domeniul public pe amenajări distincte de cele corespunzătoare aleilor publice.

 • 13. Dovada deținerii unui teren în proprietate private necesar pentru spații de parcare pentru 1 autovehicul pentru fiecare 80 mp suprafață utilă aferentă structurii de vânzare în cadrul căreia se desfășoară activități de întreținere și reparații auto.

III. 2. EMITEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

5

Art. 19. Comercianții care doresc să desfășoare într-o structură de vânzare, activități comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv cele de alimentație publică, prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată, au obligația să funcționeze în cadrul structurii de vânzare numai după emiterea acordului de funcționare de către autoritatea publică locală.

Art. 20. Anterior desfășurării activităților comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv cele de alimentație publică, agentul economic are obligația înregistrării la autoritatea administrativă publică locală a unei documentații complete în vederea obținerii acordului de funcționare, cu respectarea actelor prevăzute în cererea tip.

Art. 21. (1) După înregistrarea documentației de obținere a acordului de funcționare aceasta va face obiectul analizei compartimentului de specialitate.

 • (2) In situația în care se constată lipsa oricăruia dintre actele prevăzute ca obligatorii a fi depuse în cadrul documentației, raportat la activitatea/orarul solicitate a fi autorizate, documentația va fi considerată incompletă, urmând ca întreg dosarul să fie retumat, cu notificarea expresă documentele lipsă respectiv, cu privire la funcționarea fără forme legale, comunicată agentului economic prin adresă însoțită de confirmarea de primire.

Art. 22. (1) In situația în care documentația înregistrată cuprinde toate actele necesare, conform cererii tip, corelativ cu activitatea/orarul solicitate a fi autorizate, aceasta se va înainta spre analiză și verificări în teren către compartimentele care, potrivit atribuțiilor specifice, au competențe în ceea ce privește verificarea respectării cadrului legal incident în

12

emiterea acordului de funcționare. Aceasta va include în mod obligatoriu verificări din punct de vedere urbanistic pentru spțiul aferent activității propuse, verificări raportate la activitățile comerciale desfășurate precum și cu privire la respectarea condițiilor de mediu.

(2) Rezultatele acestor analize și verificări se vor consemna într-o fișă a dosarului care va cuprinde viza de conformitate a fiecărui compartiment implicat în procedura de autorizare, fișă ce va însoți documentația la data când va fi înaintată spre analiza comisiei mandatată de primar prin dispoziție. Simultan se va notifica solicitantul că documentația este completă și că urmează să facă obiectul analizei comisiei.

Art. 23. (1) Comisia mandatată de primar prin dispoziție, verifică fișa întocmită în condițiile art. 22 al. (2) și aprobă emiterea acordului de funcționare sub condiția existenței tuturor vizelor de conformitate favorabile ale compartimentelor de specialitate.

(2) Comisia mandatată de primar prin dispoziție face propuneri de modificare/completare a regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca, va stabili procedura funcțională aferentă activității de emitere a acordului de funcționare, și va lua decizii în ceea ce privește emiterea acordului de funcționare, respectiv amânarea analizei documentațiilor.

 • (3) Deciziile comisiei se iau cu votul unanimității membrilor prezenți ai comisiei.

 • (4) Comisia se consideră legal constituită în prezența președintelui comisiei sau a înlocuitorului acestuia și a 2/3 din membri.

Art. 24. (1) Lucrările comisiei se consemnează într-un proces verbal al ședinței însușit de toți membrii prezenți ai comisiei și prin înregistrare.

(2) Solicitantul va fi înștiințat despre decizia luată în cadrul ședinței comisiei mandatată de primar prin dispoziție, care a analizat documentația completă, prin afișare pe site-ul instituției, în termen de 3 zile de la data ședinței comisiei.

(3) în cazul aprobării emiterii acordului de funcționare solicitantul va fi invitat la preluarea acordului de funcționare. Se va face de asemenea și dovada achitării taxei de emitere a acordului de funcționare, unde este cazul.

3                   7

Art. 25. Comercianții vor respecta prevederile legale stabilite prin legislația fiscală și hotărârile consiliului local privind taxele și impozitele locale.

Art. 26. Acordul de funcționare va fi emis pentru fiecare structură de vânzare (punct de lucru) în care se desfășoară activități comerciale, respectiv servicii de piață, inclusiv cele de alimentație publică, permanent sau sezonier, în Zonele publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice.

Art. 27. (1) Se aprobă eliberarea unui singur acord de funcționare pentru structura de vânzare respectivă, în situația în care în aceiași locație funcționează mai mulți comercianți, cu același obiect de activitate. în acest caz va fi înregistrat un singur dosar cuprinzând autorizațiile emise de către Oficiul Registrului Comerțului, deținute de către fiecare comerciant, pentru activitatea desfășurată, iar acordul de funcționare va fi emis pentru toți solicitantii.

3

(2) în situația în care într-o singură structură de vânzare funcționează mai multi comercianți ce desfășoară activități de alimentație publică și/sau activități recreative și distractive, la solicitarea autorizării funcționării se va prezenta un releveu ce să cuprindă explicit suprafețele aferente desfășurării acestor activități de către fiecare comerciant în parte.

Art. 28. (1) Este interzisă funcționarea într-o singură structură de vânzare a activității de comerț cu amănuntul și a celei de comerț cu ridicata.

(2) Desfășurarea activității de comerț cu ridicata pe raza municipiului se poate face în zone în care este permisă funcțiunea de servicii industriale și cvasi-industriale stabilite conform cu prevederile Regulamentului local de urbanism.

(3) în situația în care un comerciant solicită pentru aceiași adresă administrativă a structurii de vânzare acord de funcționare pentru două tipuri de comerț: cu amănuntul, respectiv cu ridicata, respectând condiția din alin, precedent, va fi autorizată prin emiterea a două acorduri de funcționare distincte corespunzător celor două tipuri de comerț, corespunzător celor două structuri de vânzare identificate.

Situații în care nu se emite acordul de funcționare

3                                                                                                                                   5

Art. 29 (1) Nu se eliberează acord de funcționare dacă documentația înregistrată în vederea obținerii acordului nu se încadrează în prevederile prezentului regulament și încalcă dispozițiile OG nr. 99/2000, republicată.

 • (2) Nu se eliberează acord de funcționare în următoarele cazuri:

 • a) contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare în municipiul Cluj-Napoca,

 • b) se aduc prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în aproprierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită sau cu valoare de patrimoniu;

 • c) exercițiul comercial se desfășoară în spații improvizate;

 • d) se încalcă dispozițiile prezentului regulament, ale OG nr. 99/2000, republicată precum și a altor acte normative incidente în vigoare.

 • (3) Nu se eliberează acord de funcționare dacă nu există toate vizele de conformitate favorabile ale compartimentelor de specialitate, pe fișa dosarului întocmită în condițiile prezentului regulament.

Evidenta acordurilor de funcționare

3                                                                   3

Art. 30. Acordul de funcționare va fi întocmit în două exemplare, unul care va rămâne în evidența Primăriei Municipiului Cluj-Napoca - Serviciul Autorizări comerț și celălalt care va fi eliberat, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, comerciantului, în baza documentației depuse la primărie.

Modificarea acordului de funcționare

3

Art. 31. (1) Acordul de funcționare este valabil până la modificări privind desfășurarea activității societății comerciale astfel: schimbarea/completarea/renunțarea la unul sau mai multe coduri CAEN corespunzătoare obiectului de activitate autorizate potrivit prezentului regulament, schimbarea structurii de vânzare autorizate, schimbarea suprafețelor de vânzare din structura de vânzare autorizată.

Comerciantul are obligația ca în termen de 30 de zile de la data apariției acestor modificări să le aducă la cunoștința organului emitent al acordului de funcționare, în caz contrar acordul de funcționare pierzându-și valabilitatea.

(2) Oricare dintre modificările prevăzute la al. (1) impun înregistrarea de către comerciant a unei documentații noi, complete ce să conțină modificările propuse și să cuprindă documentele necesare emiterii unui nou acord de funcționare, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament.

A

Art. 32. In cazul în care comerciantul își încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligația de a încunoștința autoritatea administrativă publică locală în scris, în cel mult 30 de zile de la încetarea activității, prezentând și documente în acest sens.

Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privitoare la activitatea desfășurată într-o structură de vânzare

Art. 33. (1) In cazul în care vor exista reclamații/sesizări-ulterioare privitoare la o structură de vânzare ce deține acord de funcționare din partea autorității administrației publice locale, comisia constituită în acest scop este obligată să reanalizeze din oficiu documentația existentă în evidenta Serviciului autorizări comerț, urmând a se lua decizia corespunzătoare, în sensul menținerii, retragerii sau modificării acordului de funcționare.

(2) Reclamațiile/sesizările înregistrate privitoare la activitatea desfășurată într-o structură de vânzare, anterior obținerii acordului de funcționare, vor fi transmise Direcției Generale Poliția Locală care va aplica sancțiunile stabilite prin lege sau prevăzute în prezentul regulament, vor solicita agentului economic să înregistreze documentație la primărie în vederea autorizării funcționării și vor aduce la cunoștința comisiei existența sesizărilor precum și măsurile întreprinse, odată cu analiza documentației complete depuse de către agentul economic în cauză.

CAP. IV. VÂNZAREA DE LICHIDARE ȘI VÂNZĂREA DE SOLDARE

Art. 34. Comercianții au obligația de a notifica autoritatea publică locală despre efectuarea de vânzări de lichidare sau de soldare.

VÂNZAREA DE LICHIDARE

Art. 35. Prin vânzare de lichidare se înțelege orice vânzare precedată sau însoțită de publicitate și anunțată sub denumirea de "lichidare" și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Art. 36. Vânzarea de lichidare se face în următoarele situații:

 • a) încetarea definitivă a activității comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriașului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepția cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acționar;

 • b) încetarea din proprie inițiativă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locație sau mandat, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătorești de evacuare silită;

 • c) întreruperea activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin 5 luni după terminarea operațiunilor de lichidare;

 • d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură;

 • e) modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, dacă lucrările de transformare și amenajare depășesc 30 de zile și sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condițiilor de exercitare a activității în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuție având o clauză de aprovizionare exclusivă;

 • f) vânzarea stocului de produse de către moștenitorii legali ai comerciantului defunct;

 • g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamități sau acte de vandalism, a unei părți sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

Art. 37. Notificările privind vânzările de lichidare efectuate în structurile de vânzare amplasate pe raza Municipiului Cluj-Napoca se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul primăriei, comerciantul folosind cererea tip prevăzută în anexa nr. 10 1a prezentul regulament. Notificarea privind vânzările de lichidare va fi însoțită de un inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale proveniența produselor respective. Lista de inventar va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru serviciul de specialitate din cadrul primăriei și celălalt va fi păstrat de comerciant.

Art. 38. Notificarea va fi depusă de comerciant cu cel puțin 15 zile înainte de începerea vânzării de lichidare în situațiile prevăzute la art. 36, lit. a, d și e și cu cel puțin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situațiile prevăzute la art. 36 lit. b, c, f și g-

Art. 39. (1) Perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum:

 • a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 36 lit. a) și f);

 • b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 36 lit. b), d), e) și g);

 • c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 36 lit. c).

 • (2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situația care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operațiunilor de lichidare pentru situațiile prevăzute la art. 36 lit. a)-d), f) și g) și, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situațiilor prevăzute la art. 36 lit. e).

 • (3) Orice anunț sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

Art. 40. (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării și aflate în stocul unității comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spațiile destinate vânzării și cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deținute în antrepozite și/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componența stocului de lichidat.

(2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare si a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data 5

depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătorești prevăzute la art. 41 lit. b), sau la data evenimentelor prevăzute la art. 36 lit. g).

Art. 41. în afara cazurilor prevăzute la art. 36 lit. b) și g), orice vânzare de lichidar trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obișnuit.

VÂNZAREA DE SOLD ARE

Art. 42. Prin vânzare de soldare se înțelege orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea "soldare/soldări/solduri" și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Art. 43. (1) Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date.

(2) Perioadele de soldări se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

 • a) perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă - iarnă;

 • b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară - vară.

Art. 44. Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

Art. 45. Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obișnuit.

Art. 46. Notificările privind vânzările de soldare efectuate în structurile de vânzare amplasate pe raza Municipiului Cluj-Napoca se vor face folosind cererea tip prevăzută în anexa nr. 11 la prezentul regulament și se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul primăriei, comercianții având obligația de a notifica primăria despre perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începeerae operațiunilor.

Art. 47. Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile.

Art. 48. (1) Este interzis să se anunțe o vânzare de soldare în alte cazuri și condiții decât cele prevăzute la art. 43, al.l.

 • (2) Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operațiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

 • (3) în situația în care vânzarea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare, în cadrul notificării privind vânzarea de soldare comerciantul va prezenta o listă cu sortimentul/sortimentele de mărfuri supuse soldării, întocmită în dublu exemplar, unul pentru serviciul de specialitate din cadrul primăriei și celălalt fiind păstrat de comerciant.

CAP. V. SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

5

Art. 49. Municipiul Cluj-Napoca poate suspenda sau retrage acordul de funcționare în următoarele situații:

5

 • a) dacă nu se respectă orarul de funcționare aprobat;

 • b) dacă nu se respectă obiectul de activitate menționat pe acordul de funcționare;

 • c) dacă nu se respectă normele de conviețuire*socială, ordine și liniște publică;

 • d) dacă nu se respectă normele de estetică, curățenie și igienă publică;

 • e) cerințele și criteriile ce au stat la baza eliberării acordului de funcționare, respectiv dacă la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

 • f) în situația executării de către autoritatea administrativă publică locală de lucrări ce urmează să afecteze amplasamentul aferent structurii de vânzare deschisă, în cadrul căreia se desfășoară activitate de alimentație publică, de tip terasă, grădină de vară și altele similare;

 • g) nerespectarea prevederilor art. 17 lit. c) privitor la organizarea de mese festive și evenimente;

 • h) în situația existenței unor reclamații întemeiate, la constatarea reprezentaților Direcției Generale Poliția Locală, ale Poliției municipiului Cluj-Napoca și ale Jandarmeriei Cluj, sau a altor instituții abilitate.

 • i) în situația altor prevederi impuse de legislația incidență în materie.

Art. 50. (1) Suspendarea acordului de funcționare este pe termen de 30 de zile în momentul constatării pe bază de proces verbal întocmit de reprezentații Direcției Generale

Poliția Locală, ale Poliției municipiului Cluj-Napoca și ale Jandarmeriei Cluj, a săvârșirii de 3 evenimente din culpa agentului economic, într-un an calendaristic.

Suspendarea acordului de funcționare intervine și în situația suspendării valabilității autorizației de construire, inclusiv în condițiile art. 49 lit. f) situație în care se va asigura corelarea perioadelor de suspendare.

(2) Retragerea acordului de funcționare se va face în cazul în care după aplicarea a două sancțiuni anterioare de suspendare, în structura de vânzare în cauză se înregistreză un nou eveniment dintre cele prevăzute la art. 49, cu excepția celor prevăzute la lit.f), din culpa agentului economic.

Art. 51. (1) Propunerea de suspendare/retragere a acordului de funcționare va fi aprobată în baza unui referat întocmit de către reprezentanții Serviciului autorizări comerț din cadrul primăriei, pe baza constatărilor scrise a reprezentaților Direcției Generale Poliția Locală și/sau ale Poliției municipiului Cluj-Napoca și/sau ale Jandarmeriei Cluj.

(2) Referatul se va analiza în cadrul comisiei numită în condițiile art. 23 al prezentului regulament, care va emite o propunere cu unanimitatea voturilor membrilor comisiei, ce va fi înaintată Primarului.

Suspendarea/retragerea acordului de funcționare se face prin Dispoziția Primarului.

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 52. Acordurile de funcționare întocmite până la data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu de aprobare a prezentului regulament și figurează în evidența Serviciului autorizări comerț ca neînsușite de solicitanți în termenul arătat prin înștiințare, își încetează valabilitatea la data aprobării de către consiliul local al prezentului regulament.

După această dată solicitanții au obligația ca, în vederea funcționării, să depună o nouă documentație în conformitate cu prevederile prezentului regulament, respectiv cu ale legislației incidente în materie.

Art. 53. Documentațiile înregistrate la municipiului Cluj-Napoca, aflate în evidența Serviciului autorizări comerț la data adoptării hotărârii de consiliu de aprobare a prezentului regulament și la care au fost constatate neregularități pentru care au fost solicitate acte în completare, vor fi retumate solicitanților, urmând ca aceștia să redepună documentațiile complete, în condițiile prezentului regulament.

Nu vor fi luate în considerare acte/documente* depuse în completarea documentațiilor ce fac obiectul returului, ci doar documentațiile complete.

Art. 54. (1) în termen de 24 de luni de la data aprobării prin hotărâre de consiliu a prezentului regulament, toți comercianții titulari de acorduri de funcționare emise până la data de 01.01.2016, au obligația reautorizării desfășurării activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare și serviciilor de piață, în structurile de vânzare pentru care dețin acord/autorizație de funcționare, corelativ cu prevederile legislative incidente și, implicit a prezentului regulament.

(2) în cazul nerespectării termenului prevăzut la al. (1), acordul/autorizația de funcționare își încetează valabilitatea, structura de vânzare fiind considerată neautorizată, urmând să fie aplicate sancțiunile prevăzute prin prezentul regulament, respectiv prin legislația incidență în materie.

Art. 55. Prevederile prezentului regulament se completeazăzC^jy^

normativ de reglementare în materie respectiv O.G. nr.99/2000-phivind comercializarea  produselor și serviciilor de piață, republicată, ale H.G. nr. 3^3/2â^i^^^ihd Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. nr. 99/2000, repu^lțcaț^' acte normative de reglementare incidente.

xAsli


erile actului

Anexa nr. 1 la Regulament


LISTA STRĂZILOR SITUATE IN ZONA CENTRALA SI SEMICENTRALA

Nr. cri.

DENUMIRE STRADA

1

13 SEPTEMBRIE

2

ACAD. DAVID PRODAN

3

AL. I. CIUREA

4

ALEEA BIBLIOTECII

5

ALEEA ÎNVĂȚĂTORULUI

6

ALEEA STADIONULUI

7

ANDREI MURESAN(pana la intersecția cu str. ZRINYI)

8

ANDREI SAGUNA

9

ANGHEL SALIGNI

10

ANTON PAN

11

ARANY JANOS

12

ARGEȘ

13

AUREL SUCIU (pana la intersecția cu S. ALBINI)

14

AVRAM IANCU-toata

15

B-dul 21 DECEMBRIE

16

B-DUL EROILOR

17

BABA NOVAC

18

BARSEI

19

BISERICII ORTODOXE (intersecție cu P. ISPIRESCU)

20

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

21

BRANISTEI

22

BRASSAI SAMUEL

23

BUCUREȘTI

24

BUFTEA

25

BUREBISTA

26

C-TIN BRANCUSI(pana la intersecție cu str. Zrinyi)

27

CAII FERATE

28

CALATIS

29

CALEA DOROBANTILOR(pana la Aleea Bibliotecii)

30

CALEA MOȚILOR

31

CARACAL

32

CARDINAL IULIU HOSSU

33

CERNAVODA

34

CIOCÂRLIEI

35

CISMIGIU

36

CLINICILOR

37

CLOȘCA

38

CONSTANTA

39

CONSTANTIN DAICOVICIU

40

COTITA

41

CRAIOVA

42

CRINULUI

43

CROITORILOR

44

CUZA VODĂ

45

D. COMSA

46

D.P. BARCEANU

47

DACIA

48

DAVID FERENC                                      X <

49

DECEBAL                                       A '

50

DOBROGEANU GHEREA                               /' /Anexa nr. 1 la Regulament

51

DRAGALINA

52

E de MARTONE

53

E. PETROVICI

54

E. ZOLA

55

EINSTEIN

56

EMIL ISAC

57

EPISCOP I. BOB

58

F.J.CURIE

59

FABRICII(de la intersecție cu str. București)

60

FORTARETEI

61

GAAL GABOR

62

GENERAL TRAIAN MOSOIU

63

GEORGE BARITIU

64

GEORGE CLEMENCEAU

65

GEORGE COSBUC

66

GEORGE SINCAI

67

GH. LAZAR

68

GORUNULUI

69

HAIDUCULUI

70

HARLETULUI(pana la intersecția cu N. TITULESCU)

71

HERMANN OBERTH

72

HOREA

73

I.C.BRATIANU

74

I.P. VOITESTI

75

IAȘILOR

76

IAZULUI

77

ION CREANGA

78

ION RATIU

79

ION VIDU

80

IULIU COROIANU

81

IULIU HATIEGANU

82

IULIU MANIU

83

IZEI

84

J. BOLYAI

85

LACU ROȘU

86

LALELELOR

87

MAMAIA

88

MARASESTI

89

MATEI CORVIN

90

MEMORANDUMULUI

91

MICU KLEIN

92

MIHAI EMINESCU

93

MIHAIL KOGALNICEANU

94

MINERILOR

95

N. BALCESCU

96

N.CRISTEA

97

NAPOCA

98

NASAUD

99

NĂVODARI

100

NUFERILOR

101

OCTAVIAN PETROVICI

102

OCTAVIAN PETROVICI

103

ONISOFOR GHIBU

104

P-TA 1907

105

P-TA ABATOR

Anexa nr. 1 la Regulament

106

P-TA AVRAM IANCU

107

P-TA BABA NOVAC

108

P-TA CIPARIU

109

P-TA LUCIAN BLAGA

110

P-TA MARASTI

111

P-TA MIHAI VITEAZU

112

P-TA MUZEULUI

113

P-TA UNIRII

114

PARCUL CARAGIALE

115

PARCUL CENTRAL

116

PARCUL FEROVIARILOR

117

PARIS (pana la intersecția cu str. Marasesti)

118

PAUL CHINEZU

119

PA VEL ROSCA

120

PESCARILOR

121

PETOFI SANDOR

122

PETRE ISPIRESCU

123

PETRU MAIOR

124

PIEZIȘA

125

PITEȘTI

126

PLOIEȘTI

127

PORUMBEILOR

128

POSADA

129

POTAISSA

130

REGELE FERDINAND

131

REPUBLICII (intersecție cu P. ISPIRESCU)

132

ROOSWELT

133

RUBIN PATITIA

134

SAMUIL MICU

135

SĂPĂTORILOR

136

SCORTARILOR

137

SCURTA

138

SEPTIMIU ALBINI (pana la intersecția cu N. TITULESCU)

139

SEXTIL PUSCARIU

140

SINDICATELOR

141

f.J.CURIE

142

SPITALUILUI

143

SPLAIUL INDEPENDENTEI (de-a lungul Parcului Central)

144

ST. O IOSIF

145

ȘTEFAN cel MARE

146

TIPOGRAFIEI

147

TITULESCU (pana la intersecția cu Septimiu Albini)

148

TRAIAN

149

UNIVERSITĂȚII

150

VASILE ALECSANDRI

151

VASILE GOLDIS

152

VICTOR BABES

153

VICTOR DELEU

154

VIRGIL FULICEA

155

VOLTAIRE

156

VRĂBIILOR

157

ZRINYI                                        /SDOMNULE PRIMAR,


COMERCIANTUL_______________________________________________

cu sediul în___________________________________________________, str.

nr._____, ap.____, telefon_____________________, reprezentat prin_______________________________________________

Vă solicit eliberarea acordului de funcționare pentru structura de vânzare situată în municipiul Cluj-Napoca, str./p-ța

nr.____, bl.______, sc.____, et.______, ap._________sau identificat ca

în vederea desfășurării de activități de tip COMERȚ CU AMĂNUNTUL/EN DETAIL, DE TIP CASH AND CARRY ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE PRESTĂRI SERVICII (altele decât cele de de întreținere și repararare a autovehiculelor) definite prin codurile CAEN (se vor enumera doar cele ce se desfășoară efectiv la punctul de lucru)_______________________________________________________________


Orarul solicitat (fiecare zi a săptămânii)_______________________________________________________________


Anexez următoarele acte (se va bifa fiecare act anexat în parte) :

L Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

 • 2-   Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru

 • 3-   Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare.

 • 4-   Actul privitor la deținerea legală a spațiului. Notă: Cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

 • 5-   Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul).

 • 6-   Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

 • 7-   Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

 • 8-   Releveul spațiului sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire aferentă spațiului structurii de vânzare.

 • 9-   Declarație pe propria răspundere (formular tip) privind structura de vânzare.

 • 10-  Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație, după caz, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

1L Autorizație de mediu emisă de Agenția de Mediu Cluj în conformitate cu legislația incidență în materie

 • 12-   Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, în conformitate cu legislația incidență în materie

 • 13-   Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară a județului Cluj în conformitate cu legislația incidență în materie


 • 14-  Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar.

 • 15-  Contract de salubritate încheiat cu compania de profil.

 • 16-  Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor


□□□ □□□ □□□□□ □□□


17.


reciclabile.

Autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de a în valabilitate, dacă este cazul.                                                   •—

...


/ * Actele depuse, pentru a fi luate în considerare, vor respecta cerințele prevăzute pe verso Dovada privind achitarea taxei pentru emiterea acordului și orarului de funcționi acestuia. Fac excepție solicitările formulate on-line la care dovada achitării înregistrarea documentației.

Data


tc^es,

\ *


’    •        1 ru

latele face Jal' laxei se faeft ‘odătă

tiu


Semnătura


■ea

cu


CERINȚE PRIVIND UNELE DINTRE ACTELE CE SE DEPUN ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI: Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru și în care sunt trecute activitățile care se desfășoară efectiv la punctul de lucru. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulată pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

în situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită acordul de funcționare. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulate pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare. Funcțiunea înscrisă în cartea funciară va fi în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare. în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta /autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni. în situația în care exercițiul comercial/de prestări servicii urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, de tip chioșc, gheretă sau de tip tonetă ori altele similare (pentru activitatea de comerț), situate pe domeniul privat (cu excepția celor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului), se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții. NU se va prezenta extras de CF în cazul spațiilor cu altă destinație ce fac obiectul contractelor de închiriere cu autoritatea administrației publice locale.

Dovada deținerii legale a spațiului: Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar pe lângă actele menționate la punctul anterior și orice act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa. Dacă acest act de reglementare a locațiunii nu este pe perioadă nedeterminată, se consideră că cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul) se va da cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii: sunt valabile și planuri de situație preluate de pe internet.

Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii: se va prezenta o fotografie cu fațada structurii de vânzare cu prezentarea accesului la aceasta.

Declarație pe propria răspundere (formular tip, anexat) cuprinde informații privind structura de vânzare. Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de autoritatea abilitată, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

Autorizație de mediu emisă de Agenția de Mediu Cluj pentru activitățile definite prin codurile CAEN 4730, 4711 (numai pt. hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale), 9601

Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, emisă de către Direcția de Sănătate Publică Cluj, pentru activitățile definite prin codurile CAEN 4721,4722,4723,4724,4725,9602,9603,9604,5621.

Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară a județului Cluj pentru activitățile definite prin codurile CAEN 4711,4719,4721,4722,4723,4724,4725,4729,4773,4774,4776,4778,4781,4789,4799,5621,5629,8129,9523.

Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar se va prezenta adeverința absolvirii cursurilor de igienă sau diploma de absolvire a unui liceu cu profil economic, pentru personalul angajat.

Contract de salubritate încheiat cu compania de profil. Se va prezenta contractul de salubritate încheiat cu compania de salubritate ce deservește zona respectivă.                                             -N

Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclalnle. Se va prezenta unul dintre aceste acte pentru structura de vânzare ce se autorizează.

Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public » "i de acces, în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării, ; amenajări distincte realizate pe domeniul public, altele decât cele corespunzătoare aleil'QoJuiblicc. în ca; structura de vânzare nu are cale de acces se va depune o declarație formulată pe propria răspufid^r. comerciant.


TELEFON


DECLARAȚIE

s


COMERCIANTUL

cu sediul social în___________________str.____________________________________,

nr ______ , ap. _______, având punctul de lucru în ________________

str._______________________________________________________________________,nr.________,ap.______

reprezentat prin ____________________________________________, în calitate de

______________________________________________________________5

Declar pe proprie răspundere că structura de vânzare se află într-un imobil (individual-colectiv)__________________________, având o suprafață

aproximativă de____________mp, fiind compusă din (nr încăperi)_______:

PENTRU RESTAURANTE, BARURI se completează și următoarele:

sala servire 1-

mp

sala servire 2-

mp

sala servire 3-

mp

sala servire 4-

mp

sala servire 5-

mp

bucătărie-

mp

depozit-

mp

birou-

mp

grup sanitar-

mp

grup sanitar-

mp

TERASA

mp

Spațiul situat la adresă cuprinde un total de _______locuri la mese (se

completează doar pentru restaurante și baruri).

Cluj-Napoca Data


Nr. crt.

Cod CAEN revizuit 2

Denumirea activității

Observații

9

1.

4520

întreținerea           și     repararea

autovehiculelor

Cu stații de vopsire sau spălare/epurare    ape

uzate

2.

4730

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

Cu           excepția

comercializării produselor lubrifiante și de răcire pentru autovehicule

3.

4671

Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

Instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice        și

chimice

4.

4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,       cu       vânzare

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Numai        pentru

hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale

5.

5610

Restaurante

>100 locuri

6.

9601

Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor

Cu excepția atelierelor meșteșugărești      de

retușare/vopsire manuală a articolelor din textile, piele sau blănuri

Acte de reglementare:

Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere^a autori de mediu, cu modificările și completările ulterioare.                     ^5


/ Oh /\ ’S

I

I

«.

Nr. crt.

Cod CAEN revizuit 2

Denumirea activității s

1

5610

Restaurante

2

5621

Servicii de catering pentru evenimente

3

5630

Baruri și alte activități de servire a băuturilor

4

4721

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor conservate

5

4722

Comeț cu amănuntul al cărnii

6

4723

Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

7

4724

Comerț cu amănuntul al pâini, produselor de patiserie și produselor zaharoase

8

4725

Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

9

9602

Coafură și alte activități de înfrumusețare

10

9604

Activități de întreținere corporală

11

9603

Activități de pompe funebre

Acte de reglementare:

— Ordinul MS nr. 976/1998-pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.

Ordinul MS nr.l 136/2007- privind aprobarea Normelor de igienăpentru cabinetele de înfrumusețarecorporală cu modificările ulterioare.

H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le ăndeplinească prestatorii d® funerare și nivelul fondului de garantare.


Nr. crt.

Cod CAEN revizuit 2

Denumirea activității

5

1.

1039

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor: legume decojite,taiate si salate de legume, ambalate/pachetizate

2

4622

Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor

3.

4631

Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor(exclusiv legume decojite,taiate si salate de legume,ambalate/pachetizate)

4.

4632

Comerț cu ridicata al cărnii si produselor din came

5.

4633

Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

6.

4634

Comerț cu ridicata al băuturilor

7.

4635

Comerț cu ridicata al produselor din tutun

8.

4636

Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

9.

4637

Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

10.

4638

Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluște

11.

4639

Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi si tutun

12.

4646

Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

13.

4711

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializaf^^lyâb^Ke predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun    p\ * '

s al iLifed/ —Ls—

__1

AtThZ.CtfJ’ o,

14.

4719

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

15.

4721

Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

16.

4722

Comerț cu amănuntul al cărnii si al produselor din came, in magazine specializate

17.

4723

Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

18.

4724

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produse zaharoase, in magazine specializate

19.

4725

Comerț cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate

20.

4729

Comerț cu amănuntul,al produselor alimentare,in mag.spec.,exclusiv    com.cu    aman.al    fructelor    si

legum.conservate

21.

4773

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

22.

4774

Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

23.

4776

Comerț cu amănuntul al

florilor,plantelor,semințelor,ingrasam.,animalelor de companie,hranei pt.acestea in mag.spec.

24.

4778

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

25.

4781

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,băuturilor si prod.din tutun efectuat prin standuri,chioșcuri si piețe

26.

4789

Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse

27.

4799

Comerț cu amănuntul al oricărui tip de produs, in orice mod,

- ‘

care nu este inclus in clasele precedente

28.

9523

Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

29.

5610

Restaurante

30.

5630

Baruri si alte activitati de servire a băuturilor

31.

8129

Alte activitati de curățenie n.c.a.

32.

5621

Servicii de catering pentru evenimente

33.

5629

Alte activitati de alimentație n.c.a.

Acte de reglementare:

 • - Ordin p. ANSVSA nr. 16/16.03.2010, actualizat;

 • - Ordin p. ANSVSA nr. 83/23.04.2014, actualizat;

 • - Ordin p. ANSVSA nr. 111 din 2008


 • - Ordin p. ANSVSA nr. 57 din 2010,

 • - Ordin p. ANSVSA nr. 44/14.04.201

DOMNULE PRIMAR,

cu sediul în___________________________________________________, str.

nr._____, ap.____, telefon_____________________, reprezentat prin_______________________________________________

Vă solicit eliberarea acordului de funcționare pentru structura de vânzare situată în municipiul Cluj -Napoca, str./p-ța

nr.____, bl.______, sc.____, et.______, ap._________sau identificat ca

în vederea desfășurării de activități de tip COMERȚ CU RIDICATA (EN GROS) definite prin codurile CAEN (cele ce se desfășoară efectiv la punctul de lucru)____________________________________

Orarul solicitat (fiecare zi a săptămânii)_______________________________________________________________

Anexez următoarele acte (se va bifa fiecare act anexat în parte):

L Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

 • 2-   Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru

 • 3-   Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare.

 • 4-   Actul privitor la deținerea legală a spațiului. Notă: Cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

 • 5-   Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul).

 • 6-   Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

 • 7-   Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

 • 8-   Releveul spațiului sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire aferentă spațiului structurii de vânzare.

 • 9-   Declarație pe propria răspundere (formular tip) privind structura de vânzare.

 • 10-  Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație, după caz, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

1L Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară a județului Cluj în conformitate cu legislația incidență în materie

 • 12-  Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar.

 • 13-  Contract de salubritate încheiat cu compania de profil.

 • 14-  Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

 • 15-  Autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, dacă este cazul.

  □ □□□□□ □□ □ □□□


Actele depuse, pentru a fi luate în considerare, vor respecta cerințele prevăzute pe verso.

Dovada privind achitarea taxei pentru emiterea acordului și orarului de funcționare se face la eliberarea acestuia. Fac excepție solicitările formulate on-line la care dovada achitării taxei se face odată cu înregistrarea documentației.

CERINȚE PRIVIND UNELE DINTRE ACTELE CE SE DEPUN ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI: Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru și în care sunt trecute activitățile care se desfășoară efectiv la punctul de lucru. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulată pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

în situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită acordul de funcționare. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulate pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare. Funcțiunea înscrisă în cartea funciară va fi în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare. în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta /autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni. în situația în care exercițiul comercial/de prestări servicii urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, de tip chioșc, gheretă sau de tip tonetă ori altele similare (pentru activitatea de comerț), situate pe domeniul privat (cu excepția celor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului), se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții.NU se va prezenta extrasul de CF pentru spațiile cu altă destinație ce fac obiectul contractelor de închiriere cu autoritatea administrației publice locale.

Dovada deținerii legale a spațiului: Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar pe lângă actele menționate la punctul anterior și orice act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa. Dacă acest act de reglementare a locațiunii nu este pe perioadă ne determinată, se consideră că cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul) se va da cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii: sunt valabile și planuri de situație preluate de pe internet. Din planul de încadrare trebuie să reiasă faptul că structura de vânzare destinată activității de comerț cu ridicata (en gros) este situată într-o zonă în cadrul căreia, potrivit prevederilor Regulamentului local de urbanism în vigoare, este permisă desfășurarea acestui tip de comerț.

Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii: se va prezenta o fotografie cu fațada structurii de vânzare cu prezentarea accesului la aceasta.

Releveul spațiului va asigura prezentarea tuturor compartimentărilor funcționale ale acestuia sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire din care să reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor.

Declarație pe propria răspundere (formular tip) este stabilită corelativ cu prevederile legale în vigoare și cuprinde informații privind structura de vânzare: imobil individual/colectiv (cu precizare parter sau etaj), număr încăperi, suprafața fiecăreia și destinația acestora. Aceasta va fi în concordanță cu releveul prezentat.

Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de autoritatea abilitată, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară a județului Cluj pentru activitățile definite prin codurile CAEN 4622,4631,4632,4633,4634,4635,4636,4637,4638,4639.’

Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar se va prezenta adeverința absolvirii cursurilor de i ă sau diploma de absolvire a unui liceu cu profil economic, pentru personalul angajat.


Contract de salubritate încheiat cu compania de profil. Se va prezenta contractul de salubritale'mc compania de salubritate ce deservește zona respectivă.

Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciel prezenta unul dintre aceste acte pentru structura de vânzare.

Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu că în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării, se face pe distincte realizate pe domeniul public, altele decât cele corespunzătoare aleilor publice. în cazul în careSthi&ttrra de vân7are nil arp cale de acces de acest fin se va dennne o declarație formulată ne nronria răsnnndere de către comerciant

DOMNULE PRIMAR,


cu sediul în___________________________________________________, str.

nr._____, ap.____, telefon_____________________, reprezentat prin_______________________________________________

Vă solicit eliberarea acordului de funcționare pentru structura de vânzare situată în municipiul Cluj-Napoca, str./p-ța

nr.____, bl.______, sc.____, et.______, ap._________sau identificat ca

în vederea desfășurării de activități de tip ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI A ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE definite prin codurile CAEN (cele ce se desfășoară efectiv la punctul de lucru)______________________________________________________________________________________

Orarul solicitat (fiecare zi a săptămânii)_______________________________________________________________


Anexez următoarele acte (se va bifa fiecare act anexat în parte) :

 • 1.     Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

 • 2.     Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru

 • 3.     Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare.

 • 4.     Actul privitor la deținerea legală a spațiului. Notă:Cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

 • 5.     Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul).

 • 6.     Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

 • 7.     Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

 • 8.     Releveul spațiului sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire aferentă spațiului structurii de vânzare.

 • 9.     Declarație pe propria răspundere (formular tip) privind structura de vânzare.

 • 10.   Copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului exclusiv pentru structurile de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică.

 • 11.   Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație, după caz, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

 • 12.   Declarație pe proprie răspundere cu privire la numărul exact de locuri la mese, respectiv numărul total de persoane ce pot fi cuprinse în incinta structurii de vânzare în cauză.

 • 13.    Declarație privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică în situația activităților de alimentație publică.

 • 14.   Autorizație de mediu emisă de Agenția de Mediu Cluj , după caz (vezi verso).

 • 15.   Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, în conformitate cu legislația incidență în materie.

 • 16.   Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară a județului Cluj în conformitate cu legislația incidență în materie.

 • 17.   Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar.

 • 18.   Contract de salubritate încheiat cu compania de profil.

 • 19.   Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.


20.

21.


Viza Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru solicitarea de orar de funcționare după ora 22.00. Autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de valabilitate, dacă este cazul.                                                       —

/

Actele depuse, pentru a fi luate în considerare, vor respecta cerințele prevăzute pe vei Dovada privind achitarea taxei pentru emiterea acordului și orarului de funcționare acestuia. Fac excepție solicitările formulate on-line la care dovada achitării taxe înregistrarea documentației.                                                                  o

SlAmnStiira                        -


Semnătura□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□


livrarea

cu


CERINȚE PRIVIND UNELE DINTRE ACTELE CE SE DEPUN ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI: Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru și în care sunt trecute activitățile care se desfășoară efectiv la punctul de lucru. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulată pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

în situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită acordul de funcționare. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulate pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare. Funcțiunea înscrisă în cartea funciară va fi în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare. în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta /autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni. în situația în care exercițiul comercial/de prestări servicii urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, de tip chioșc, gheretă sau de tip tonetă ori altele similare (pentru activitatea de comerț), situate pe domeniul privat (cu excepția celor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului), se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții.

în situația în care activitatea de alimentație publică urmează să se desfășoare într-o amenajare de tip terasă cu destinația de alimentație publică situată pe domeniul public sau privat al municipiului, pentru care există autorizație de construire, se va prezenta autorizația de construire și planul vizat spre neschimbare anexă la aceasta. Fac excepție terasele amenajate în zonele pietonale ale municipiului amplasate prin licitație publică, cu respectarea proiectelor special elaborate și aprobate pentru amenajarea domeniului public.

Dovada deținerii legale a spațiului: Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar, pe lângă actele menționate la punctul anterior și orice act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa.

Dacă acest act de reglementare a locațiunii nu este pe perioadă nedeterminată, se consideră că cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul) se va da cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii: sunt valabile și planuri de situație preluate de pe internet.

Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii: se va prezenta o fotografie cu fațada structurii de vânzare cu prezentarea accesului la aceasta.

Releveul spațiului va asigura prezentarea tuturor compartimentărilor funcționale ale acestuia sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire din care să reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor. Declarație pe propria răspundere (formular tip, anexat) cuprinde informații privind structura de vânzare.

Copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului pentru structurile de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică. Se va prezenta de către unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare și cele administrate de societăți comerciale de turism, indiferent de amplasament.

Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

Autorizație de mediu emisă de Agenția de Mediu Cluj pentru activitățile definite prin codurile CAEN 4520,.....

5610

Declarație pe proprie răspundere cu privire la numărul exact de locuri la mese, respectiv numărul total de persoane ce pot fi cuprinse în incinta structurii de vânzare în cauză. Va fi formulată pe propria răspundere de reprezentatul comerciantului.

Declarație privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică în situația activităților de alimentație publică:se va complete declarația prevăzută în anexa nr. 2 la HG nr. 843/1999.

Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, pentru activitățile definite prin codurile CAEN 5610,5630.

Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară a județului Cluj pentru activitățile definite prin codurile CAEN 5610,5630

Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar se va prezenta adeverința absolvirii cursurilor de igienă sau diploma de absolvire a unui liceu cu profil economic, pentru personalul angajat.

Contract de salubritate încheiat cu compania de profil. Se va prezenta contractul de salubritate încheiat cu compania de salubritate ce deservește zona respectivă.

Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile. Se va prezenta unul dintre aceste acte pentru structura de vânzare.

Viza Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru solicitarea de orar de funcționare după ora 22.00. Comercianții care desfășoară la structura de vânzare activități de alimentație publică (cod CAEN 561 și 563) sau activități recreative și distractive (cod CAEN 932) și solicită orar de funcționare după ora 22.00, vor prezenta în acest sens și viza Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru funcționarea conform orarului solicitat în baza legislației incidente în materie.

Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării, se face pe amenajări distincte realizate pe domeniul public, altele decât cele corespunzătoare aleilor publice. în cazul în care structura de vânzare nu are cale de acces se va depune o declarație formulată pe propria răspundere de către comerciant.

HOTĂRÂRE nr.843 din 14 octombrie 1999

privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice

în temeiul art. 107 alin. (1) și (2) din Constituția României, Guvernul României hotărăște:

Art. 1.- Unitățile de alimentație publică, altele decât cele definite de Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, denumite în continuare unități independente, se definesc ca tipuri de unități de alimentație publică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - încadrarea pe tipuri a unităților independente se realizează de către agenții economici, în baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) In cazul unităților nou-înființate declarația se depune la primăria locală o dată cu cererea pentru obținerea autorizației de funcționare. Aceeași procedură se utilizează și în cazul schimbării agentului economic care administrează unitatea independentă.

(2) Atunci când survin modificări privind tipul unității independente, în termen de maximum 10 zile agentul economic va întocmi o nouă declarație, pe care o va depune la primăria locală.

Art. 4. - Un exemplar al declarației agentului economic, confirmat de primire, se va păstra în permanență la sediul unității independente, pentru a fi prezentat organelor de control abilitate, la solicitarea acestora.

Art. 5. - La darea în folosință a unității independente agentul economic este obligat să înscrie vizibil pe firmă tipul unității.

Art. 6. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 3;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 5;

 • c) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind condițiile igienico-sanitare și sanitar-veterinare.

Art. 7. - Contravențiile prevăzute la art. 6 se sancționează după cum urmează:

 • a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 500.0000 lei la 1.000.000 lei;

 • b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei;

 • c) faptele prevăzute la lit. c), conform legislației sanitare și sanitar-veterinare în vigoare.

Art. 8.- Contravențiile prevăzute la art. 6 lit. a) și b) se constată și amenzile se aplică de către organele de control abilitate ale administrației publice locale, iar pentru cele prevăzute la art. 6 lit. c), de către organele abilitate ale Ministerului Sănătății și ale Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 9.- Contravențiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - La solicitarea agenților economici care doresc să ofere servicii pentru turismul organizat prin intermediul agențiilor de turism, unitățile independente vor fi clasificate pe categorii după aceleași reguli ca și structurile de primire turistice, de către Oficiul de Autorizare și Control în Turism.

Art. 11. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12.- încadrarea pe tipuri a unităților independente, efectuată în baza Hotărârii Guvernului nr.233/1992, rămâne valabilă în condițiile în care unitățile nu au suportat modificări care au influențat tipologia acestora.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.233/1992 privind clasificarea pe categorii de încadrare a unităților de cazare și de alimentație publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 25 mai 1992, cu modificările ulterioare.

ANEXA Nr. 1 CARACTERIZAREA tipurilor de unități de alimentație publică.

Ca regulă generală, unitatea de alimentație publică reprezintă localul public în care se servesc preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi, caracterizându-se prin aceea că în cadrul lui se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de comercializare, însoțită de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc.

 • 1. Restaurant clasic - unitate de alimentație publică în care consumatorii sunt serviți cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie, cafea, băuturi etc. Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de distracție. Personalul de producție și de servire are o calificare de profil.

 • 2. Restaurant cu specific - unitate de alimentație publică care prin amenajări, dotări, ținuta lucrătorilor și preparatele culinare oferite corespunde unui specific local, regional, național (restaurant "românesc", "moldovenesc", "dobrogean", "bănățean" etc.) sau reprezintă unități tradiționale - han, cramă, colibă, șură etc.

 • 3. Restaurant specializat - unitate de alimentație publică în care consumatorilor li se oferă, în principal, un sortiment specializat de preparate culinare și băuturi, aflat în permanență în lista-meniu a unității, în condițiile unor amenajări și dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (vânătoresc, pescăresc etc.) care formează obiectul specializării.

  • 3.1. Restaurant-zahana - unitate de alimentație publică în care se servesc, în special la comandă, în tot timpul zilei, produse și subproduse din came neporționate (organe), pregătite la grătar și alese de consumatori din vitrinele de expunere sau de pe platou, o dată cu luarea comenzii. Sortimentul oferit mai poate cuprinde: ciorbe, borșuri, tuslama, tochitură, salate, dulciuri de bucătărie și băuturi.

  • 3.2. Restaurant lacto-vegetarian, dietetic - unitate de alimenta ție publică în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte și derivate din lapte, ouă, came de pasăre sau de vacă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum și dulciuri de bucătărie, înghețată și băuturi nealcoolice.

  • 3.3. Restaurant-pensiune - unitate de alimentație publică care oferă mai multe variante de meniuri complete cu haremuri fixe. Băuturile cuprinse în meniu sunt limitate la sortimentele de răcoritoare și ape minerale. Poate funcționa și pe bază de abonament.

In aceste unități se pot oferi suplimentar diferite sortimente de preparate și băuturi, inclusiv alcoolice, altele decât cele cuprinse în cadrul meniurilor zilnice.

 • 4. Braserie - unitate de alimentație publică care asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor cu un sortiment mai restrâns de preparate culinare (preparate reci, minuturi, 1-2 feluri de mâncare), produse de cofetărie-patiserie și băuturi.

 • 5. Pizzerie - unitate specializată care oferă, cu preponderență, sortimente de pizza și de paste făinoase.

Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse de patiserie și sortiment variat de băuturi, cu preponderență slab alcoolizate.

 • 6. Berărie - unitate de alimentație publică caracterizată prin vânzarea cu preponderență a berii de diverse sortimente, oferită consumatorilor în recipiente specifice (țap, halbă, cană, sonde) de diferite capacități, alături de produse și preparate care se asociază în consum cu aceasta, precum: gustări calde și reci, minuturi (din ouă, legume etc.), specialități de zahana (1-2 preparate). Se mai poate oferi un sortiment restrâns de băuturi alcoolice, precum și băuturi nealcoolice.

 • 7. Bar - unitate de alimentație publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac băuturi alcoolice și nealcoolice, un sortiment restrâns de produse culinare.

Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiții muzicale, jocuri electronice și video.

 • 7.1. Bar de zi- unitate care poate funcționa ca subunitate distinctă în cadrul restaurantelor, precum și ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice și nealcoolice, simple sau în amestec, cafea, gustări în sortiment restrâns, specialități de cofetărie.

 • 7.2. Bar de noapte - unitate de alimentație publică cu caracter distractiv, având orar de funcționare pe timpul nopții. Prezintă un program variat de divertisment, de music-hall și dans, iar consumatorilor li se oferă o gamă variată de băuturi, mai ales de cocteiluri, gustări, sortiment restrâns de preparate la grătar, specialități de cofetărie-patiserie.

 • 7.3. Cafe-bar, cafenea - unități specifice desfacerii, cu prioritate, a sortimentelor variate de cafea și derivate din ciocolată, cacao, ceai, băuturi alcoolice fine la pahar, băuturi răcoritoare, sandvișuri, produse de cofetărie-patiserie. în dotarea unităților un rol important revine utilajelor pentru pregătirea cafelei și, în primul rând, a cafelei expresso.

 • 7.4. Disco-bar, Video-bar, Discotecă - unități cu profil de divertisment pentru tineret, divertismentul fiind realizat prin intermediul muzicii și al dansului, în acest sens unitatea fiind dotată și amenajată corespunzător. Sortimentele oferite sunt asemănătoare celor din baruri, cu deosebirea că băuturile vor fi prioritar nealcoolice sau slab alcoolizate, având în vedere că majoritatea clientelei o reprezintă tineretul.

 • 7.5. Bar biliard - unitate cu profil preponderent recreativ, realizat prin posibilitatea practicării biliardului, unde se servesc băuturi și un sortiment restrâns de sandvișuri, produse de patiserie-cofetărie.

 • 7.6. Snack-bar - unitate de alimentație publică care asigură clienților o servire rapidă pe tot parcursul zilei, cu sortiment restrâns de minuturi, preparate la grătar, produse de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice, ceaiuri, cafele și un sortiment restrâns de băuturi alcoolice. Specific acestui tip de unitate este prezența unei tejghele-bar, în spatele căreia preparatele se pregătesc la vederea clienților, cu un front de desfacere care să permită și servirea directă a consumatorilor.

 • 8. Fast-Food - unitate care propune clientelei sale, în principal tineri, o servire rapidă de produse, la prețuri unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment limitat și standardizat, de regulă bazat pe un singur produs de bază, și este prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sunt preluate de clienți la casă în momentul plății și consumate pe loc sau în afara unității. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică folosință.

 • 9. Unități tip bufet, bodegă, birt, rotiserie

  • 9.1. Bufet - unitate de alimentație publică care funcționează de obicei independent sau în incinta unor instituții. Se oferă, în general, un sortiment restrâns de preparate culinare, calde și reci, pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, și de băuturi.

  • 9.2. Bodegă - unitate de alimentație publică cu spațiu restrâns de servire, de largă accesibilitate, care oferă un sortiment restrâns de gustări și preparate la grătar, băuturi alcoolice, servite de regulă la pahar, și nealcoolice, cafea. Servirea se face de regulă la tejghea-bar.

  • 9.3. Birt - unitate de alimentație publică asemănătoare cu bodega, amplasată de regulă în piețe, gări, autogări.

  • 9.4. Rotiserie - unitate de alimentație publică cu spațiu restrâns de servire, care oferă clienților, în principal, produse preparate la rotisor, salate, sortiment restrâns de băuturi alcoolice, produse de patiserie-cofetărie, cafea. Mobilierul caracteristic îl constituie rotisorul amplasat în interiorul spațiului de servire și vitrina frigorifică în care sunt expuși pui și alte specialități din came pentru preparat în prezența clienților.

 • 10. Unități tippub și bistro Sunt unități de alimentație publică de influență englezească, respectiv franțuzească, care oferă sortimente de băuturi și preparate culinare specifice zonelor de influență.

 • 11. Cabaret - unitate de alimentație publică cu caracter de recreere și divertisment în care se desfășoară spectacole complexe cu valoare artistică deosebită. Se oferă cosumatorilor preparate culinare de cofetărie-patiserie, diverse băuturi alcoolice și nealcoolice. De obicei, suprafața de servire este realizată în amfiteatru, pentru ca programul artistic muzical să poată fi vizionat de la toate mesele.

 • 12. Unități tip cofetărie, patiserie

Sunt unități de alimentație publică care oferă consumatorilor preparate de cofetărie-patiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unități de profil, biscuiți și produse zaharoase ale producătorilor specializați, băuturi nealcoolice, cafea, ceai, fructe, produse specifice micului dejun, precum și diferite sortimente de băuturi fine pentru consum la domiciliu. Majoritatea unităților de acest tip, pe lângă asigurarea condițiilor pentru consumul pe loc, vinde și produse pentru consum la domiciliu. In această tipologie se încadrează:

V2A. Cofetăriile și bomboneriile - unități specializate în vânzarea de produse de cofetărie-patiserie, sortimente de bomboane.

 • 12.2. Patiserie-plăcintărie - unități care vând, în general, produse de patiserie în stare caldă, în acest scop fiind preferabil ca produsele să fie realizate în laboratoarele proprii. La vânzarea acestor produse se poate oferi și bere.

 • 12.3. Simigerie-covrigărie-gogoșerie - unități cu spațiu restrâns de servire sau chioșc, amplasate în zone de trafic pietonal intens, care se pot organiza fie ca spații ce reunesc cele trei specialități, fie ca unități profilate pe o singură specialitate. Produsele acestor unități se vând, de regulă, în stare caldă.

 • 13. Ceainărie - unitate de alimentație publică, specializată în pregătirea și servirea unei game largi de ceaiuri, alături de care se oferă sandvișuri și produse de cofetăriepatiserie.

 • 14. Restaurantele cu caracter social Aceste unități sunt restaurante pentru colectivități și sunt amplasate în incinta instituțiilor sau se pot organiza ca unități independente care livrează, pe baze contractuale, preparate culinare la sediul/domiciliul persoanelor juridice/fizice.

Principalele tipuri de restaurante pentru colectivități sunt:

 • 14.1. Cantină-restaurant - unitate de alimentație publică în care mesele sunt servite în general pe bază de abonamente pentru meniuri unice; dotarea acestor unități se face cu mobilier și inventar simplu.

 • 14.2. Restaurant cu autoservire (self-service) - unitate de alimentație publică cu desfacere rapidă, în care consumatorii își aleg și se servesc singuri cu preparate culinare, de cofetărie-patiserie,’cu băuturi, expuse în linii de autoservire cu flux dirijat. Consumul produselor are loc la mese.

 • 15. Terasă/grădină de vară - funcționează în sezonul cald fie în structura unei unități de alimentație publică, fie ca unitate independentă, de sine stătătoare, oferind un sortiment de băuturi și/sau de preparate specific tipologiei anterior prezentate. In cazul în care terasa/grădina de vară funcționează ca unitate de sine stătătoare, agentul economic este obligat să înscrie pe firmă denumirea "TERASĂ", urmată de tipul unității respective (Terasă-bar, terasă-bufet, terasă-restaurant etc.).

Pentru unitățile de alimentație publică cu activitate complexă, care cumulează caracteristici specifice mai multor tipuri, tipul unității va fi declarat în funcție de activitatea predominantă.

, cu domiciliul în


ANEXA Nr. 2 DECLARAȚIE Subsemnatul..........................

str............................nr......, județul/sectorul........, în calitate de*)

la Societatea Comercială.........................., înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare

........../...../....., cu sediul social în............județul/sectorul          «tr.............................nr......, declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în ..            .......................................... (sediul unității)

este de tipul..................... având următoarele caracteristici funcționale:

 • 1. Total suprafață (m2)

 • - de servire..................

 • - de pregătire/predare ..

 • - de depozitare.............

 • - anexe-utilități............

 • 2. Numărul locurilor pentru consumatori:


'5


Total,


din care saloane:


DataSemnătura agentului economic și ștampila societății comerciale v


COMERCIANTUL_______________________________________________

cu sediul în___________________________________________________, str.

nr._____, ap.____, telefon_____________________, reprezentat prin_______________________________________________

Vă solicit eliberarea acordului de funcționare pentru structura de vânzare situată în municipiul Cluj -N apoca, str ,/p-ța

nr.____, bl.______, sc.____, et.______, ap._________sau identificat ca

în vederea desfășurării de activități de tip ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTO definite prin codurile CAEN___________________________________________________

Orarul solicitat (fiecare zi a săptămânii)_______________________________________________________________

Anexez următoarele acte (se va bifa fiecare act anexat în parte) :

1.

2.

3.


4.


 • 5.

 • 6.


7.


8.


 • 9.

 • 10.


11.


12.


13.


14.


 • 15.

 • 16.


17.


18.


Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare.

Actul privitor la deținerea legală a spațiului. Ab/ă.Cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul).

Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se

9

desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii.

Releveul spațiului sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire aferentă spațiului structurii de vânzare.

Declarație pe propria răspundere (formular tip) privind structura de vânzare. Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație, după caz, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

Autorizație de mediu emisă de Agenția de Mediu Cluj în conformitate cu legislația incidență în materie

Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, în conformitate cu legislația incidență în materie

Actul emis de Direcția Sanitar-Veterinară a județului Cluj în conformitate cu legislația incidență în materie

Dovada îndeplinirii cerinței ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar.

Contract de salubritate încheiat cu compania de profil.

Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

Autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public cu căi de acces, în valabilitate, dacă este cazul.

Dovada deținerii unui teren în proprietate private necesar pentru spații de parcare (vezi verso).


Actele depuse, pentru a fi luate în considerare, vor respecta cerințele prevăzute pe verso A- Z Dovada privind achitarea taxei pentru emiterea acordului și orarului de funcționare §e face la elib acestuia. Fac excepție solicitările formulate on-line la- care dovada achitării taxei se fa& înregistrarea documentației.                                                               ■ o-X !< *,

Data


Semnătura


CERINȚE PRIVIND UNELE DINTRE ACTELE CE SE DEPUN ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI: Certificat constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru ce face obiectul solicitării, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cuprinde informații stricte referitoare la punctul de lucru și în care sunt trecute activitățile care se desfășoară efectiv la punctul de lucru. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulată pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru. în situația în care este depusă la documentație Certificatul constatator prin care se certifică informațiile generale privitoare la societatea comercială în care sunt prezentate toate activitățile desfășurate de solicitant, respectiv toate punctele de lucru, vor fi luate în considerare doar acele certificate care cuprind codurile CAEN în forma revizuită și actualizată, aferente activităților desfășurate la punctul de lucru pentru care se solicită acordul de funcționare. în situația în care în acest certificat constatator sunt cuprinse activități ce nu se desfășoară efectiv la punctul de lucru și pentru care nu se solicită acord de funcționare, administratorul comerciantului va prezenta o declarație formulate pe propria răspundere referitoare la activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru.

Cartea funciară actualizată, nu mai veche de 90 de zile, a imobilului în care se desfășoară activitatea de comerț sau prestări servicii cu înscrierea funcțiunii corespunzătoare. Funcțiunea înscrisă în cartea funciară va fi în strânsă corelare cu prevederile reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni, conform Regulamentului local de urbanism în vigoare. în situația în care în cartea funciară spațiul în cauză are destinația de locuință sau este cu altă destinație, diferită însă ca funcțiune de cea pentru care se solicită acordul de funcționare, se va prezenta certificatul de urbanism și avizele/acordurile menționate în acesta /autorizația de construire, după caz, emisă de către Direcția de urbanism pentru schimbarea de destinație/funcțiune în baza prevederilor reglementărilor urbanistice aprobate, respectându-se clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni. în situația în care exercițiul comercial/de prestări servicii urmează să se desfășoare într-o construcție cu caracter provizoriu și demontabil, pentru care există autorizație de construire, de tip chioșc, gheretă sau de tip tonetă ori altele similare (pentru activitatea de comerț), situate pe domeniul privat (cu excepția celor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului), se va prezenta cartea funciară actualizată a imobilului teren pe care acesta este amplasată, nu mai veche de 90 de zile, dacă nu este posibilă prezentarea unei cărți funciare cu înscrierea acestei construcții. NU se va prezenta extrasul de CF pentru spațiile cu altă destinație ce fac obiectul contractelor de închiriere cu autoritatea administrației publice locale.

Dovada deținerii legale a spațiului: Comercianții care nu dețin în proprietate spațiul aferent punctului de lucru ce se dorește a fi autorizat vor depune la dosar pe lângă actele menționate la punctul anterior și orice act/contract prin care se reglementează locațiunea în favoarea sa.

Dacă acest act de reglementare a locațiunii nu este pe perioadă nedeterminată, se consideră că cererea de autorizare este făcută pe perioadă limitată, în interiorul valabilității locațiunii.

Acordul scris al coproprietarilor-coindivizarilor (unde este cazul) se va da cu specificarea datelor de identificare a semnatarilor, respectiv actul de identitate și codul numeric personal.

Planul de situație din care să reiasă încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial sau de prestări servicii: sunt valabile și planuri de situație preluate de pe internet.

Fotografie a fațadei imobilului în care se desfășoară exercițiul corbercial sau de prestări servicii: se va prezenta o fotografie cu fațada structurii de vânzare cu prezentarea accesului la aceasta.

Releveul spațiului va asigura prezentarea tuturor compartimentărilor funcționale ale acestuia sau planul vizat spre neschimbare anexă la autorizația de construire din care să reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor. Declarație pe propria răspundere (formular tip) cuprinde informații privind structura de vânzare.

Autorizația privind securitatea la incendiu sau negație emisă de autoritatea abilitată, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram Iancu" al județului Cluj.

Autorizație de mediu emisă de Agenția de Mediu Cluj pentru activitățile definite prin codurile CAEN 4520 se va prezenta numai în situația existenței în cadrul structurii de vânzare a stațiilor de vopsire sau spălare/epurare ape uzate, în caz contrar se va depune declarație pe propria răspundere a comerciantului că nu efectuează aceste activități (nu necesită aviz de mediu).

Contract de salubritate încheiat cu compania de profil. Se va prezenta contractul de salubritate încheiat cu compania de salubritate ce deservește zona respectivă.

Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile. Se va prezenta unul dintre aceste acte pentru structura de vânzare.

Se va prezenta copie după autorizația de construire/abonamentul de ocupare a domeniului public «6 căi -de acces, în valabilitate, în situația în care accesul la structura de vânzare ce face obiectul autorizării,Re face pbța^nenajări distincte realizate pe domeniul public, altele decât cele corespunzătoare aleilor publice. în cazul în care structura de vânzare nu are cale de acces de acest tip se va depune o declarație formulate pe prorpia răspundere de către comemant. Dovada deținerii unui teren în proprietate privată necesar pentru spații de parcare: pentru 1 autovehicul peritru fiecare 80 mp suprafață utilă aferentă structurii de vânzare în cadrul căreia se desfășoară activități de întreținere și reparații auto.                                                                                             v/

COMERCIANTUL

înregistrat la Oficiul registrului comerțului sub nr.

unic_________________________cu sediul în

str.________________________________________________, nr._____, ap.___, telefon

reprezentat prin __________________________________________________________ în calitate de

____________________________________, având CNP____________________________

în conformitate cu prevederile art.20-23 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată și ale normelor metodologice de aplicare ale ordonanței, aprobate prin H.G. nr.333/2003, notific organizarea unei vânzări de lichidare pentru produsele specificate în lista de inventar anexată la prezenta notificare, în


perioada____________________________________________________ și declar pe propria

răspundere că mă încadrez în situația de mai jos și îndeplinesc cerințele prevăzute de lege:

 • -  încetarea definitivă a activității comerciantului

 • -  schimbarea proprietarului/chiriașului/locatarului/mandatarului, după caz,

care exploatează structura de vânzare

 • -  anularea/încetarea contractului de închiriere/locație/mandat, pentru

structura de vânzare

 • -  întreruperea activității comerciale sezoniere în structura de vânzare pentru o perioadă de cel puțin 5 luni după terminarea operațiunilor de lichidare □

 • -  schimbarea profilului structurii de vânzare

 • -  suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în structura

de vânzare

 • -  modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare

 • -  modificarea condițiilor de exercitare a activității comerciale în structura de

5

vânzare                              .

 • -  vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către moștenitorii

legali ai comerciantului defunct

 • -  deteriorarea gravă, din cauza unor calamități sau acte de vandalism, a

produselor nealimentare din structura de vânzare

Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală.

Structura de vânzare este situată la adresa:

Cluj-Napoca, str./p-ța___________________

Semnătura,


, nr._______, bl.sc._____, et._____, ap._______.

Obiectul activității (coduri CAEN):

Data_________

înregistrat la Oficiul registrului comerțului sub nr.__

cod unic_____________________

Data_________LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE LICHIDAT

Nr. crt.

Denumirea produselor/articolului de lichidat

U.M.(kg, 1, preambalate în diverse cantități, mp., buc., seturi etc.)

Cantitatea existentă în stocul structurii de vânzare

Documentul emis de furnizorul produsuluițdenumire, număr, dată)

COMERCIANTUL

înregistrat la Oficiul registrului comerțului sub nr.

unic_________________________cu sediul în

str.________________________________________________, nr._____, ap.___, telefon

reprezentat prin __________________________________________________________ în calitate de

____________________________________, având CNP____________________________

în conformitate cu prevederile art.24-30 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată și ale normelor metodologice de aplicare ale ordonanței, aprobate prin H.G. nr.333/2003, notific organizarea unei vânzări de soldare în perioada____________________________________________________________________.

Declar pe propria răspundere că stocul de produse a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și a fost achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

Vânzarea de soldare va avea loc în structura de vânzare situată la adresa:

Cluj-Napoca,   str./p-ța______________________________________________________, nr._____, bl.____,

sc._____, et._____, ap._______.

Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală.


Data_________

înregistrat la Oficiul registrului comerțului sub nr.__

cod unic______________________

LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE SOLDAT

Nr. crt.

Denumirea produselor/articolului de soldat

U.M.( buc., seturi, mp. etc.)

Cantitatea existentă în stocul structurii de vânzare

Documentul emis de furnizorul produsului (denumire, număr, dată)

Data_________