Hotărârea nr. 848/2017

Hotărârea 848/2017 - Aprobarea continuării prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Rosal Grup S.A., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 72564/2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca de către SC ROSAL GRUP SA, în temeiul art. 50 lit. a art. 51 și 52 din HG. nr.745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator,dar nu mai mult de 90 de zile,

în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 72564/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca de către SC ROSAL GRUP SA, în temeiul art. 50 lit. a și art. 51, coroborate cu art. 52 din HG. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 72564/2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 423646/642/26.09.2017 al Direcție ecologie urbană și spații verzi prin care se propune contiunarea prestării serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. ROSAL GRUP S.A. în temeiul art. 50 lit. a art. 51 și 52 din HG. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 72564/2005;

Având avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 50, 51 și 52 din HG. nr. 745/2007;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă continuarea prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. ROSAL GRUP S.A. după data încetării Contractului nr. 72564/2005 respectiv 13.10.2017, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în conformitate cu dispozițiile art. 50, 51 și 52 din HG. nr. 745/2007.

Art. 2 Serviciul public de salubrizare va fi prestat în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 72564/2005 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri se încredințează Direcția ecologie urbană și spații verzi, Direcția generală poliția locală Și Direcția economică.


PRESEDIN


DE ȘEDINȚĂ,

ese


Contrasemnează: cretarulânunicipiului, Aurorâ’țRoșca

Nr.848 din 29 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)